Ψηφιακός αποκλεισμός για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία στην Ελλάδα

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος ,καταθέτει προς τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργα σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως Αναφορά δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου στο οποίο φιλοξενείται ανακοίνωση του  Συλλόγου Νεφροπαθών Λάρισας σύμφωνα με την οποία εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία στην Ελλάδα βιώνουν ψηφιακό αποκλεισμό. 

Αναφέρεται ότι «Την γενική κατάσταση της χώρας ως προς την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες και ιδιωτικές  ψηφιακές υπηρεσίες καταδεικνύει ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που  κατατάσσει την Ελλάδα στην 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα και με τα ερευνητικά δεδο μένα, ο παράγοντας της αναπηρίας αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού.» 

Επισημαίνεται ότι «Το χάσμα μεταξύ νομοθεσίας και πραγματικότητας αναφορικά με την ψηφιακή προσβασιμό τητα, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, αλλά και τα υψηλά επίπεδα φτώχειας και υλικής στέρησης που αντιμετωπίζουν τα άτομα  με αναπηρία, είναι κομβικοί παράγοντες που συντελούν στον ψηφιακό αποκλεισμό τους» καθώς και το γεγονός ότι «ο ψη φιακός αποκλεισμός θέτει στο περιθώριο της κοινωνίας τα άτομα που στερούνται πρόσβασης στα ψηφιακά μέσα»  

Ζητείται η «εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου καθολικής προσβασιμότητας, όπως έχει προταθεί και από την Ε θνική Αρχή Προσβασιμότητας και από την ΕΣΑμεΑ, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με  αναπηρία στις ΤΠΕ.»  

Επισυνάπτεται το σχετικό δημοσίευμα. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες των Υπουργείων για την άμεση επίλυση και δρομολόγηση των ανωτέρων  και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top