Αποκλεισμός ατόμων με υψηλά ποσοστά αναπηρίας από το θεσμό του προσωπικού βοηθού

Με το ν 4837/2021 θεσπίστηκε ο θεσμός του προσωπικού βοηθού για άτομα  με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Στο πλαίσιο υλοποίησης  του θεσμού εκδόθηκαν δύο ΚΥΑ που καθόριζαν τη διαδικασία και τα κριτήρια  επιλογής των ατόμων που θα επιλεχθούν και θα ωφεληθούν από το θεσμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του παραπάνω νόμου, η επιλογή θα γινόταν  «κατόπιν επιλογής αντιπροσωπευτικού δείγματος μεταξύ των αιτούντων στη  βάση προκαθορισμένων κριτηρίων», ενώ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 28455/2021, η  επιλογή θα πραγματοποιηθεί από αλγόριθμο που θα διασφαλίζει το ανώνυμο  των αιτήσεων και την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα για την περιοχή της Αττικής, όπου  ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να επιλεγούν συνολικά 1.250 άτομα που  δικαιούνται την παροχή του προσωπικού βοηθού πολλά εκ των οποίων όμως  είχαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά από άλλα άτομα που αποκλείστηκαν και είχαν  υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι έμειναν  εκτός άτομα με ποσοστό καθολικής αναπηρίας (99%) ενώ επελέγησαν άλλα με  ποσοστό αναπηρίας 67%. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να επανεξετάσει τη διαδικασία επιλογής των ατόμων  που χρήζουν παροχής του προσωπικού βοηθού προκειμένου να  αποκατασταθεί η αδικία της μη επιλογής ατόμων με υψηλότερα  ποσοστά αναπηρίας σε σχέση με άτομα με χαμηλότερο ποσοστό που επελέγησαν;  

2. Ποιος είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την τυχαία  επιλογή; 

3. Πως και παρουσία ποιων έγινε η διαδικασία επιλογής;

4. Ποια είναι η αντιπροσωπευτικότητα που επιτεύχθηκε;

5. Ποιο ακριβώς ήταν το κριτήριο επιλογής των τελικώς επιλεγέντων  που θα ωφεληθούν από το θεσμό του προσωπικού βοηθού;

6. Ποιο ήταν το ποσοστό αναπηρίας των ενταχθέντων στο  πρόγραμμα για την Αττική και, ειδικότερα, πόσα άτομα με  ποσοστό μεγαλύτερο του 80% αποκλείστηκαν; 

7. Προβλέπεται να επαναληφθεί η διαδικασία του προγράμματος του  προσωπικού βοηθού για νέους αιτούντες; 

8. Πότε προτίθεται να επεκτείνει το πρόγραμμα σε νέους αιτούντες σε  ολόκληρη τη χώρα;

Scroll to Top