Αποσπάσεις εργαζομένων στους ΟΤΑ, στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” για συνυπηρέτηση με τους/τις συζύγους τους, που εργάζονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

Σύμφωνα με στοιχεία από το «Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων»  (ΣΟΕΔ), έχει ανακύψει σημαντικό ζήτημα λόγω των απορρίψεων αιτήσεων  απόσπασης από το Υπουργείο Εσωτερικών σε υπαλλήλους ΟΤΑ Α’ βαθμού, οι  οποίοι εργάζονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι οποίοι αιτούνται  απόσπαση για συνυπηρέτηση (κατά την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 21,  του Ν. 2946/2001) με τον ή την σύζυγο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις  (ΕΔ) και τα Σώματα Ασφαλείας (ΣΑ).  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018, οι παραπάνω  υπάλληλοι προσλήφθηκαν σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού μέσω σχετικής προκήρυξης από  το ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων εργασίας του προγράμματος «Βοήθεια στο  σπίτι» (4Κ/2020). Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3, του ανωτέρω νόμου, η  εμπειρία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μοριοδοτήθηκε ειδικώς, χωρίς κριτήριο  εντοπιότητας, διότι οι εν λόγω υπάλληλοι παρείχαν, ήδη και επί σειρά ετών, τις  σχετικές υπηρεσίες σε παραμεθόριες περιοχές και μικρούς Δήμους και άρα, εκ  των πραγμάτων, διέμεναν μόνιμα στις οικείες περιοχές. 

Επιπλέον, εκτός από τους υπαλλήλους, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την ως  άνω διαδικασία, προσλήφθηκαν (με διαφορετική διαδικασία και προκήρυξη) για  την κάλυψη του ιδίου Προγράμματος («Βοήθεια στο Σπίτι») και υπάλληλοι σε  ποσοστό 7%, που ανήκαν στην κατηγορία του άρθρου 3, του Ν. 2643/1998. Στο  άρθρο 91, παρ. 4, του Ν. 4583/2018 προβλέπεται ότι, όσοι διορίζονται στις  θέσεις που συστήνονται, σύμφωνα με την παρ. 1, του τελευταίου Νόμου,  δεσμεύονται να υπηρετήσουν στην θέση διορισμού τους επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη, χωρίς να έχουν δικαίωμα απόσπασης ή μετακίνησης. Μάλιστα, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4583/2018, η  απαγόρευση απόσπασης και μετακίνησης αναφέρεται στους υπαλλήλους οι  οποίοι μοριοδοτήθηκαν ειδικώς, και όχι στους υπαλλήλους οι οποίοι  προσλήφθηκαν με διαφορετική διαδικασία και προκήρυξη, ως ανήκοντες στην  κατηγορία του άρθρου 3, του Ν. 2643/1998. 

Ωστόσο, βάσει της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 91, παρ. 4, του Ν. 4583/2018) το  Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει να απορρίπτει συλλήβδην αιτήσεις  απόσπασης υπαλλήλων που ανήκουν στο 7%, οι οποίοι όμως ανήκουν στην  κατηγορία του άρθρου 3, του Ν.2643/1998, και όχι στην κατηγορία των  υπαλλήλων με προϋπηρεσία στους οικείους παραμεθόριους τόπους για πολλά  έτη, ενώ ο/η σύζυγος υπηρετεί στις ΕΔ και τα ΣΑ. 

Ως εκ τούτων:  

Επειδή η φύση του επαγγέλματος των στρατιωτικών συνεπάγεται συχνές  μετακινήσεις. 

Επειδή η εναρμόνιση των υποχρεώσεων της επαγγελματικής και της  οικογενειακής ζωής αποτελεί επιδίωξη εξαιρετικά κρίσιμη που οφείλει να διέπει  τη διοικητική δράση και πρακτική. 

Επειδή η μη απόσπαση ή μετακίνηση των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι» στον τόπο όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος (που είναι στέλεχος  των ΕΔ) έχει ως συνέπεια τη διάσπαση και τον οικονομικό στραγγαλισμό των  οικογενειών αυτών.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:  

Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να διευκολυνθούν οι  αποσπάσεις των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στον  τόπο όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος τους (που είναι στέλεχος των ΕΔ), ώστε  να εξυπηρετηθεί ο στόχος της εναρμόνισης των υποχρεώσεων της  επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής τους;  

Scroll to Top