Εκτός Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού μένει φέτος, όπως και πέρσι, η πλειοψηφία των χαμηλόμισθων εργαζόμενων Ατόμων Με Αναπηρία, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ

Με το άρθρο 8 της ΚΥΑ Αρ.οικ.55349/2022 ΦΕΚ 2993/Β/10-6-2022 «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2022-2023, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού», ορίζονται τα  εισοδηματικά κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των δικαιούχων ωφελούμενων για την πραγματοποίηση θερινών διακοπών με τη χορήγηση  Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. 

Από το περιεχόμενο των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, προκύπτει πως η  κυβέρνηση της ΝΔ μετέβαλλε τα όρια των εισοδηματικών κριτηρίων, το εύρος  των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10.000,99 ευρώ (για τη μέγιστη μοριοδότηση)  έως 30.000 ευρώ. 

Αντιθέτως, μέχρι τον Μάιο του 2019, η αριθ. 5/2019 Δημόσια Πρόσκληση του  ΟΑΕΔ, κατόπιν της σχετικής ΚΥΑ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν περιλάμβανε  κατώτατο εισοδηματικό «κόφτη» στα 10.000,99 ευρώ, αλλά το κατώτατο όριο που έδινε τη μέγιστη μοριοδότηση ήταν 12.000 ευρώ και το ανώτατο ανερχόταν στις 40.000 ευρώ. Επιπλέον, μοριοδοτούνταν και η προϋπηρεσία  25 ημερών των εργαζομένων ΑΜΕΑ, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια δεν τους  δίνει επιπλέον μόρια.

Εν ολίγοις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μερίμνησε για τους χαμηλόμισθους ΑΜΕΑ υψηλότερη μοριοδότηση, ώστε να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή  των οικονομικά ασθενέστερων εργαζόμενων πολιτών στο Πρόγραμμα. Αντιθέτως η κυβέρνηση της ΝΔ περιορίζει το εύρος των εισοδηματικών  κριτηρίων, ενώ θα έπρεπε να τα αποσυνδέσει πλήρως από το Πρόγραμμα  Κοινωνικού Τουρισμού, τουλάχιστον για τα ΑΜΕΑ, δεδομένων των έκτακτων  οικονομικών συνθηκών που διάγουμε. 

Κατά συνέπεια, χιλιάδες χαμηλόμισθοι ΑΜΕΑ, με υψηλότερο κόστος  διαβίωσης από τον μέσο πολίτη και αντικειμενική αδυναμία ν’  ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες τους, λόγω ενεργειακής ακρίβειας και ενόψει νέας επισιτιστικής κρίσης, πολλώ δε μάλλον σε έξοδα θερινών  διακοπών, να μην καταφέρνουν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο  «εισιτήριο» του Προγράμματος επιδότησης ακτοπλοϊκών και  καταλύματος. 

Άλλωστε, η αντίληψη της κυβέρνησης της ΝΔ για τα ΑΜΕΑ έχει διαφανεί ήδη  με τη σχετική ΚΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση του νέου νόμου για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ, με την οποία δεν προβλέπεται καμία μοριοδότηση της αναπηρίας των  συμμετεχόντων. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των Γενικών Αρχών του ν. 4074/2012 ΦΕΚ Α΄  88/11.04.2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με  αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα  των ατόμων με αναπηρίες», και ειδικότερα του σεβασμού της εγγενούς  αξιοπρέπειας, τη μη διάκρισης, της αποτελεσματικής συμμετοχής και κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της προσβασιμότητας των ατόμων  με αναπηρία, προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. α, γ του ως άνω νόμου, «η  υποχρέωση της Πολιτείας να υιοθετεί όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά  και άλλα μέτρα, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με  την παρούσα Σύμβαση, καθώς και λαμβάνει υπόψη την προστασία και την  προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, σε όλες  τις πολιτικές και τα προγράμματα.» 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1γ. του αυτού νόμου,  «αναγνωρίζεται στα άτομα με αναπηρίες το δικαίωμα ν’ απολαμβάνουν  την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως  θέατρα, μουσεία, κινηματογράφους, βιβλιοθήκες και τουριστικές υπηρεσίες και, κατά το δυνατόν περισσότερο, απολαμβάνουν την πρόσβαση σε μνημεία  και περιοχές εθνικής πολιτιστικής σημασίας.» 

Δεδομένων των ανωτέρω,  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθενται να παρέμβουν άμεσα, ώστε να αρθεί η ανωτέρω  περιγραφόμενη αδικία, εκδίδοντας τροποποιητική ΚΥΑ με  ευνοϊκότερα κριτήρια για τα ΑΜΕΑ και παράταση της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση  του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού τη φετινή χρονιά; 

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την ενίσχυση των πιστώσεων  που απαιτούνται, ώστε να καλυφθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι;

Scroll to Top