Ηλικιακά όρια αποστρατείας Επαγγελματιών Οπλιτών και μη θεμελίωση άμεσου δικαιώματος στη σύνταξη

Το Ν. Δ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄160/10.06.1974) «Περί ιεραρχίας και προαγωγών  των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων  Δυνάμεων» ορίζει στο άρθρο 39 παρ.2 την αποστρατεία των στελεχών άνευ  κρίσης (αποστρατείες λόγω ορίου ηλικίας). Για τους Ανθυπασπιστές ορίζεται το  54ο έτος και για τους Υπαξιωματικούς το 50ο έτος της ηλικίας τους. Προβλέπεται λοιπόν, η αυτεπάγγελτη αποστρατεία όσων στελεχών καταλαμβάνονται από τα  ως άνω καθοριζόμενα όρια ηλικίας που προβλέπονται για τον βαθμό τους. 

Ταυτόχρονα όμως τα ως άνω στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπάγονται και  στις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) που  προϋποθέτει τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας ή του εξηκοστού  (60) έτους της ηλικίας τους. Αυτό έχει ως συνέπεια τα στελέχη αυτά να  αποστρατεύονται, πολλές φορές χωρίς να θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης  απόληψης σύνταξης. 

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) καταλαμβάνονται από το 50ο έτος της  ηλικίας τους, ηλικιακό όριο το οποίο και αποτελεί το οριζόμενο για το βαθμό του  Υπαξιωματικού και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο της  αυτεπάγγελτης αποστρατείας με ότι αυτό συνεπάγεται κατά τα  προαναφερόμενα, ειδικά στις περιπτώσεις που κατετάγησαν μεγαλύτεροι  ηλικιακά στο στράτευμα και συνεπώς δεν μπορούν να θεμελιώσουν άμεσα μετά  την αποστρατεία δικαίωμα σύνταξης.

Με τη ψήφιση του ν.4609/19 εισήχθησαν ειδικές ρυθμίσεις εξαίρεσης από τα  εν λόγω ανά βαθμό όρια ηλικίας για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)  χωρίς αυτές οι εξαιρέσεις να κάνουν πρόβλεψη για την κατηγορία των  Επαγγελματιών Οπλιτών. 

Επειδή η θεμελίωση δικαιώματος στη σύνταξη είναι κοινωνικό δικαίωμα. 

Επειδή οι εξαιρέσεις από τα ηλικιακά όρια που εισήχθησαν για τους Εθελοντές  Μακράς Θητείας είναι ορθές. 

Επειδή δε νοείται να υπάρχουν στελέχη δύο ταχυτήτων στις Ένοπλες  Δυνάμεις. 

Επειδή οι Επαγγελματίες Οπλίτες στελεχώνουν κατά μεγάλο ποσοστό τις  Ένοπλες Δυνάμεις και με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο υφίστανται διακριτική  μεταχείριση 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Τι προτίθενται να κάνουν, ούτως ώστε να επιλύσουν το ζήτημα της  αποστρατείας λόγω ηλικιακών ορίων που πολλές φορές οδηγεί  στη μη θεμελίωση δικαιώματος για άμεση απόληψη σύνταξης ; 

2. Τι προτίθενται να κάνουν για να εναρμονίσουν το συνταξιοδοτικό  νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στους Επαγγελματίες Οπλίτες με  αυτό του ΕΦΚΑ; 

Scroll to Top