Αντιμετώπιση των τρωκτικών στις αγροτικές καλλιέργειες

Η παρουσία τρωκτικών στις αγροτικές καλλιέργειες αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, το οποίο όμως όταν αφορά μεγάλους πληθυσμούς προκαλεί σοβαρές ζημιές και απαιτεί εξει δικευμένους χειρισμούς για την αντιμετώπιση του.  

Στην περιοχή της ΠΕ Λάρισας η έκταση των αγροτικών καλλιεργειών είναι μεγάλη , με την  παρουσία πολυετών και δενδρωδών καλλιεργειών να ευνοεί την εγκατάσταση και αναπα ραγωγή των τρωκτικών – κυρίως των αρουραίων- κάνοντας έτσι έντονη την παρουσία τους και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε κατά καιρούς χρειάστηκε να χαρακτηριστεί ως αρουραι όπληκτη περιοχή. Παρόλο που η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είχε κηρυ χθεί Αρουραιόπληκτη έως και τις 30-04-2020, παραμένει το πρόβλημα πρόκλησης ζημιών από αρουραίους, κυρίως στο Δήμο Ελασσόνας και Δήμο Τεμπών, με την παρουσία αυξη μένων πληθυσμών έχοντας λάβει το φαινόμενο ανησυχητικές διαστάσεις. Άλλωστε, εκτός της μείωσης της παραγωγής και του εισοδήματος των καλλιεργητών, η κατάσταση είναι ε πικίνδυνη για τη μετάδοση ασθενειών και επιζήμια για τη δημόσια υγεία, ενώ η αντιμετώ πιση τους με ατομικά μέσα, είναι αναποτελεσματική και αδύνατη να εφαρμοστεί από τους αγρότες και κτηνοτρόφους των πληττόμενων περιοχών. 

Έχουν γίνει αιτήματα από τους Δήμους της περιοχής προς τη ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας για διαπί στωση και αντιμετώπιση του θέματος και απαιτείται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση  της προσβολής, με τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων για τον έγκαιρο εντοπισμό και την  καταπολέμηση αρουραίων κατά περιοχή . 

Επειδή η περιοχή είναι κατά κύριο λόγο αγροτική και εκεί στηρίζεται η επιβίωση και τα εισο δήματα του πληθυσμού ενώ είναι ορατός και ο κίνδυνος για τις επιπτώσεις που θα έχει η  εκρηκτική αύξηση τρωκτικών και διασπορά τους στη δημόσια υγεία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε σχέση με την κατάρτιση, οργάνωση, επίβλεψη και συντονισμό του όλου έργου της καταπολέμησης των αρουραίων στις αγροτικές καλλιέργειες; 

Scroll to Top