Ως πότε δε θα υπάρχει πρόσβαση σε ίντερνετ και τηλεφωνία στους χώρους του Μετρό;

Το Φεβρουάριο του 2023 ανακοινώθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τη σχετι κή ανακοίνωση, μέσω μίας σειράς δράσεων θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρε σίες προς του επιβάτες. Βέβαια, για να υπάρξει η όποια αναβάθμιση παρεχόμενων ψη φιακών υπηρεσιών θα πρέπει καταρχήν οι υπηρεσίες αυτές να υφίστανται. 

Πιο συγκεκριμένα, στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπεται η εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμου wifi σε όλους τους χώρους σταθμών του Μετρό με την ένταξη της ΣΤΑ.ΣΥ στο έργο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβα σης στο Διαδίκτυο». Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι με τον τρόπο αυτό, οι ε πιβάτες του Μετρό θα μπορούν κατά την παραμονή τους στους σταθμούς να έχουν δω ρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Με βάση την ανακοίνωση θα περιμέναμε πως η πρόσβαση στο διαδίκτυο στους χώ ρους του Μετρό υφίσταται ως δυνατότητα ωστόσο ότι δεν είναι δωρεάν αλλά εξαρτάται από το εάν οι επιβάτες διαθέτουν δεδομένα ή χρόνο ομιλίας στη βάση του συμβολαίου κ.ά. που έχουν συνάψει με τον ιδιωτικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ. Βέ βαια, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς σε πολλούς χώρους σταθμών του Μετρό πόσο δε μάλλον εντός των εν κινήσει συρμών στις σήραγγες δεν υπάρχει ίντερνετ αλλά ούτε και σήμα τηλεφωνίας. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω, το ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι παρεχόμε νες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους επιβάτες Μετρό είναι αναβαθμισμένες αλλά και συνδυαστικά με την ασφάλεια που παρέχει η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και τη τηλεφωνία σε επείγουσες ή και όχι περιπτώσεις, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Που οφείλεται η απουσία δυνατότητας πρόσβασης στο ίντερνετ αλλά και σή ματος τηλεφωνίας σε πολλούς χώρους σταθμών του Μετρό και εντός των  συρμών; 

2. Έχουν εντοπίσει ότι υφίσταται το εν λόγω πρόβλημα; Πως σχεδιάζουν να το  επιλύσουν και πότε αναμένεται η πλήρης αποκατάστασή της δυνατότητας  πρόσβασης στο ίντερνετ αλλά και σήματος τηλεφωνίας στους χώρους σταθ μών του Μετρό και εντός των συρμών; 

3. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου «WiFi4GR – Α νάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδί κτυο» αναφορικά με το Μετρό; Ποια είναι η σειρά των σταθμών εγκατάστασης;  Πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί; 

Scroll to Top