Κατάργηση του άρθρου 13 Α του N. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80/2014) για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

Με το άρθρο 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26-4-2016) προστέθηκε το  άρθρο 13Α στο Ν. 4251/2014, παρέχοντας στον εργοδότη τη δυνατότητα  απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση  επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας, αποκλειστικά προς κάλυψη θέσεων  οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί κατά τη διαδικασία της μετάκλησης. Η εισαγωγή του  άρθρου 13 Α στόχευε στη διασφάλιση των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών  δικαιωμάτων των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στη δίκαιη  φορολογική μεταχείριση των αγροτών, στη πάταξη της αδήλωτης εργασίας στην  αγροτική οικονομία και, τέλος, στην αύξηση των εισροών στο σύστημα κοινωνικής  ασφάλισης, στόχοι οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εκπληρώθηκαν, καθώς η αφοριστική  αντίληψη ότι στην αγροτική οικονομία το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας θεωρείται  εν πολλοίς δεδομένο έως και αναπόφευκτο, αναστράφηκε τα τελευταία έτη εφαρμογής  της σχετικής νομοθεσίας. 

Ωστόσο, αντί να επέλθουν βελτιώσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς,  τόσο προς όφελος των εργοδοτών/παραγωγών όσο και των εργαζόμενων δυνάμει του  ως άνω καθεστώτος, με την παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4825/2021, το άρθρο 13α  του ν. 4251/2014, περί απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων  χωρών στην αγροτική οικονομία, καταργείται από 1-7-2022. 

Πρακτικά λοιπόν, από 1 Ιουλίου όλοι οι παράτυπα διαμένοντες εργάτες  δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς δεν θα μπορούν να εργαστούν νόμιμα ενώ οι εργοδότες θα αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις και βαρύτατες  ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που τους απασχολούν. Ήδη, μετά την πανδημία,  όπως προκύπτει και από τις εκκλήσεις δεκάδων συλλογικών αγροτικών φορέων, το  πρόβλημα έλλειψης ικανού αριθμού εργατικών χεριών εντάθηκε. 

Επειδή η απαγόρευση αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού που διαμένει  παράτυπα στην Ελλάδα και δη εν όψει της παρούσας γεωπολιτικής συγκυρίας και της  επισιτιστικής ανασφάλειας, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην τελική εξόντωση  των αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις  ανάγκες των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων,  

Επειδή η απαγόρευση αξιοποίησης μέσω της κατάργησης του άρθρου 13 Α ν.  4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80/2014) του παραγωγικού δυναμικού που διαμένει παράτυπα  στην Ελλάδα θα έχει σαν αναπόφευκτη συνέπεια την μείωση της εγχώριας αγροτικής  παραγωγής ενώ θα επιφέρει έμμεσα μεγάλο πλήγμα στο εξαγωγικό μας εμπόριο,  λόγω μείωσης των εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων, απορρέουσας από την  αδυναμία καλλιέργειας και συγκομιδής της αγροτικής παραγωγής, 

Επειδή, η κατάργηση άρθρου 13 Α ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80/2014) θα  τοποθετήσει τους εργαζόμενους σε καθεστώς παρανομίας, εγκλωβισμένους στην  παραοικονομία και σε συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης ενώ θα στερήσει  πολύτιμους πόρους από το ασφαλιστικό σύστημα 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους καταργείται το άρθρου 13 Α ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’  80/2014); 

2. Ποιες λύσεις σκοπεύει να εξετάσει για την κάλυψη των εργασιακών  κενών που δημιουργούνται στην αγροτική οικονομία και να  αντιμετωπίσει τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες της έλλειψης των  αναγκαίων εργατικών χεριών; 

3. Πόσο αυξήθηκαν οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης, ή ανανέωσης  άδειας διαμονής σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021; 4. Πόσο εκτιμάται ότι θα μειωθεί το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στον  πρωτογενή τομέα μετά την 1ηΙουλίου 2022 οπότε και καταργείται το  άρθρο 13 Α του ν. 4251/2014 ;

Scroll to Top