Κατ’ επίφαση πρόσκληση των πτυχιούχων ΤΕ στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ΤΟΜΥ και εκ των προτέρων αποκλεισμός τους

Το Υπουργείο Σας δημοσίευσε Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους  και αποκλειστικής απασχόλησης διάρκειας 2 ετών για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα  «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων και η οποία λήγει στις 12 Απριλίου 2021.  

Μέσω του εν λόγω διαγωνισμού επιλέγονται υποψήφιοι, πέραν της Α’ Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής  Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και  Παιδιατρικής, 942 θέσεων και Β’ Κατηγορίας επίσης μόνο Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας,  Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις Κλάδου:  Επισκεπτών-τριών Υγείας, 993 θέσεων.  

Όμως, η εν λόγω προκήρυξη, η οποία εν γένει κινείται σε θετική κατεύθυνση λόγω του  γεγονότος, ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη προσλήψεων και στελέχωσης όλων των δομών  υγείας, εντούτοις, επί της ουσίας απευθύνεται αμιγώς σε υποψηφίους  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αποκλείοντας εμμέσως τους υποψηφίους  πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης, στους οποίους δίνει μόνο κατ’ επίφαση το  δικαίωμα συμμετοχής. Και τούτο παρά το γεγονός, ότι πλήθος των αποκλειόμενων  υποψηφίων τεχνολογικής εκπαίδευσης κατέχουν τίτλο σπουδών με όμοιο και ταυτόσημο  γνωστικό αντικείμενο με αυτό των προκηρυσσόμενων θέσεων, άρα φέρουν τα ουσιαστικά  προσόντα για την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών στις προκηρυσσόμενες θέσεις και δη  στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.  

Ειδικότερα, η προκήρυξη, ενώ απευθύνεται και παρέχει το δικαίωμα υποβολής  υποψηφιότητας για την πλήρωση των ίδιων θέσεων, τόσο σε υποψηφίους πτυχιούχους  πανεπιστημιακής, όσο και σε πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης αδιακρίτως, εντούτοις,  ορίζει εκ των προτέρων, ότι οι πτυχιούχοι της Τεχνολογικής εκπαίδευσης θα επιλεγούν για  την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι  θέσεις δεν έχουν καλυφθεί από πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θέτοντας  την εν λόγω κατηγορία σε διαφορετική αφετηρία κατά παράβαση των αρχών της ισότητας.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ατυχούς εκ των προτέρων αποκλεισμού των πτυχιούχων Τεχνολογικής εκπαίδευσης, αφορά στην κατηγορία ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού,  οι οποίες, εάν δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΠΕ, θα καλυφθούν από  πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και στη  συνέχεια αν δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θα καλυφθούν από υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών  Γραμματέων

Βέβαια, το ίδιο παρατηρείται και για τις θέσεις κλάδου Νοσηλευτικής, όπου μόνο εφόσον δεν  καλυφθούν από πτυχιούχους ΠΕ θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου  Νοσηλευτικής και στην περίπτωση που επίσης δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους ΤΕ  Νοσηλευτικής θα καλυφθούν από υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών  Νοσηλευτών/τριών 

Με τον παραπάνω τρόπο δημιουργούνται εύλογες σκέψεις. Δηλαδή, γιατί η Προκήρυξη ενώ  αφορά την κάλυψη θέσεων κλάδου ειδικοτήτων ΠΕ, απευθύνεται εμμέσως και σε πτυχιούχους  ΤΕ. Εάν οι εν λόγω θέσεις απαιτούν να καλυφθούν από υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα,  πανεπιστημιακού επιπέδου, τότε πως δικαιολογεί το Υπουργείο, την επικουρική πλήρωσή  των θέσεων από υπαλλήλους Τεχνολογικής ακόμη και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε  περίπτωση μη πλήρωσης από πτυχιούχους ΠΕ. Και εάν πράγματι οι πτυχιούχοι ΤΕ ή και ΔΕ  δύνανται να καλύψουν ουσιωδώς και αποτελεσματικά τις θέσεις αυτές, γιατί δεν εξεδόθη  προκήρυξη αμιγώς για τους αποφοίτους τεχνολογικής εκπαίδευσης.  

Προφανώς λοιπόν, η βούληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Σας είναι μέσω της εν  λόγω προκήρυξης να προβεί σε προσλήψεις ορισμένου χρόνου, για την πρόσκαιρη κάλυψη  κάποιων θέσεων σε μονάδες υγείας, ευκαιριακού και πελατειακού χαρακτήρα, και όχι η  μακροπρόθεσμη και ουσιαστική πλήρωση και στελέχωση των μονάδων υγείας. 

Επειδή, το Υπουργείο δείχνει την έλλειψη σαφούς βούλησης να προβεί σε ουσιαστική  στελέχωση των δομών υγείας, αλλά χρησιμοποιεί μια προκήρυξη για την πελατειακή πολιτική  της και όχι για την στελέχωση των ΤΟΜΥ.  

Επειδή, το Υπουργείο με την προκήρυξη αυτή προκηρύσσει θέσεις πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης, απευθυνόμενη σε πτυχιούχους ΠΕ, πλην όμως με τον παραπάνω τρόπο, κατ’ επίφαση περιλαμβάνει και τους πτυχιούχους ΤΕ, εμπαίζοντας αυτούς, στους οποίους  απευθύνεται επικουρικά, βάζοντας τους στην δοκιμασία συμμετοχής στην προκήρυξη, ενώ εκ  των προτέρων, είναι βέβαιον ότι δεν θα έχει η αίτησή τους καμία τύχη, καθώς οι ΠΕ είναι  πληθώρα και με βεβαιότητα θα καλυφθεί το σύνολο των θέσεων.  

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός των προκηρυσσόμενων  θέσεων, και κάποιες εξ αυτών να απευθύνονται μόνο σε πτυχιούχους ΤΕ, οι όποιοι έχουν  ειδικό και συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, απολύτως αντίστοιχο με αυτό των  προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως, οι θέσεις Διοικητικού στις ΤΟΜΥ θα έπρεπε να  απευθύνονται αμιγώς σε πτυχιούχους ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,  λόγω της αντιστοιχίας των προσόντων τους με τις αρμοδιότητες Διοικητικού στις ΤΟΜΥ,  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο στην πανεπιστημιακή  εκπαίδευση.  

Επειδή, με την φιλοσοφία της εν λόγω προκήρυξης, δημιουργούνται και αδικίες και άνιση  μεταχείριση στους πτυχιούχους ΤΕ, αλλά και ανεπαρκής ενδεχομένως στελέχωση των ΤΟΜΥ  διοικητικά, καθόσον υπάρχει το ενδεχόμενο οι θέσεις να πληρωθούν από υπαλλήλους ΠΕ αλλά με γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει καμία απολύτως συνάφεια ή που είναι  απομακρυσμένο το γνωστικό του αντικείμενο σε σχέση με τις διοικητικές αρμοδιότητες του  προσωπικού των ΤΟΜΥ.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,  

1) Προτίθεται όσο διαρκεί η προκήρυξη να προβεί σε τροποποίηση των όρων  αυτής αναφορικά με τις κατηγορίες των προκηρυσσόμενων θέσεων και των  υποψηφίων που εν δυνάμει θα καλύψουν αυτές, ώστε να αποφευχθούν οι  διαφαινόμενοι κίνδυνοι και συγχρόνως να αποκατασταθεί η αδικία για τους  υποψηφίους ΤΕ;  

2) Προτίθεται να δημοσιεύσει ξεχωριστή προκήρυξη για την στελέχωση μονάδων  υγείας απευθυνόμενη αμιγώς σε πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης, ώστε  να συμμετέχουν σε αυτή επί όρους ισότητας με τους συνυποψηφίους τους;

Scroll to Top