Προώθηση της απασχόλησης – Να σταματήσει ο εμπαιγμός εις βάρος 2.260 εργαζομένων και να παραταθούν άμεσα τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Με τανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)

Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση αδρανεί μέχρι το «παρά πέντε» όταν αφορά συμβάσεις εργαζομένων καθώς μετά την εξάμηνη παράταση που έλαβε το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υ πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)» σε δασαρχεία και δομές φιλοξενίας αι τούντων άσυλο, δεν έχει υπάρξει καμία πρόνοια για εκ νέου παράτασή του. 

Με δεδομένο ότι οι πρώτες από τις συμβάσεις αυτές λήγουν εντός του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, είναι ορατός και άμεσος ο κίνδυνος να βρεθούν οι υπηρεσίες αυτές χωρίς απαραίτητο για τη λειτουργία τους προσωπικό. Επιπλέον, 2.260 νοικοκυριά θα αποστερη θούν ένα μισθό και την αντίστοιχη συνδρομή στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό -και μάλιστα σε μια περίοδο σοβαρών ανατιμήσεων σε είδη πρώτης και βασικής ανάγκης- και θα βρεθούν ξανά στην ανεργία. 

Πέρα από την παράταση ζητάμε, όπως έχουμε κάνει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, να ικανοποιηθεί το διαρκές αίτημα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους σε προκηρύξεις έκτακτου και μόνιμου προσωπικού. 

Η παράταση αυτή είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση τόσο στα Δασαρχεία, όσο και στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και πιθανή μη παράταση του προγράμματος θα δημιουργήσει πολλά και άμεσα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους. Την ίδια στιγμή, πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά και μακρο πρόθεσμα οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες με προσλήψεις μόνιμου τακτικού προσωπικού. Αυτό είχαμε κάνει, άλλωστε, ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ πιο δύσκολες για τη χώρα εποχές και ζητάμε εδώ και τέσσερα χρόνια από την κυβέρνηση της ΝΔ, χωρίς αποτέλεσμα. 

Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, φαίνεται πως προτίθεται, όπως και σε όλους τους τομείς, να καλύψει τα κενά με αναθέσεις σε ιδιώτες, να κάνει εκχώρηση (outsourcing) βασικών υπη ρεσιών του κράτους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, χωρίς να υπάρχει λογοδοσία και χωρίς να ελέγχει το Κράτος στοιχειωδώς την ορθή υλοποίηση των έργων που αναθέτει. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Θα μεριμνήσουν ώστε να παραταθούν άμεσα όλες οι Κοινωφελούς Χαρα κτήρα συμβάσεις των 2.260 ωφελούμενων KOX σε Υπηρεσίες του Υπουρ γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου; 

2) Υπάρχουν σκέψεις να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των ωφελούμενων του παρόντος προγράμματος αλλά και των κύκλων του προηγούμενου αντίστοι χου προγράμματος, σε μελλοντικές προκηρύξεις;

Scroll to Top