Αιφνίδια διακοπή αναπηρικών συντάξεων δικαιούχων που περιμένουν την εκ νέου πιστοποίηση από ΚΕΠΑ

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας έχουν όσοι  δικαιούχοι έχουν συμπληρώσει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση  της σύνταξης, δηλαδή υπάρχουν οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη  συνταξιοδοτική νομοθεσία ημέρες ασφάλισης, αλλά και συντάξιμο ποσοστό  αναπηρίας που πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή των Κέντρων  Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 

Οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ αποφασίζουν για το ποσοστό της  αναπηρίας του κάθε αιτούντα, αλλά και τη χρονική διάρκεια αυτής, μετά την  παρέλευση της οποίας κανονικά λήγει και η αναπηρική σύνταξη. Ο δικαιούχος  αναπηρικής σύνταξης θα πρέπει να επαναπροσέλθει για εξέταση και εκ νέου  πιστοποίηση της αναπηρίας του και του ποσοστού αυτής. 

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με σχετική εφαρμοστική εγκύκλιο του ν. 4387/2016,  για να μην υπάρχουν κενά στην καταβολή των αναπηρικών συντάξεων και να  μην μένουν δικαιούχοι χωρίς αναπηρική σύνταξη το χρονικό διάστημα που  αναμένουν την εκ νέου πιστοποίησή τους από τα ΚΕΠΑ, θεσπίστηκε η  αυτόματη παράταση έξι μηνών για συντάξεις αναπηρίας, ώστε να ολοκληρωθεί  η διαδικασία της πιστοποίησης χωρίς οικονομικό πρόβλημα στον/στην  ανάπηρο. 

Η υποβολή αίτησης για παράταση σχετικού δικαιώματος καταβολής σύνταξης  λόγω αναπηρίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι τρεις μήνες πριν από τη λήξη  ισχύος της προγενέστερα εκδοθείσας γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής  ΚΕΠΑ. 

Στη Μαγνησία, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα περιστατικά δικαιούχων  αναπηρικής σύνταξης οι οποίοι παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιήσει  εμπρόθεσμα τη σχετική υποβολή αίτησης για παράταση καταβολής της  αναπηρικής σύνταξης, η σύνταξή τους με την παρέλευση του αρχικού χρονικού  διαστήματος της πιστοποίησης διακόπηκε.

Δικαιούχοι που είχαν αρχικό χρόνο πιστοποίησης δικαιώματος και καταβολής  σύνταξης έως 31/01/2022, από 01/02/2022 δεν λαμβάνουν την αναπηρική τους  σύνταξη, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει εμπρόθεσμα σύμφωνα με το νόμο  υποβολή αίτησης για παράταση καταβολής. 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ Βόλου ενημέρωσαν του δικαιούχους ότι η  σύνταξη παρατείνεται αυτόματα από το σύστημα, χωρίς να έχουν οι ίδιοι τη  δυνατότητα να παρέμβουν, εντούτοις διαπιστώνουν ότι όντως συντάξεις δεν  παρατάθηκαν παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις είχαν γίνει σύμφωνα με το νόμο.  

Η μη παράταση καταβολής της σύνταξης αναπηρίας σε δικαιούχους για όσο  χρονικό διάστημα εκκρεμεί η επαναπιστοποίηση της αναπηρίας τους από τις  αρμόδιες Επιτροπές ΚΕΠΑ, σημαίνει πρακτικά ότι οι εν λόγω πολίτες θα  χάσουν μία βασική και για πολλούς μοναδική πηγή εισοδήματος για δύο και  πλέον μήνες. 

Με το χειμώνα ακρίβειας και ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά που διανύουμε, η  στέρηση της αναπηρικής σύνταξης σε δικαιούχους μέχρι την  επαναπιστοποίηση της αναπηρίας τους, είναι μέτρο δυσανάλογο, σημαντικά  επιβαρυντικό και κοινωνικά ανάλγητο. 

Επειδή, πολίτες που έχουν συμπληρώσει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για  τη χορήγηση της σύνταξης και έχουν και συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας που  πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ, λαμβάνουν σύνταξη  αναπηρίας. 

Επειδή, οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ αποφασίζουν για το ποσοστό  της αναπηρίας του κάθε αιτούντα, αλλά και τη χρονική διάρκεια αυτής, μετά την  παρέλευση της οποίας κανονικά λήγει και η αναπηρική σύνταξη. 

Επειδή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε ότι οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης  υποβάλουν αίτηση για παράταση σχετικού δικαιώματος μέχρι τρεις μήνες πριν  από τη λήξη ισχύος της προγενέστερα εκδοθείσας γνωμάτευσης Υγειονομικής  Επιτροπής ΚΕΠΑ. 

Επειδή, η εν λόγω παρέμβαση έγινε για να μην υπάρχουν κενά στην καταβολή  των αναπηρικών συντάξεων και να μην μένουν δικαιούχοι χωρίς αναπηρική  σύνταξη το χρονικό διάστημα που αναμένουν την εκ νέου πιστοποίησή τους  από τα ΚΕΠΑ . 

Επειδή, στη Μαγνησία, καταγράφονται περιστατικά δικαιούχων αναπηρικής  σύνταξης οι οποίοι παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιήσει εμπρόθεσμα  τη σχετική υποβολή αίτησης για παράταση καταβολής της αναπηρικής  σύνταξης, η σύνταξή τους με την παρέλευση του αρχικού χρονικού διαστήματος  της πιστοποίησης διακόπηκε. 

Επειδή, η μη παράταση καταβολής της σύνταξης αναπηρίας σε δικαιούχους  για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η επαναπιστοποίηση της αναπηρίας τους  από τις αρμόδιες Επιτροπές ΚΕΠΑ, σημαίνει πρακτικά ότι οι εν λόγω πολίτες θα χάσουν μία βασική και για πολλούς μοναδική πηγή εισοδήματος για δύο και  πλέον μήνες 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα σχετική αίτηση για παράταση καταβολής της αναπηρικής σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τις Επιτροπές ΚΕΠΑ, είδαν τις συντάξεις τους να διακόπτονται αιφνιδίως και χωρίς καμία εξήγηση; 

2. Προτίθεται να παρέμβει, ώστε να λάβουν κανονικά όσοι δικαιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα σχετική αίτηση για παράταση καταβολής της αναπηρικής σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τις Επιτροπές ΚΕΠΑ τις συντάξεις τους και να μην στερηθούν τα εισοδήματά τους αναίτια για δύο και πλέον μήνες; 

Scroll to Top