Ανάγκη αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας και της πολιτικής προσωπικού του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμό Σάμου

Οι υπογράφοντες βουλευτές καταθέτουν ως αναφορά προς τους αρμόδιους Υπουργούς, το από  29.04.2022 υπόμνημα προς τον Υπουργό Οικονομικών του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού  Συνεταιρισμό Σάμου. Στο υπόμνημα, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι το 2016 ο Ε.Ο.Σ. Σάμου, μετά τη  συγχώνευση των αγροτικών συνεταιρισμών, ανέλαβε όλα τα βάρη και το ανθρώπινο δυναμικό του  προηγούμενου καθεστώτος, και προχώρησε σε ενέργειες για την εξυγίανση των οικονομικών του, τη  διεύρυνση σε νέες αγορές, τον εκσυγχρονισμό της γραμμής παραγωγής και την υποστήριξη του  ανθρώπινου δυναμικού. Εντούτοις, εξαιτίας της απώλειας του 30% περίπου της συνολικής παραγωγής  του νησιού από άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο Ε.Ο.Σ. Σάμου βρέθηκε σε μειονεκτική θέση λόγω των  «βαριδίων» του παρελθόντος. Το αίτημα τους συνδέεται με την αποχώρηση με συνταξιοδότηση του  πλεονάζοντος προσωπικού με πλήρη κύρια και επικουρική σύνταξη, όσων, δηλαδή, έχουν  συμπληρώσει τα χρόνια ασφάλισης, αλλά όχι ακόμη την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς έχει αυξηθεί  το λειτουργικό κόστος εξαιτίας της δαπάνης μισθοδοσίας του Συνεταιρισμού. 

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά με τα όσα θίγονται στο  προαναφερόμενο υπόμνημα για αποτελεσματική, δίκαιη και ουσιαστική επίλυση των θεμάτων που  συνδέονται με το παραπάνω ζήτημα, και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των προαναφερόμενων  εργαζομένων του Συνεταιρισμού. 

Scroll to Top