Άμεση αναγκαιότητα στήριξης των ελαιοπαραγωγών της ποικιλίας Καλαμών

Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, της παρούσης  Κοινοβουλευτικής Περιόδου, έχουν επισημανθεί κατ’ επανάληψη12τα  πολυάριθμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της  ποικιλίας της ελιάς Καλαμών, στις Π.Ε. της χώρας, στις οποίες και ευδοκιμεί  το εν λόγω προϊόν και κυρίως στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας,  Λακωνίας και Φθιώτιδας. Προβλήματα τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με  εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, καθώς και την παρούσα  συγκυρία κάτω από την οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν οι επαγγελματίες  του πρωτογενούς τομέα, – ως εκ τούτου και οι παραγωγοί της ελιάς της  ποικιλίας Καλαμών – αλλά και με επιλογές της Κυβέρνησης, καθώς και τα έως  τώρα ανεπαρκή μέτρα στήριξης τους, τα οποία συνολικά, επηρεάζουν  δυσμενώς την παραγωγική διαδικασία.  

Παρά τις ανωτέρω αναφερόμενες νύξεις επί του θέματος, ακόμη  εκλείπουν οι εκ μέρους της Κυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργείου  δραστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με σκοπό  την απτή και ουσιαστική στήριξη των εν λόγω παραγωγών. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα, στις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών της χώρας, να βρίσκονται  σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ελιών ποικιλίας Καλαμών, (ενδεικτικό  παράδειγμα είναι η περιοχή της Λοκρίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας) οι οποίοι  παραμένουν αδιάθετοι καθώς δεν είναι εφικτό να διοχετευθούν στην αγορά  υπό όρους που θα προασπίζουν την τιμή και την αξία του προϊόντος.  

Εδώ και μήνες οι τιμές μόλις και μετά βίας ξεπερνούν τα 0,60 ή τα 0,70  ευρώ ανά κιλό τη στιγμή που την ίδια περίοδο πέρυσι η τιμή κατά μ.ό. άγγιζε  τα 2,4 ευρώ ανά κιλό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή  κατανάλωση, εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής κίνησης – η  οποία και στηρίζεται όλως ανεπαρκώς σήμερα -, τη μείωση του αριθμού των  τουριστικών καταλυμάτων και των επιχειρήσεων εστίασης που επηρεάζουν τη  ζήτηση και κατανάλωση, την περιορισμένη πρόσβαση σε εργαλεία  ρευστότητας, την αναποτελεσματική εφαρμογή των εξαγγελθεισών  παρεμβάσεων και την προσαρμογή των εμπλεκομένων μερών που  συνθέτουν το «οικοσύστημα» της συγκεκριμένης αγοράς, στις τωρινές  συνθήκες, έχουν οδηγήσει στην απόγνωση τους ελαιοπαραγωγούς, καθώς  πλέον δε διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν στη  συγκομιδή της ερχόμενης περιόδου.  

Επειδή, η ήδη δυσμενής κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι  ελαιοπαραγωγοί της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών στις ως άνω αναφερόμενες  Περιφερειακές Ενότητες, βαίνει επί τα χείρω. 

Επειδή, μέχρι στιγμής ουδεμία εκ των εξαγγελθεισών διακηρύξεων έχει  καταστεί ικανή να αποτελέσει έμπρακτη υποστήριξη του εισοδήματος τους.  

Επειδή, υφίσταται μείζονα ανάγκη να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια  συνεργασίας φορέων του Δημοσίου τομέα για τη στήριξη ενός εθνικής σημασίας αγροτικού προϊόντος.  

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προωθήσει τη συνεργασία μονομερών ή συνεταιριστικών προσπαθειών με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου οι δεύτεροι,  προμηθευόμενοι το εν λόγω προϊόν, να στηρίξουν, μέσω των  προγραμμάτων που διαχειρίζονται, την παραγωγή της ποικιλίας  της ελιάς Καλαμών, ενστερνιζόμενο, βασιζόμενη στην  προσέγγιση του «κράτους – αγοραστή ύστατης καταφυγής»  πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, όπως αυτή  υποβλήθηκε στη δημόσια συζήτηση με τη δημοσιοποίηση του  προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι II»; 

2. Προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να  συμπράξει με άλλα Υπουργεία, προκειμένου τα εποπτευόμενα  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Αποκεντρωμένες  Μονάδες τους ανά την Περιφέρεια (και ως εκ τούτου την Π.Ε.  Φθιώτιδας) να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες τους, μέσω της  εκ μέρους τους προμήθειας του εν λόγω προϊόντος, υιοθετώντας  τα ως άνω εκτιθέμενα; 

3. Προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να  προβεί στις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ρυθμιστικές ενέργειες,  για την εκπόνηση προγράμματος ελαιοποίησης των αδιάθετων  αποθεμάτων, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρησή στους  παραγωγούς και κατ’ επέκταση δυνατότητα των παραγωγών να  ξεκινήσουν τη συγκομιδή εν όψει της νέας περιόδου; 

Scroll to Top