Αναιτιολόγητα Αποσπασματική, Άνιση και Ελλιπής η αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αποτελεί μέτρο για την  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19, και ειδικότερα για την στήριξη της κοινωνίας και της  επιχειρηματικότητας και τη περαιτέρω διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας  της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.  

Αρχικώς με την υπ’ αριθ. 39162/2020 (ΦΕΚ Β 1457/16.4.2020) υπουργική  απόφαση, αποφασίστηκε η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, προς  τις επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ, που  αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η  Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.  

Η συνέχιση του μέτρου αποφασίστηκε και για τους επόμενους θερινούς μήνες,  δυνάμει νεότερων υπουργικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες  επικαιροποιούνται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που συνεχίζουν να πλήττονται  καθώς και το ποσό της χορηγηθείσας αποζημίωσης. Μεταξύ δε των  πληττόμενων επιχειρήσεων που δικαιούνται της αποζημίωσης ειδικού  σκοπού, συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις των τουριστικών  καταλυμάτων.  

Στο άρθρο 2 όλων των διαδοχικών υπουργικών αποφάσεων, τόσο της πρώτης, δυνάμει της οποίας αποφασίζεται το μέτρο, όσο και των υπολοίπων διαδοχικών  με τις οποίες παρατείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,  προσδιορίζονται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης, που μεταξύ άλλων είναι «οι  ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες  κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή  ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες  δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20)  εργαζόμενους”.  

Όμως, η ρητή εξαίρεση των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και αυτών που  δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, που έχουν την νομική μορφή  της Ανώνυμης Εταιρίας, αποτελεί αδικαιολόγητη και άνιση μεταχείριση εν  σχέση με όμοιες επιχειρήσεις, που όμως φέρουν άλλη νομική μορφή  προσωπικής εταιρίας. Εισάγει η διάταξη μια δυσμενή διάκριση εις βάρος των  Ανωνύμων Εταιριών, η οποία δεν δικαιολογείται και δεν έχει κανένα έρεισμα.  Διότι, το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του  τουρισμού (ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων), ανεξαρτήτως νομικής  μορφής, έπρεπε να τύχουν όμοιας μεταχείρισης, διότι έχουν ομοειδή  δραστηριότητα, απασχολούν ισάριθμο αριθμό προσωπικού, δηλαδή κάτω των  είκοσι (20), και πρωτίστως έχουν υποστεί όμοια ζημία εξαιτίας του γενικότερου  πλήγματος του τουρισμού, της μειωμένης ζήτησης των καταλυμάτων από  εσωτερικούς επισκέπτες και την ακύρωση πλήθους κρατήσεων από  επισκέπτες του εξωτερικού.  

Επειδή, διαπιστώνεται, ότι σε πολλές περιοχές της Χώρας, όπως στο χωριό  Σκήτη του Δήμου Αγιάς Λάρισας, που εμφανίζει έντονο αγροτουριστικό  ενδιαφέρον όλες τις εποχές του έτους, όπου οι δύο δραστηριοποιούμενες  επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, ενώ απασχολούν αριθμό  προσωπικού μκρότερο των είκοσι ατόμων, ενώ η κλίμακα δραστηριότητας είναι  περιορισμένη, και ενώ έχουν ήδη υποστεί και θα εξακολουθήσουν να  υφίστανται τις συνέπειες της έλλειψης ζήτησης ενοικίασης καταλυμάτων,  εντούτοις δεν δικαιούνται της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εξαιτίας της  νομικής μορφής τους ως Ανωνύμων Εταιριών.  

Επειδή, οι επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού, υπό την μορφή των  Ανωνύμων Εταιριών αδίκως δεν έλαβαν οικονομική ενίσχυση έως σήμερα και δεν διαφαίνεται τυχόν πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να ληφθούν  μέτρα ενίσχυσης των εν λόγω πληττόμενων επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι  ο τουρισμός σε περιοχές, όπως η Σκήτη Αγιάς, στηρίζεται αποκλειστικά στην  βιωσιμότητα των εν λόγω δύο επιχειρήσεων, οι οποίες χωρίς να λαμβάνουν  στήριξη, ως Α.Ε, ενώ χρήζουν άμεσης βοήθειας, θα καταστούν μη βιώσιμες,  ματαιώνοντας την ανάπτυξη του αγροτουριστικού τομέα στην περιοχή.  

Επειδή, η περιοχή της Σκήτης Αγιάς παρουσιάζει έντονο αγροτουριστικό  ενδιαφέρον προσελκύοντας σεβαστό αριθμό επισκεπτών, ενισχύοντας την  τοπική οικονομία της περιοχής.  

Επειδή, η έλλειψη λήψης μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του  τουριστικού τομέα, εξαιτίας της μορφής τους, θα αποτελέσει αιτία αδυναμίας συνέχισης της δραστηριότητας των εταιριών, οι οποίες θα καταστούν μη  βιώσιμες. 

Επειδή, καθίσταται αναγκαία η παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ή η λήψη  άλλων αναγκαίων μέτρων για τις Ανώνυμες Εταιρίες, οι οποίες ανήκουν  αποδεδειγμένα στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά  τους και να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας τους, η οποία θα έχει συνέπειες  περαιτέρω στην τοπική οικονομία.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1) Ποια ήταν τα κριτήρια εξαιτίας των οποίων οι πληττόμενες επιχειρήσεις,  που φέρουν τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας, εξαιρούνται ρητώς από  τους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού;  

2) Εάν οι λόγοι εξαίρεσης συνίστανται στον κεφαλαιουχικό χαρακτήρα των  επιχειρήσεων, που έρχεται ενδεχομένως σε αντίθεση με την φύση της  ενίσχυσης ως μέτρο προσωπικού χαρακτήρα, ποια μέτρα έχουν ήδη  ληφθεί προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της άνισης  μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων προσωπικού και κεφαλαιουχικού  χαρακτήρα;  

3) Προτίθενται να εξισορροπήσουν την διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των  πληττόμενων επιχειρήσεων, θέτοντας αμιγώς ουσιαστικά κριτήρια, που  αφορούν στον κύκλο εργασιών, τον αριθμό του προσωπικού, τον αριθμό  των εταίρων, και όχι στην τυπική νομική μορφή της επιχείρησης;  

4) Προτίθενται να υιοθετήσουν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη χορήγηση  μη-επιστρεπτέας ενίσχυσης προς όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτου μορφής; 

Scroll to Top