Πότε και πως θα ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος και η αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας;

Με το άρθρο 265 του ν. 5037/2023 (Α’ 78) ανατέθηκε η διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου  προσεισμικού ελέγχου κτιρίων που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).  Παράλληλα, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) διατήρησε την εποπτεία  της υλοποίησης του προαναφερόμενου ελέγχου του Τ.Ε.Ε. όπως επίσης την ανάπτυξη, συντήρηση και  λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των σχετικών αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό το  Τ.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π. συνεργάζονται με της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως προς τη  χρηματοδότηση των δράσεων αυτών προβλέφθηκε ότι δύναται να γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ειδικά προγράμματα  ανάπτυξης Δήμων και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκά ή διεθνή. Τέλος, με εξουσιοδοτική  διάταξη ορίστηκε ότι με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή  των ρυθμίσεων για τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Έτσι, με την με αριθ. ΥΠ 342  Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν τα ζητήματα που αφορούν ωστόσο μόνο στον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο (Β΄  2943/04.05.2023). 

Η έναρξη ισχύος του ν.5037/2023 είναι η 28η Μαρτίου 2023 και προκειμένου να τεθεί εν τοις πράγμασι  σε ισχύ θα πρέπει, μεταξύ άλλων, καταρχήν να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία τόσο το Ηλεκτρονικό  Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων, «Μητρώο» του Τ.Ε.Ε. όσο και η «Ηλεκτρονική  Πλατφόρμα» του Ο.Α.Σ.Π. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της με αριθ. ΥΠ 342 ως  άνω Κ.Υ.Α. ο Ο.Α.Σ.Π. θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας έως τις  04 Ιουλίου 2023 ενώ με την παρ.5 του άρθρου 3 της ιδίας απόφασης προβλέπεται ότι για την ολοκλήρωση  του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Τ.Ε.Ε..  Ωστόσο, μέχρι και σήμερα τα εν λόγω συστήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, δεν έχει εκδοθεί η κατ’  εξουσιοδότηση της παρ.4 του άρθρου 265 του ν.5037/2023 Κ.Υ.Α. που να ρυθμίζει τα ζητήματα δευτεροβάθ μιου προσεισμικού ελέγχου. Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων  Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) καταγγέλλει ότι ο πρωτοβάθμιος και  δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που έχει ανατεθεί στο Τ.Ε.Ε. πάγωσε. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι ενδέχεται να έχουν ολοκληρωθεί πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι κτιρίων βάσει των οποίων θα πρέπει  να διενεργηθούν και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι γεννώνται ερωτηματικά ως προς τη διαδικασία αλλά και τις  πηγές χρηματοδότησης των σχετικών δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων που εκκρεμούν καθώς η  χρηματοδότηση από τους ΟΤΑ δεν επαρκεί. Σημειώνεται ότι μεταξύ των κτιρίων στα οποία διενεργήθηκε  πρωτοβάθμιος έλεγχος και βαθμονομήθηκαν ήδη από τον ΟΑΣΠ ως κτίρια πρώτης προτεραιότητας ελέγχου  που χρήζουν άμεσου δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου περιλαμβάνονται σχολεία, νοσοκομεία και  δημόσια και δημοτικά κτίρια. 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε δεσμευτεί με αφορμή τον καταστροφικό σεισμό στη γειτονική Τουρκία το  Φεβρουάριο του 2023 ότι έως τις αρχές του φθινοπώρου θα είχαν ολοκληρωθεί οι πρωτοβάθμιοι προσεισμι κοί έλεγχοι (οπτικοί) 20.000 κτιρίων και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι (με ειδικά μηχανήματα) σε όσες κατασκευές  κριθούν απαραίτητοι. Δέσμευση που ωστόσο δε τηρήθηκε. Παράλληλα, η διαπίστωση ότι ζούμε σε μία από  τις πιο επικίνδυνες σεισμικά γειτονιές της Ευρώπης αναδεικνύει τη σημασία εφαρμογής ενός καλά μελετημέ νου σχεδίου για την αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας καθώς και την  ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να αποφευχθεί μία επικείμενη τραγωδία. Η αποτελεσματι κή αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και η διαχείριση των συνεπειών του,  δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και υποδομών της χώρας,  συναρτώνται άμεσα, μεταξύ άλλων, από την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων, τόσο των δημόσιων όσο και  των ιδιωτικών. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός αναφέρεται στο σχεδιασμό κατασκευών ικανών να ανθίστανται  επαρκώς σε σεισμικές διεγέρσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των ανθρώπων. Κάθε  κατασκευή είναι ξεχωριστή λόγω της περιοχής, της γεωλογίας του εδάφους αλλά και γεωμετρικών και  σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του κτιρίου. Έτσι, ο χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας και ο ελληνικός  αντισεισμικός Κανονισμός (Β’ 1564/22.12.2000) θέτουν καταρχήν τα κριτήρια και τους κανόνες σχεδιασμού  και εφαρμογής αντισεισμικής μόνωσης των κτιρίων. Ωστόσο, δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και 20 έτη.  

Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την κατ’ επείγουσα αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του  προσεισμικού ελέγχου αλλά και της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων της Επικρατείας ως αποτέλεσμα  μίας διεξοδικής οικονομοτεχνικής και κοινωνικής ανάλυσης και όχι ως επακόλουθο της ροής καταστροφικών  γεγονότων καθώς και την προτεραιότητα της διασφάλισης της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των  πολιτών 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην υλοποίησης της κυβερνητικής δέσμευσης περί ολοκλήρω σης των πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων 20.000 κτιρίων και των δευτεροβάθμιων προ σεισμικών ελέγχων σε όσα κτίρια κρίθηκε απαραίτητος;  

2. Πότε αναμένεται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα» πρω τοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του Ο.Α.Σ.Π.; 

3. Πότε αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το «Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού  Ελέγχου Κτιρίων» του Τ.Ε.Ε.; 

4. Θα μπορούν να ενταχθούν και οι διπλωματούχοι μηχανικοί του δημοσίου στο «Μητρώο Μηχα νικών Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων» του Τ.Ε.Ε.; 

5. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανι σμός; 

6. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων που στεγά ζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει  λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα; 

7. Πότε θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ.4 του άρθρου 265 του ν. 5037/2023 ΚΥΑ που να  ρυθμίζει τα σχετικά με το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτιρίων ζητήματα; 

8. Με ποια διαδικασία θα ολοκληρωθεί και πως θα χρηματοδοτηθεί ο εκκρεμής δευτεροβάθμιος  προσεισμικός έλεγχος που κρίθηκε αναγκαίος από ολοκληρωμένο, πριν την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 265 του ν.5037/2023, πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτιρίων που εμπί πτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του ιδίου άρθρου; 

9. Πότε σχεδιάζουν να αναθεωρηθούν ο Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας και ο αντισει σμικός Κανονισμός προκειμένου να ανταποκρίνονται και να αποτυπώνουν την υφιστάμενη  πραγματικότητα; 

10.Ποιες πολιτικές προτίθενται να εφαρμόσουν και πως σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν τη  σεισμική θωράκιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας στο οποίο στεγάζονται  φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουρ γίες του ιδιωτικού τομέα;  

Scroll to Top