Άδεια πατρότητας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας. Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Με το ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Ά 101/19-6-2021) ενσωματώθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την  ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. 

Στο άρθρο 27, παράγραφος 1, του ανωτέρω νόμου, ορίζεται πως «Κάθε εργαζόμενος  πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με  αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή  δύναται: είτε α) να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού,  οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της  γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε β) να  χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο  εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού στον εργοδότη,  προκειμένου ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως γνώση.»  

Επιπλέον, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται πως «Η άδεια πατρότητας  χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη  απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του  εργαζόμενου», ενώ στην παράγραφο 3 προβλέπεται πως «Σε περίπτωση υιοθεσίας ή  αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την  ένταξη του παιδιού στην οικογένεια». 

Όμως, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ),  καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμα εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας περί της άδειας πατρότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η άδεια απουσίας με αποδοχές, λόγω γέννησης  τέκνου, να παραμένει στις πέντε (5) ημέρες στα άρρενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,  όπως επίσης και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες, όπως ισχύει με την  Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση. 

Επιπλέον, σοβαρό ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται και με την αποζημίωση της  νυχτερινής εργασίας των στρατιωτικών, καθώς αυτή ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί. Στο  ν.4472/2017, άρθρο 127, παράγραφος Δ΄, περίπτωση β΄, ορίζεται πως «Στο ίδιο ως άνω  προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που  αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία  ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα  νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι  και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»  

Παρ’ όλα αυτά ακόμα εκκρεμεί η έκδοση της ΚΥΑ μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργών, εν προκειμένω των Οικονομικών και της Εθνικής Άμυνας, όπως νόμος ορίζει για  την καταβολή της συγκεκριμένης αποζημίωσης. 

Επειδή όλοι οι εργαζόμενοι γονείς πρέπει να είναι ίσοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα  δικαιώματά τους, όπως αυτά απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. 

Επειδή πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του θεσμού της οικογένειας για όλους τους  εργαζόμενους. 

Επειδή τα άρρενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) δεν απολαμβάνουν το  θεσμοθετημένο δικαίωμα της άδειας πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών,  με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου, όπως νόμος  ορίζει. 

Επειδή ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει τοποθετηθεί θετικά, από το βήμα της  Βουλής, στην αύξηση της άδειας απουσίας, λόγω πατρότητας, των αρρένων στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) από πέντε (5) σε δεκατέσσερις (14) ημέρες. 

Επειδή ακόμα δεν έχει καταβληθεί στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων  η ειδική αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας τους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Σκοπεύουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ρυθμιστεί,  σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, η άδεια απουσίας, λόγω  πατρότητας, των αρρένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και να  αυξηθεί από πέντε (5) σε δεκατέσσερις (14) ημέρες; 

2. Γιατί καθυστερεί η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας  στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων;

Scroll to Top