Προβλήματα και καθυστερήσεις στην πληρωμή του προγράμματος απασχόλησης ανέργων

Τα τελευταία δύο χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δεχτεί ένα  σημαντικό οικονομικό πλήγμα, αντίκτυπο της πανδημικής κρίσης αρχικά και  αργότερα της ενεργειακής κρίσης αλλά και της κρίσης ακρίβειας που  ακολούθησε. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν μέσα σε  αυτό το περιβάλλον και να πετύχουν ένα όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος  λειτουργίας και παραγωγής, εντάχθηκαν στη δράση «Πρόγραμμα  επιχορήγησης επιχειρήσεων για την Απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και  άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε  μακροχρόνια ανέργους και ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών» το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο).  

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του  ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες  Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας, ανάμεσα τους και η Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας στην οποία ανήκει και η ΠΕ Κιλκίς. 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την  πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Οι επιλέξιμες  δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και  μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης,  συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και  Πάσχα και επίδομα αδείας.

Παρόλα αυτά, και ενώ έχουμε κλείσει σχεδόν ένα χρόνο από την ένταξη  κάποιων επιχειρήσεων στο εν λόγω πρόγραμμα, παρατηρούνται σημαντικές  καθυστερήσεις και προβλήματα στην καταβολή των επιχορηγήσεων στις  επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της ΠΕ  Κιλκίς.  

Επειδή, οι επιχειρήσεις έχουν έρθει αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη  πραγματικότητα που τους οδηγεί στα όρια της οικονομικής ασφυξίας. 

Επειδή, η ταμειακή ρευστότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επιβίωσης των  επιχειρήσεων και της διατήρησης των θέσεων εργασίας.  

Επειδή είναι σημαντικό, για την επιτυχία όλων των παρόμοιων προγραμμάτων,  η αμοιβαία και όχι μονόπλευρη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων,  επιχειρηματιών και πολιτείας ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να προχωρήσουν στην καταβολή των επιχορηγήσεων  στις ωφελούμενες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την Απασχόληση  ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες  Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους  και ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών» και οι οποίες μέχρι σήμερα  δεν έχουν πληρωθεί; 

2. Παρά τις καθυστερήσεις, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της  καταβολής των επιχορηγήσεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις; 

Scroll to Top