Βαθμολόγηση των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Με το ν.5099/2024 «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)  2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης  Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την  τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 48/5.4.2024) και ειδικότερα το άρθρο 46 τροποποιήθηκαν διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.  4765/2021 που αφορούν στη βαθμολόγηση των υποψηφίων του  πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. 

Η παράγραφος 3 του ν. 4765/2021 προέβλεπε ότι «Η βαθμολογία για την  εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής  αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την  προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από  1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα  επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική  βαθμολόγηση.» 

Με το άρθρο 46 του ν.5099/2024 διαμορφώνεται ως εξής: «Η βαθμολογία για  την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής  αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Οι  ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της δοκιμασίας δεξιοτήτων και  εργασιακής αποτελεσματικότητας δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα  ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω γραπτή εξέταση αναρτώνται  στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται  συγκεκριμένη βαθμολογία ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης  ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής ή/και να προβλέπεται αρνητική  βαθμολόγηση.»

Εισήχθη δηλαδή μία πρωτοφανής για τα δεδομένα των γραπτών διαγωνισμών  απαγόρευση δημοσιοποίησης των θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι  υποψήφιοι, όσον αφορά στα θέματα και στις απαντήσεις της δοκιμασίας  δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.  

Η απαγόρευση της δημοσιοποίησης έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με το  γράμμα όσο και με το πνεύμα των διατάξεων του ν.4765/2021 όσο και του ίδιου  του Συντάγματος (άρθρο 103 παρ.7) που επιβάλλουν την αρχή της διαφάνειας  ως μία από τις καθοριστικές και καταλυτικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη  διαδικασία των προσλήψεων και ειδικότερα των γραπτών διαγωνισμών.  Υπενθυμίζεται ότι η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας  καλύπτει το 50% της συνολικής βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης. Άρα για το  ποσοστό που αφορά τη βαθμολογία τους, ούτε οι υποψήφιοι, αλλά ούτε και η  επιστημονική κοινότητα, δεν θα είναι σε θέση να ελέγξουν την ορθότητα των  θεμάτων και των απαντήσεων.  

Επιπλέον, η νέα διάταξη καταργεί τη βάση στη βαθμολόγηση του πανελλήνιου  γραπτού διαγωνισμού και εισάγει «δυνατότητα» της προκήρυξης να ορίζει  συγκεκριμένη βαθμολογία ως βάση. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Πως εξυπηρετεί αυτή η ρύθμιση την αρχή της διαφάνειας που  πρέπει να χαρακτηρίζει τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ; 

2. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η «άνευ προηγουμένου» μυστικότητα; 

3. Ποιος θέτει τις ερωτήσεις αυτές;  

4. Πως διασφαλίζονται οι υποψήφιοι;  

5. Προτίθεται να επανεξετάσει την εν λόγω διάταξη, η οποία σε καμία  περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα του ν.4765/2021 που  αποσκοπεί στην επιλογή του «καταλληλότερου» υποψηφίου μέσω  του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ; 

Scroll to Top