Πιθανή τρίτη αναβολή των επιμελητηριακών εκλογών θα υποκρύπτει την προσπάθεια ελέγχου των Επιμελητηρίων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τις τελευταίες ημέρες διακινείται η επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι προωθείται νέα  αναβολή των επιμελητηριακών εκλογών και τρίτη στη σειρά παράταση, για έναν  ακόμα χρόνο, της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, τα  οποία εκλέγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου  και της 15ης Δεκεμβρίου.  

Η θητεία των διοικήσεων είναι τετραετής και (κανονικά) έληγε το 2021. Ωστόσο, εξαιτίας της εμφάνισης του κορωνοϊού, αποφασίστηκε οι εκλογές να γίνουν έναν  χρόνο μετά, τον Νοέμβριο του 2022. Εν τέλει, ούτε τότε διεξήχθησαν εκλογές,  καθώς δόθηκε δεύτερη παράταση ενός έτους, με βάση το άρθρο 122 του ν.  4926/2022 (σ.σ.: «[…] η διαδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών  Συμβουλίων των επιμελητηρίων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α΄  171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης.11.2023 και της 15ης.12.2023»).  

Ως προς τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής  Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) έχει ήδη αποφασίσει και διαμηνύσει ότι  δεν θα γίνει αποδεκτή νέα αναβολή. Ο δε παραπάνω νόμος ορίζει κατηγορηματικά  ότι οι επιμελητηριακές εκλογές θα διεξαχθούν στα τέλη του 2023 και τα οικεία  Επιμελητήρια έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες προεργασίες για τη διεξαγωγή  τους. 

Επειδή οποιαδήποτε απόπειρα θέσης του επιμελητηριακού θεσμού στον απόλυτο  έλεγχο της κεντρικής εξουσίας ελλοχεύει πολλούς κινδύνους για τον αντιπροσωπευτικό ρόλο τους και θα επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική  κοινότητα. 

Επειδή μία ενδεχόμενη τρίτη αναβολή των εκλογών παγιώνει τις διοικήσεις των  Επιμελητηρίων επί επταετία και τραυματίζει καίρια τη δημοκρατική λειτουργία που  προβλέπει ο νόμος για τις εκλογές των Διοικητικών Συμβουλίων από τα μέλη τους,  χωρίς προφανή λόγο ή ανωτέρα βία. 

Επειδή σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και η ανάπτυξη του  εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα  παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας και νοούνται  ως οι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που  ασκούν εμπορική δραστηριότητα των οποίων τα μέλη εκλέγουν τη διοίκηση τους  για την εκπροσώπηση τους,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Μελετάται νέα, τρίτη στη σειρά, αναβολή των εκλογών για την  ανάδειξη των νέων διοικήσεων των Επιμελητηρίων; Και αν ναι, με  ποια αιτιολογία, καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι αναβολής λόγω της  πανδημίας του κορωνοϊού;  

2. Είναι επιτρεπτή μια νέα καταστρατήγηση της παρ. 1 του άρθρου 69  του νόμου 4497/2017, που ορίζει την τετραετή θητεία των μελών των  Διοικητικών Συμβουλίων που εκλέγονται από τα μέλη των Επιμελητηρίων;  

3. Πρόκειται να τροποποιηθεί το άρθρο 122 του νόμου 4926/2022, που  όριζε ρητά ότι οι επιμελητηριακές εκλογές θα διεξαχθούν στα τέλη του  2023;  

Scroll to Top