Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών

Η τροποποίηση των κριτηρίων κατανομής δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων  αμπελιών με Αριθμ. 586/35408 (ΦΕΚ 613/Β) που δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου  2019, στόχευε, κυρίως, στην αύξηση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με εύρος υφιστάμενων εκτάσεων από 5 έως 50 στρέμματα. Όμως, με την έκδοση από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της πρόσφατης Απόφασης με Αριθμ.  866/86629 (ΦΕΚ 1422/Β) που δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου 2020, ανατράπηκε ο  παραπάνω τρόπος κατανομής δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών σε  βάρος των μικρών αμπελουργών.  

Και τούτο γιατί η νέα υπουργική απόφαση αναφέρει πως το κριτήριο θεωρείται ότι  πληρούται αν κατά το χρόνο έκδοσής της ο αιτών διαθέτει, σύμφωνα με τα στοιχεία  του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου  έτους, ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα (0,5ha) και επιπλέον  διαθέτει, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου, αμπελοτεμάχια με  οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου. Επίσης, προβλέπεται διαφοροποίηση μοριοδότησης  ανάλογα με την κλιμάκωση υφιστάμενων εκτάσεων των αμπελουργικών  εκμεταλλεύσεων, η οποία διαφοροποιείται και ανάλογα με την Περιφέρεια.  

Σύμφωνα με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων  (ΚΕΟΣΟΕ), αποτέλεσμα των δύο παραπάνω νέων προβλέψεων θα είναι, σε ορισμένες  Περιφέρειες να λαμβάνουν όλες της διαθέσιμες άδεις φύτευσης οι μεγάλες  αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ήδη στην κατοχή τους μεγάλο ποσοστό  οινοποιήσιμων αμπελώνων αλλά και είναι ταυτόχρονα μεγαλοβιομήχανοι της  οινοποιίας, ενώ οι κάτοχοι μικρών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων να απορρίπτονται  από τη διαδικασία φύτευσης νέων οινοποιήσιμων αμπελιών. 

Επειδή οι μικροί και μεσαίοι αμπελουργοί, που αποτελούν και τη συντριπτική  πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων του ελληνικού αμπελώνα, αντί να ενδυναμωθούν, αποδυναμώνονται. και πέραν της πιθανής απόρριψής τους, βιώνουν επιπλέον και τις  συνέπειες της πανδημίας του Κορωνοϊού, συνθήκες που θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη  βιωσιμότητά τους. 

Επειδή με την εν λόγω Απόφαση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκτιμάται ότι  καταστρατηγείται στην ουσία σε σημαντικές αμπελουργικές περιφέρειες το κριτήριο  του άρθρου 64 παράγραφος 2, στοιχείο του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, ήτοι το  κριτήριο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων προς όφελος των  μεγάλων εκμεταλλεύσεων 

Επειδή σε μια τέτοια περίπτωση είναι διακριτή η υπονόμευση της μέχρι σήμερα  προσφοράς των αγροτών στον αμπελοοινικό τομέα καθώς ο υφιστάμενος  αμπελουργικός κλήρος τους δεν επαρκεί για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα νέων  φυτεύσεων 

Επειδή οι προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων αδειών φύτευσης έληξαν -μετά από  παράταση- την 16η Μαΐου 2020 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στο να αλλάξουν τα κριτήρια  μοριοδότησης που οδηγούν πρακτικά στον αποκλεισμό των μικρών  αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων; 

2. Με βάση τα δεδομένα από τις φετινές αιτήσεις ποιος είναι ο αριθμός των  αιτήσεων, ποιο το εύρος της Αμπελουργικής εκμετάλλευσης, στο οποίο  ανήκουν οι αιτούντες, πόσα τα στρέμματα που αιτούνται σε συνδυασμό με αυτά  που έχουν ήδη στο αμπελουργικό τους μητρώο, ανά Περιφέρεια; 

3. Προτίθεται να κοινοποιήσει τις εκτάσεις που θα διανεμηθούν ανά  περιφερειακή ομάδα ώστε να καταστεί σαφής ο βαθμός που η μοριοδότηση με  βάση την φετινή Απόφαση είναι ευνοϊκή για τους έχοντες άνω των 50, 75 και  200 στρεμμάτων σε συγκεκριμένες παραδοσιακές αμπελουργικές περιοχές; 

4. Με βάση τα δεδομένα των αιτήσεων και των εκτάσεων ανά περιφερειακή  ομάδα εκτιμάται ότι σε συγκεκριμένες περιφέρειες θα υπάρξει εκτεταμένη  καταστρατήγηση του κριτηρίου της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων  εκμεταλλεύσεων προς όφελος των μεγάλων (>50 στρ. ) εκμεταλλεύσεων και αν  ναι 

5. Σε ποιες περιφέρειες εκτιμάται η πιθανή συγκέντρωση των απορρίψεων  – λόγω βαθμολογίας και όχι λόγω απόρριψης από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων; 

6. Προτίθεται εν όψει της έναρξης περιόδου υποβολής αιτήσεων τον  Οκτώβριο 2020 για αδειοδοτήσεις του 2021 να τροποποιήσει έστω και τώρα την  απόφαση με στόχευση την άρση των αδικιών εις βάρος των μικρών και μεσαίων  εκμεταλλεύσεων; 

Scroll to Top