Ορθή επανεκτίμηση των πορισμάτων του ΕΛΓΑ για ζημίες του 2023 στους α μπελοκαλλιεργητές και παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας του Ν. Αχαΐας

Η πρόσφατη ανακοίνωση των πορισμάτων του ΕΛΓΑ για τις ζημίες που υπέστησαν οι αμπε λοκαλλιεργητές και οι παραγωγοί κορινθιακής σταφίδας στο Νομό Αχαΐας το 2023, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στους κύκλους των παραγωγών. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, παρά το μέγεθος της εκτεταμένης ζημίας, στην πλειονότητα των πορισμάτων καταγράφονται αδικαιολόγητα χαμηλά ποσοστά ζημίας εύρους από 0% έως 15% με 20%. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, το φαινόμενο των έντονων διακυμάνσεων και αποκλίσεων ως προς το ποσοστό ζημίας μεταξύ όμορων κτημάτων είναι εκτεταμένο και το γεγονός αυτό εύλογα τους έχει δημιουργεί υποψίες για «φωτογραφικές» εκτι μήσεις. Επιπλέον, λόγω του ότι οι εκτιμήσεις διενεργήθηκαν μήνες μετά τις καταστροφές υπήρξε αντι κειμενική δυσκολία για ακριβή αποτύπωση και καταγραφή των ζημιών, που σε πολλές περιπτώσεις αγνοήθηκαν κιόλας, με αποτέλεσμα την πληθώρα ανακριβών πορισμάτων ζημίας για πολλούς παρα γωγούς. 

Επειδή οι παραγωγοί της κορινθιακής σταφίδας ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονο μική κατάσταση λόγω της τεράστιας πτώσης των τιμών της τα τελευταία χρόνια.

Επειδή η στέρηση των αποζημιώσεων των πραγματικών ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέρ γειες το 2023 προκαλεί οικονομικό αδιέξοδο στους παραγωγούς που τους οδηγεί ακόμη και στην  εκρίζωση των καλλιεργειών τους. 

Επειδή η οικονομική καταστροφή που υπέστησαν οι παραγωγοί από τις ζημίες του 2023 είναι τεράστια καθώς κυμαίνεται μεταξύ 60% έως 80 % όπως αποδεικνύεται από τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που διαθέτουν οι ζημιωθέντες. 

Επειδή, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των ζημιωθέντων, υπάρχει πλήρης ανακολουθία μεταξύ της πραγματικής μείωσης της παραγόμενης ποσότητας των προϊόντων και των σχετικών πο ρισμάτων των ζημιών. 

Επειδή τα ποσοστά ζημιών πρέπει να καλύπτουν το πραγματικό ύψος των απωλειών τους,  προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της καλλιέργειας των κτημάτων τους . 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διενεργηθεί άμεση επανεκτίμηση των πορισμάτων από τον ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιωθούν πολύ σύντομα όλοι οι παραγωγοί σύμφωνα με τα πραγματικά ποσοστά ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες τους; 

Scroll to Top