Να επανεξεταστούν τα χρονικά όρια υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”

Στις 11/03/2024 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1650/11-03-2024 η με  Αριθ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/26201/171 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας  και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία προκηρύσσουν  το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» που απευθύνεται σε Επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα των κλάδων Τουρισμού, Εμπορίου και  Υπηρεσιών. 

Στην ως άνω απόφαση ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των  αιτήσεων η 12η Μαρτίου 2024 δηλαδή η επομένη ακριβώς της δημοσίευσης της  απόφασης ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2024. Δηλαδή η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων περιλαμβάνει μόλις 11  εργάσιμες ημέρες. 

Η απουσία χρονικού διαστήματος που να μεσολαβεί από τη δημοσίευση  της απόφασης έως την έναρξη υποβολής των αιτήσεων αφαιρεί τη δυνατότητα  από τους μελετητές, μηχανικούς, Ενεργειακούς Επιθεωρητές ή/και  Ενεργειακούς Ελεγκτές να μελετήσουν επαρκώς τον Οδηγό του Προγράμματος  -ο οποίος εμφανίζει διαφορές με εκείνον που είχε προδημοσιευτεί τον Οκτώβριο  του 2022- και σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούν για τη σύνταξη  ολοκληρωμένων φακέλων των υποψήφιων ωφελούμενων επιχειρήσεων, με  κίνδυνο κάποιες από αυτές τελικά να αποκλειστούν. 

Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια δε των 11 εργάσιμων ημερών φαίνεται  να μη λαμβάνουν υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εκπόνηση των  απαραίτητων μελετών απαιτεί δεκάδες ή και εκατοντάδες εργατοώρες όπως η  εκπόνηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για μεγάλα κτίρια γραφείων και επαγγελματικών χώρων ή η διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου μεγάλων  επιχειρήσεων. 

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα  οποία η επιλογή των αιτήσεων πραγματοποιούνταν με κριτήριο τη χρονική  προτεραιότητα και έως της εξάντλησης των κονδυλίων και όχι με βαθμολογία,  υπήρχε διάστημα προετοιμασίας τουλάχιστον 15 ημερών από την έκδοση του  Οδηγού έως την έναρξη των αιτήσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι δύο κύκλοι  του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» και το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». 

Στο παρελθόν σε αντίστοιχα προγράμματα που είχε επιλεγεί ως κριτήριο  η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων, είχε καταγγελθεί ότι μεγάλα τεχνικά  γραφεία ή μεγάλα γραφεία συμβούλων έργου υπέβαλλαν ταυτόχρονα υψηλό  αριθμό αιτήσεων χρησιμοποιώντας ειδικά λογισμικά με δυνατότητες ταχύτατης  και μαζικής υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός προγράμματος μικρότερα γραφεία μηχανικών ή φυσικά πρόσωπα που  επιχειρούσαν να υποβάλουν μόνα τους τις αιτήσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος στην  Κοινή Υπουργική Απόφαση της 11/03/2024 μειώθηκε στα 175,76 εκατ. ευρώ,  από τα 200 εκατ. ευρώ που αναφέρονταν στον Οδηγό που προδημοσιεύτηκε  τον Οκτώβριο του 2022. 

Επειδή ως έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η επομένη ημέρα  από τη δημοσίευση της Προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ Επιχειρώ» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και  προγραμματισμού των εργασιών των μελετητών 

Επειδή το χρονικό περιθώριο 12-31/03/2024 για την υποβολή των  αιτήσεων περιλαμβάνει μόλις 11 εργάσιμες ημέρες και δεν επαρκεί για την  εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 

Επειδή σε αντίστοιχα προγράμματα στο παρελθόν που είχε επιλεγεί ως  κριτήριο η χρονική προτεραιότητα είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο μαζικής  υποβολής αιτήσεων ταυτόχρονα από μεγάλα τεχνικά γραφεία εις βάρος  μικρότερων τεχνικών γραφείων ή/και φυσικών προσώπων 

Επειδή όλα τα παραπάνω εγείρουν ενστάσεις για την ορθή, χρηστή και  αξιοκρατική κατανομή των πόρων του Προγράμματος 

Ερωτώνται οι κ.κ., Υπουργοί: 

1. Γιατί δε δόθηκε επαρκής χρόνος στους μελετητές για τη  μελέτη του Οδηγού, ο οποίος εμφανίζει διαφορές με τον  προδημοσιευμένο Οδηγό, την προετοιμασία τους και τον  προγραμματισμό των εργασιών και υποχρεώσεών τους; 

2. Είναι διατεθειμένοι να αναστείλουν την ημερομηνία έναρξης  υποβολής των αιτήσεων και να τη μεταθέσουν σε εύλογο  χρόνο;

3. Γιατί δόθηκε χρονικό περιθώριο για την υποβολή των  αιτήσεων μόλις 11 εργάσιμων ημερών όταν είναι γνωστό ότι  απαιτούμενες μελέτες για την κατάθεση αίτησης μπορεί να  απαιτούν εκατοντάδες εργατοώρες για την εκπόνησή τους;  

4. Είναι διατεθειμένοι να παρατείνουν την ημερομηνία λήξης  υποβολής αιτήσεων; 

5. Ποιες μέριμνες και πρόνοιες έχουν ληφθεί ώστε η  πλατφόρμα να μη δέχεται υψηλό αριθμό ταυτόχρονων  αιτήσεων κατόπιν χρήσης ειδικών λογισμικών με  δυνατότητες ταχύτατης και μαζικής υποβολής αιτήσεων; 

6. Γιατί περικόπηκε κατά 25 εκατομμύρια ευρώ περίπου το  ποσό που πρόκειται να διατεθεί στις ωφελούμενες  επιχειρήσεις; 

Scroll to Top