ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΑΝΑΣΑ» – Ανάσα μόνο για το 20% των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Ασφυξία για το υπόλοιπο 80% των επιχειρήσεων

Τον Οκτώβριο του 2020 δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Θεσσαλίας, η με αριθμό 3470/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ)  πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 για την Δράση «Ενίσχυση μικρών και  πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία “ΑΝΑΣΑ”».  

Η δράση ΑΝΑΣΑ εντάσσεται στην έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης από την Ε.Ε και  στο προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό να  στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της πανδημίας,  ενισχύοντας μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην  Θεσσαλία και επλήγησαν από την πανδημία.  

Η δημόσια επιχορήγηση ορίστηκε στο 50% των δαπανών των επιχειρήσεων στην  Θεσσαλία το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 ευρώ και μέγιστο 50.000 ευρώ,  με την συνολική δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ. 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε το με αριθμό 4711/15-12-2020 Πρακτικό  της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε τις υποβληθείσες αιτήσεις των μικρών  και πολύ μικρών επιχειρήσεων και δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες βαθμολογικής κατάταξης  των αιτήσεων  χρηματοδότησης που κατατέθηκαν στο Π.Σ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης και  όπως αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή.  

Από το πρακτικό προκύπτει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας  που πλήττεται από την πανδημία και χρήζει άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, ήταν  συνολικά 6.592 επιχειρήσεις, από τις οποίες όμως εγκρίθηκαν και θα λάβουν  χρηματοδότηση μόνον οι 1.003, συνολικού προϋπολογισμού 29.978.774,27 €  Δημόσιας Δαπάνης. Αντιθέτως απορρίφθηκαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης 5.507  επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, μη ενισχυόμενων επιχειρήσεων λόγω  εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, δηλαδή των 30 εκ.  ευρώ περίπου, ενώ προφανώς πληρούν τα ουσιαστικά κριτήρια για την ένταξή  τους. Μόνο τα σχέδια 82 επιχειρήσεων απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των τυπικών  κριτηρίων.  

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την δημοσίευση των  αποτελεσμάτων είναι η ένταξη μόνο της 1 στις 6 επιχειρήσεις, που υπέβαλαν αιτήσεις.  Αφήνοντας τις 5 επιχειρήσεις χωρίς οικονομική ενίσχυση παρόλο που πληρούν τα  ουσιαστικά κριτήρια, αλλά εξαιτίας εξάντλησης του προϋπολογισμού της δημόσιας  δαπάνης των 30 εκ. 

Το αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι από τις 1003 επιχειρήσεις, των οποίων οι  αιτήσεις προς ενίσχυση εγκρίθηκαν, οι 300 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό 30%, θα  λάβουν το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ύψους 50.000 ευρώ εκάστη και συνολικά,  το 30% των εγκεκριμένων θα επιχορηγηθεί συνολικά με 15 εκατομμύρια ευρώ,  δηλαδή με το μισό του συνολικού προϋπολογισμού της δράσεως. Το δε υπόλοιπο  70% των επιχειρήσεων από τις 1003, επιμερίζονται το υπόλοιπο της  εναπομείνασας δημόσιας δαπάνης.  

Το αριθμητικό αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, στην ουσία  εξαντλήθηκε, αν όχι χρησιμοποιήθηκε για να εξαντληθεί, μόνον σε 300 επιχειρήσεις στο  σύνολο της Θεσσαλίας, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη την μεταβολή και επανεξέταση  των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ώστε να αρθεί η προφανής ανισοβαρής στήριξη μεταξύ πληττόμενων διαφορετικών κλάδων  επιχειρήσεων.  

Επειδή, εν κατακλείδι, ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει υιοθετήσει κριτήρια  τα οποία αποκλείουν το 80% των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο  δεν υπηρετεί ένα μοντέλο ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 

1) Ποιες κατευθύνσεις προτίθενται να παράσχουν, ώστε η Περιφέρεια  Θεσσαλίας να επαναδιαμορφώσει τα κριτήρια αξιολόγησης με σκοπό να  ενισχυθεί η πλειονότητα των πληττόμενων μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων της περιοχής; 

2) Προτίθενται να αυξήσουν τον Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης, στο πλαίσιο  συγχρηματοδότησης του προγράμματος, δεδομένου ότι 5.507 επιχειρήσεις  τέθηκαν εκτός προγράμματος λόγω μη επάρκειας και εξάντλησης του  διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, δηλαδή των 30 εκ. ευρώ  περίπου; 

Scroll to Top