Η «Λίστα Πέτσα» έδειξε το δρόμο στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΑΕΔ;

Στις 13 Ιουλίου 2021 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 51809/2021 Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορούσε στην προώθηση διαφημιστικής  καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού με θέμα την προβολή των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ  (ΕΠΑΣ &ΙΕΚ) αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, συνολικής  προϋπολογιζόμενης δαπάνης καθαρού ποσού 20.000 ευρώ.  

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού  Δυναμικού λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (με περισσότερες  από 30 ειδικότητες), οι οποίες συνδυάζουν θεωρητική και εργαστηριακή  εκπαίδευση στην τάξη και Μαθητεία/πρακτική άσκηση, σε δημόσιους φορείς και  ιδιωτικές επιχειρήσεις, με αμοιβή και ασφάλιση. Επίσης, λειτουργεί 30  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μεταλυκειακού επιπέδου με 35  ειδικότητες αιχμής.

Οι εγγραφές στις ΕΠΑΣ ξεκινούν τον Ιούνιο και μένουν ανοιχτές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ οι εγγραφές στα ΙΕΚ ξεκινούν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και παραμένουν ανοιχτές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.Η  Περιφερειακή Διεύθυνση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη την  κρίση που προέκυψε λόγω της πανδημίας με τον COVID-19 , ειδικά για τη  φετινή περίοδο των εγγραφών, 2021-2022, αξιολόγησε ότι είναι αναγκαία η  στήριξη των ΜΜΕ στην προσπάθεια της προβολής του έργου που επιτελούν οι  σχολές του ΟΑΕΔ,  τόσο για τους ίδιους τους μαθητές, για την ελληνική οικογένεια όσο και ευρύτερα  για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και ότι επιβάλλεται η μέσω των Μέσων  Μαζικής Ενημέρωσης, ενημέρωση όσο περισσότερων νέων (απόφοιτοι  τουλάχιστον Γυμνασίου, από 15 έως 23 ετών), που έχουν αποφοιτήσει από το  Γυμνάσιο ή και μεγαλύτεροι, γονέων και κοινωνικού συνόλου για το έργο των Σχολών και την  έναρξη των εγγραφών σε αυτές. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος του ΟΑΕΔ ήταν  

– Η ανάδειξη του έργου, το οποίο επιτελείται στις Σχολές, της ποιότητας των  σπουδών, καθώς και των προοπτικών που προσφέρονται στους αποφοίτους. – Η συστηματική καλλιέργεια της αντίληψης, ότι στις ΕΠΑΣ Μαθητείας και στα  ΙΕΚ του ΟΑΕΔ , οι νέοι/ες, μπορούν να εκπαιδευτούν σε ειδικότητες/επαγγέλματα  με μεγάλη ζήτηση, ώστε να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. 

Ως Γενικές Προδιαγραφές έργου ορίστηκαν η Προβολή υφιστάμενου  διαφημιστικού υλικού, που διαθέτει ο ΟΑΕΔ σε τοπικούς τηλεοπτικούς  σταθμούς, με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, τα οποία θα προβάλλονται σε ώρες  αιχμής (prime time) και θα απευθύνονται σε κοινό ηλικίας άνω των 15 ετών  όσον αφορά στις ΕΠΑΣ ή/και στις Πειραματικές ΕΠΑΣ (απόφοιτοι τουλάχιστον  Γ Γυμνασίου) και άνω των 18 ετών στα ΙΕΚ (απόφοιτοι Γ Λυκείου) καθώς και  στους γονείς των νέων που εντάσσονται στις ομάδες αυτές (4 προβολές την ημέρα τηλεοπτικού σποτ διάρκειας 30 δευτερολέπτων, για πενήντα (50) ημέρες  σε κάθε έναν από τους επιλεγέντες τηλεοπτικούς σταθμούς). Επιπρόσθετα η  δημιουργία τηλεοπτικού σποτ 20 δευτερολέπτων, για την προβολή των ειδικοτήτων των ΙΕΚ αρμοδιότητάς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Η Προώθηση ραδιοφωνικού σποτ, καθώς και native διαφήμισης του έργου των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ σε εκπομπές υψηλής ακρόασης, δημοφιλείς στις  προαναφερόμενες ηλικιακές ομάδες και τους γονείς των νέων που εντάσσονται  σε αυτές. Συνολικά σε 8 ραδιοφωνικούς σταθμούς, με την προϋπόθεση σε έναν  τουλάχιστον ραδιοφωνικό σταθμό ανά νομό, εμβέλειας Θεσσαλίας (στους  νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας). 5 αναμεταδόσεις  ραδιοφωνικών σποτ για τις ΕΠΑΣ την ημέρα και 5 για τα ΙΕΚ για 50 ημέρες. 4 Πλάνο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κόστη ανά τηλεοπτικό  κανάλι και ανά ραδιοφωνικό σταθμό. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε τοπικές  εφημερίδες και περιοδικά με μεγάλη αναγνωσιμότητα (Τουλάχιστον 10  καταχωρήσεις σε Βόλο, Καρδίτσα, Λαμία και Λάρισα).  

Η έναρξη της καμπάνιας ορίστηκε από την υπογραφή της Σύμβασης  κατακύρωσης στον μειοδότη με τη δέσμευση της εκτέλεσης του συνολικού αριθμού των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ και η λήξη της  καμπάνιας ορίστηκε η παρέλευση της περιόδου εγγραφών σε ΕΠΑΣ και ΙΕΚ  (20/09/2021).  

Με την αναφερόμενη πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να  υποβάλλουν, οικονομική προσφορά για την ανάληψη του έργου της  προώθησης διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη  δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού, σύμφωνα με τις οριζόμενες  προδιαγραφές, με θέμα την προβολή των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ  & ΙΕΚ), αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας.  

Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών ορίστηκε να γίνει έως και τις 21/07/2021 στην έδρα της Υπηρεσίας Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας, Ερμογένους  10, 41447, Λάρισα (1ος όροφος), η δε ισχύς της προσφοράς, ορίστηκε ότι  πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να  υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Στην προσφορά ορίστηκε ότι  θα αναφέρεται αναλυτικά το καθαρό ποσό και ο ΦΠΑ και ότι πρέπει να  αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση. 

Στις 3-8-2021 με την υπ’ αριθ. 431/84/2021 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ  αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”, για την κάλυψη ανάγκης της Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  συνολικής δαπάνης ποσού 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, προς την επιχείρηση PLUS EUROPE  M.I.K.E. Επίσης αποφασίστηκε ότι η συνολική δαπάνη θα υλοποιηθεί με  χρέωση των ΚΑΕ 0851.00, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους  2021 και έχει εκδοθεί η με αριθ. 386/08.07.2021 απόφαση δέσμευσης από το  αρμόδιο Τμήμα Οικονομικού της Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

Μετά την φερόμενη εκτέλεση της σύμβασης, το τμήμα εκκαθάρισης δαπανών  της υποδιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως αρμόδιο όργανο για την  εκκαθάριση των δαπανών, άρα και για την πληρωμή του τιμολογίου της  επιχείρησης PLUS EUROPE M.I.K.E. διατύπωσε εγγράφως, ρητώς και  πολλάκις, τους λόγους και τις αντιρρήσεις για τους οποίους, σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία, διαφωνεί για την εκκαθάριση της δαπάνης της  διαφημιστικής καμπάνιας, ποσού 24.800,00 λόγοι που γνωστοποιήθηκαν  αρμοδίως, τόσο προς την Αν. Διευθύντρια της ΠΔ Θεσσαλίας ΟΑΕΔ, όσο και  προς το Τμήμα Προμηθειών.  

Ειδικότερα, η Οικονομική Υπηρεσία αξιολόγησε ως μη πλήρη τον φάκελο των  δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρίας, προβαίνοντας σε έλεγχο αυτών, ως  είχε δικαίωμα βάσει του ν. 4270/2014, και ζήτησε από το τμήμα προμηθειών με  το υπ’ αριθ. 167/3-11-2021 έγγραφό της, υποβολή συγκεκριμένων εγγράφων,  ώστε να διαπιστωθεί, πριν την εκκαθάριση της δαπάνης, η νομιμότητα και η  κανονικότητα της πληρωμής. Τα έγγραφα που ζήτησε αφορούσαν σχεδόν στο  σύνολο της διαδικασίας της πρόσκλησης, της κατακύρωσης και της εκτέλεσης  της σύμβασης, πλην όμως ουδέν απεστάλη, αφήνοντας ακόμη υπό  αμφισβήτηση τις πλημμέλειες της διαδικασίας από το στάδιο της πρόσκλησης  έως και το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, γεγονός που καθιστά την πληρωμή  της δαπάνης μη νόμιμη.  

Οι πλημμέλειες αφορούσαν, στο γεγονός ότι φαίνεται να έγινε η κατακύρωση – ανάθεση στην εταιρία, χωρίς να έχει συνταχθεί πρακτικό ανοίγματος των  οικονομικών προσφορών και αποδοχής της προσφοράς της εταιρίας, στο  οποίο θα έπρεπε να έχει καταγραφεί η πλήρωση των προδιαγραφών της  πρόσκλησης. 

Επίσης, η Οικονομική υπηρεσία, διαπίστωσε ότι ο ανάδοχος, στις 13-8-2021  δεν είχε ξεκινήσει την εκτέλεση του έργου, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με  την πρόσκληση θα έπρεπε το έργο της προβολής να είχε ξεκινήσει από τις  αρχές Αυγούστου, δηλαδή από τις 3-8-2021 που δημοσιεύθηκε η απόφαση  κατακύρωσης.  

Επιπλέον, ενώ ο ίδιος ο μειοδότης στην οικονομική του προσφορά είχε  υποβάλλει πρόταση μικρότερου ποσού δαπάνης, δηλαδή 23.400, όπως ο ίδιος  ομολογεί , εντούτοις, με την έγκριση ανάδειξης του μειοδότη εγκρίθηκε δαπάνη  24.800 ευρώ.  

Πρόσθετα, η εκκαθαρίζουσα υπηρεσία ζήτησε, αλλά ποτέ δεν έλαβε  συγκεντρωτική λίστα με όλα τα κανάλια που εξέπεμπαν στον Νομό Φθιώτιδας,  καθώς διαπιστώθηκε ότι εξαιρέθηκαν κανάλια υψηλής θεαματικότητας και  επισκεψιμότητας, γεγονός που δεν προβλεπόταν στις προδιαγραφές του  έργου. Επίσης, ζητήθηκε τυχόν τροποποίηση της πρόσκλησης, πριν την  απόφαση κατακύρωσης στις 3-8-2021, καθώς είχε αμφιβολίες για το εάν η  προσφορά του μοναδικού μειοδότη ανταποκρίνετο στους όρους αυτής και  τέλος ζητήθηκε ο οπτικό δίσκος με τις προβολές και η ημερομηνία έναρξης  αυτών.  

Το τμήμα Προμηθειών όμως, παρά την διατύπωση των παραπάνω  αντιρρήσεων, με το υπ’ αριθ. 117490/8-11-2021 έγγραφό του – απάντηση ΔΕΝ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ ΌΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.  

Μετά από αυτή την απάντηση, η οικονομική υπηρεσία ήταν αδύνατο ως μη  σύννομο να προχωρήσει στην εκκαθάριση της δαπάνης, παρά το γεγονός ότι  η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, ακόμη δεν ήθελε να αντιληφθεί την έλλειψη  νομιμότητας και επέμεινε σε μια πληρωμή η οποία γνώριζε ότι δεν ήταν  σύννομη. Μάλιστα, προέβαινε σε μια επαναλαμβανόμενη αλληλογραφία,  εκφράζοντας μια ανεξήγητη εμμονή για άμεση πληρωμή έως 24-12-2021, και  παρά το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις περί της νομιμότητας της δαπάνης είχαν  διατυπωθεί σε εκείνη, όχι μόνο από την οικονομική υπηρεσία, αλλά επιπλέον  είχε ζητηθεί από την ίδια η παροχή νομικής γνωμοδότησης επί όλων των  παραπάνω ζητημάτων. 

Εν τέλει στις 30-12-2021 η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Περιφερειακής  Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ, με το υπ’ αριθ. 205/30-12-2021 έγγραφο  της παραγνώρισε όλα τα παραπάνω και ΕΝΤΕΛΛΕΙ την Υποδιεύθυνση  οικονομικών, να προβεί στην πληρωμή της δαπάνης!!!  

ΕΠΕΙΔΗ, είναι προφανές ότι διαπιστώνονται νομικές πλημμέλειες σε όλα τα  στάδια της διαδικασίας ανάθεσης του έργου της προβολής των Σχολών  Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ &ΙΕΚ) αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας,  από την πρόσκληση έως και την κατακύρωση της ανάθεσης στην μοναδική  μειοδότη εταιρία με την επωνυμία PLUS/ EUROPE M.I.K.E. 

ΕΠΕΙΔΗ, η εκκαθαρίζουσα αρμόδια υπηρεσία πληρωμής της δαπάνης των  23.400 ευρώ ρητώς πολλαπλώς και κατηγορηματικώς διατύπωσε στα πλαίσια  του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας τις πλημμέλειες, που καθιστούν την  πληρωμή της δαπάνης μη σύννομή.  

ΕΠΕΙΔΗ, η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, μολονότι γνώριζε  εξαρχής τις πλημμέλειες, εντούτοις, ουδεμία πράξη φέρεται να ενήργησε ως  καθ’ ύλην αρμόδια, για την διαπίστωση των παρατυπιών και για την επαναφορά  της νομιμότητας, αλλά αντιθέτως επανειλημμένως φέρεται να αγνοούσε  προκλητικά και επιδεικτικά τις συστάσεις της οικονομικής υπηρεσίας.  

ΕΠΕΙΔΗ, όχι μόνο αγνόησε τις συστάσεις αλλά παρά ταύτα, 30-12-2021  ΕΝΤΕΛΛΕΙ την πληρωμή της δαπάνης παρά το γεγονός ότι γνωρίζει την μη  νομιμότητα αυτής, δείχνοντας με την υπηρεσιακή αυτή συμπεριφορά πρόθεση  ωφέλειας της εταιρίας σε βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.  

ΕΠΕΙΔΗ, η εν λόγω υπόθεση ήδη τελεί σε γνώση του Υπουργού Οικονομικών,  και συνιστά πολιτικό ζήτημα, με υπηρεσιακές και ποινικές διαστάσεις.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί 

1. Σε ποιες ενέργειες πολιτικής και πειθαρχικής διαδικασίας,  προτίθενται να προβούν, ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα ή  η παρανομία που έχει εμφιλοχωρήσει στην διαδικασία της  ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”,  για την κάλυψη ανάγκης της Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, συνολικής δαπάνης  ποσού 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, προς την επιχείρηση PLUS/  EUROPE M.I.K.E. 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να  αναζητήσουν σε περίπτωση πλημμελειών, τις πειθαρχικές και  ποινικές ευθύνες των αρμόδιων εμπλεκόμενων οργάνων της  Περιφερειακής διεύθυνσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας; 

Scroll to Top