Η γραφειοκρατία του αναπτυξιακού νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη ν.4887/2022 καταρρίπτει τις αφηγήσεις του κυβερνητικού επιτελείου

Στις 04 Φεβρουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε ο ν.4887 με τον ευφάνταστο τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, (ΦΕΚ A’ 16). Οι δηλώσεις στελεχών του κυβερνητικού επιτελείου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή, ήταν εξίσου ευφάνταστες και φιλόδοξες. Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί περί μείωσης γραφειοκρατίας, επιτάχυνσης διαδικασιών και ανάπτυξης καταρρίπτονται ένας προς έναν καθώς έχουν παρέλθει τόσοι μήνες χωρίς να έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να τεθεί, εν τοις πράγμασι, σε εφαρμογή ο νόμος. 

Πιο συγκεκριμένα, με το ν.4887/2022 θεσπίζονται 13 καθεστώτα ενισχύσεων ως εξής: 1.Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, 2. Πράσινη μετάβαση – 1 Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων, 3. Νέο Επιχειρείν, 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια, 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 11. Μεγάλες επενδύσεις, 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, και 13. Επιχειρηματικότητα 360ο. Επιπλέον, προβλέπεται ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών θα καθορίζεται ετησίως το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται ανά καθεστώς. Ενώ, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων θα γίνονται: η κατανομή του ετήσιου ποσού ενίσχυσης στις Περιφέρειες και στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων καθώς και οι προκηρύξεις των 13ων καθεστώτων ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι, ως προς την υποστήριξη της εφαρμογής των ανωτέρω καθεστώτων ενισχύσεων ο νόμος προβλέπει ότι το σύνολο των διαδικασιών θα διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν).

Στις 4 Μαΐου 2022 απευθύναμε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την με Α.Π.5031 ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται τόσο αναφορικά με την έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών αποφάσεων προκήρυξης των 13ων καθεστώτων ενισχύσεων του ν.4887/2022 όσο και με την παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν.). Στις 24.05.2022, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας πληροφορεί ότι είναι ήδη στο τελικό στάδιο η επεξεργασία των προκηρύξεων για τα τρία από τα δεκατρία καθεστώτα ενισχύσεων, ήτοι της Μεταποίησης-Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων και της Αγροδιατροφής-πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Επιπλέον, ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης των σχετικών κοινών Υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των κονδυλίων, της απόφασης σύστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, της οριστικοποίησης των πινάκων με τα πρότυπα κόστη των επιλέξιμων δαπανών, της καταγραφής των περιοχών αυξημένων κινήτρων κ.λπ. 

Και ενώ από την απάντηση έχουν περάσει δύο μήνες εντούτοις, έχει δημοσιευθεί μόνο η υπ’ αριθ. 70757 ΚΥΑ Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022, του έτους 2022, (ΦΕΚ Β’ 3702/13.07.2022). Επίσης, με το από 21.07.2022 δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ) έναρξη Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – ανακοινώθηκε η υπογραφή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Προκήρυξης για το Καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο ως άνω καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31ηΟκτωβρίου 2022. 

Με δεδομένες τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου αλλά και των συναφών βοηθημάτων και στοιχείων που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να σχεδιάσουν, προετοιμάσουν και υποβάλλουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις αλλά και τις δεσμεύσεις του ιδίου του Υπουργού σύμφωνα με τις οποίες μέχρι το τέλος του 2022 όλα τα καθεστώτα θα έχουν μπει σε λειτουργία, 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Θα τηρηθεί η δέσμευση προκήρυξης των 13ων καθεστώτων ενισχύσεων του ν.4887/2022 εντός του 2022; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου η εν λόγω δέσμευση να καθίσταται εφικτή; 

2. Πότε θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποβολής αίτησης για το Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Συστήμα Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν) ώστε να προετοιμαστούν; 

3. Θα είναι πλήρως λειτουργικό το Π.Σ.-Α.ν κατά την 27ηΙουλίου 2022 προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων; 

Scroll to Top