Ίδρυση και Λειτουργία Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛΚΕΘΟΠ) στη Θράκη

Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων ή  άλλως ΕΛΚΕΘΟΠ, ιδρυτής του οποίου εμφανίζεται ο Καθηγητής  Οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Διευθυντής της  Οφθαλμολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  Αλεξανδρούπολης κ. Βασίλειος Κοζομπόλης, είναι, σύμφωνα με επίσημη  ανάρτηση του ιδρυτή του, «ένα μη κερδοσκοπικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο,  που παρέχει πλήρεις διαγνωστικές και θεραπευτικές οφθαλμολογικές  υπηρεσίες», το οποίο λειτουργεί μέσα στο κτίριο της Γραμματείας του Ιατρικού  Τμήματος στην Αλεξανδρούπολη. 

Η δραστηριότητα του ΕΛΚΕΘΟΠ εμφανίζεται ιδιαιτέρως έντονη στις  τοπικές κυρίως κοινωνίες με σημαντική αναφορά στον τύπο, εν τούτοις,  εύλογα ερωτηματικά και έντονη ανησυχία προκαλούν, σε απλούς πολίτες και  ασθενείς, τα ακόλουθα σημεία γύρω από τη λειτουργία της δομής:  

⮚ Βάσει ποιάς κείμενης νομοθεσίας το ΕΛΚΕΘΟΠ λειτουργεί;  Ουδεμία κατά νόμο δημοσιότητα έχει δοθεί στην ίδρυση του  Κέντρου και τους ειδικότερους όρους, που τη διέπουν (τι είδους  νομικό πρόσωπο είναι, σκοπός λειτουργίας , έδρα κλπ)  

⮚ Ουδεμία κατά νόμο δημοσιότητα έχει δοθεί στην έκδοση του  Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου και τους ειδικότερους  όρους, που τον διέπουν 

⮚ Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά του Κέντρου από το σύνολο  του νομοθετικού πλαισίου, που καθορίζει τη λειτουργία της  Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΑ. Παρόλα  αυτά στην ιστοσελίδα του δεσπόζει ο λογότυπος του  Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

⮚ Πρόσφατα ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, μετά από σχετική  έρευνα, μεταβίβασε τα αποτελέσματα της στον εισαγγελέα, μετά  από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ σε έκτακτη συνέλευση μέσα στον Αύγουστο. 

Αντιθέτως, υπάρχουν πλείστες αναφορές, από πολίτες και ασθενείς,  σχετικά με τη διανομή διαφημιστικών – του ΕΛΚΕΘΟΠ – φυλλαδίων με σκοπό  την προσέλκυση ασθενών, την τέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στους  χώρους του, ήτοι σε χώρο ελεγχόμενης νομιμότητας, χωρίς κανένα  εγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας και μάλιστα με καταβολή αμοιβής από  τους ασθενείς, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν επισκεφθεί ένα Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ασθενών, που αφορούν στην  έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων με το λογότυπο του Πανεπιστημιακού Κέντρου  ΕΛΚΕΘΟΠ και υπογραφή του Διευθυντή του, οι οποίες συνεπακόλουθα, ως  εκ των πραγμάτων, έχουν καθορίσει την έκδοση και το ύψος συντάξεων,  επιδομάτων, διπλωμάτων και αποζημιώσεων.  

Τέλος, ενδεικτικώς, στην ιστοσελίδα της Διαύγειας, το ΕΛΚΕΘΟΠ  αναφέρεται ως: τόπος διενέργειας του Δημοσίου Διαγωνισμού παροχής  υπηρεσιών ενοικίασης συστήματος Excimer Laser, που διενεργήθηκε από την  Επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ, με επιστημονικά υπεύθυνο του έργου τον κ. Β.  Καζομπόλη, (ΑΔΑ 7ΘΖ746ΨΖΥ1-1ΟΨ), με αναθέτουσα αρχή τον ΕΛΚΕ του  ΔΠΘ και με επιστημονικά υπεύθυνο του έργου τον κ. Β. Καζομπόλη (ΑΔΑ  ΩΛΣ646ΨΖΥ1-Μ5Ψ) και ως τόπος απασχόλησης-παροχής της σύμβασης  έργου (ΑΔΑ ΩΛΔΔ46ΨΖΥ1-Β2Ζ, ΑΔΑ 9ΩΡ546ΨΖΥ1-ΟΛΒ, ΑΔΑ  ΨΛΜ846ΨΖΥ1-ΨΕΑ, Ψ93Ν46ΨΖΥ1-Θ39).  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1) Ποιά η θέση σας επί των ανωτέρω; Τελούν σε γνώση σας; Ποιες  αναμένεται να είναι οι επόμενες ενέργειές σας για την αντιμετώπιση  των ζητημάτων, που εγείρονται με τελικό στόχο την προστασία της  ασφάλειας των πολιτών; 

2) Σκοπεύετε να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας  εάν είναι νόμιμη η κατάληψη των χώρων εντός του κτιρίου της  Γραμματείας του Ιατρικού Τμήματος στην Αλεξανδρούπολη για τις  ανάγκες του ΕΛΚΕΘΟΠ; 

3) Σκοπεύετε να να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων  σας εάν υπάρχουν περιπτώσεις διενέργειας επιστημονικής μελέτης  ή παρεμβατικής έρευνας σε άτομα, στους χώρους του ΕΛΚΕΘΟΠ,  ήτοι εκτός Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και εντός του  Πανεπιστημίου; Σε περίπτωση θετικής απάντησης έχει ελεγχθεί από  το εποπτεύον Υπουργείο η ύπαρξη έγκρισης από τον ΕΟΦ, την  Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας η τήρηση των αναγκαίων λοιπών  προδιαγραφών; 

4) Σκοπεύετε να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας  εάν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης από τους  ρυθμιστικούς φορείς του Πανεπιστημίου και τον ΕΟΦ αναφορικά με  τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕΘΟΠ, που επιβλέπει ο ΕΛΚΕ; 

5) Σκοπεύετε να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας  για τις ιατρικές βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που εκδίδει ο κ.  Κοζομπόλης με το λογότυπο του Πανεπιστημιακού Κέντρου  ΕΛΚΕΘΟΠ και με την ιδιότητα Διευθυντής ΕΛΚΕΘΟΠ; 

6) Σκοπεύετε να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας  για τις χρεώσεις στους ασθενείς του ΕΛΚΕΘΟΠ; 

7) Σκοπεύετε να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας,  λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές που υπάρχουν, των διοικητικών  οργάνων του ΔΠΘ για τη συνολική παρουσία του κ. Κοζομπόλη στο  Πανεπιστήμιο και ειδικότερα αν έχει υποπέσει στο πειθαρχικό  παράπτωμα της αντι-ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και ενδεχομένως  σε άλλα ειδικότερα πειθαρχικά παραπτώματα όπως ορίζονται στο  άρθρο 1.3 του κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου; 

8) Σκοπεύετε να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας,  λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές που υπάρχουν, των διοικητικών  οργάνων του ΔΠΘ για το αν η συνολική παρουσία του κ. Κοζομπόλη  στο Πανεπιστήμιο προάγει τη κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία του  ΔΠΘ διαμορφώνοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην  Κοινωνία και στο Πανεπιστήμιο, όπως περιγράφεται ως  προτεραιότητα στο άρθρο 1.3 του κώδικα Δεοντολογίας και Καλής  Πρακτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, ειδικά μετά την  πρόσφατη επιστροφή του ως Διευθυντή της Πανεπιστημιακής  Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης; 

9) Σκοπεύετε να ασκήσετε έλεγχο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας,  λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές που υπάρχουν, των διοικητικών  οργάνων του ΔΠΘ για τη συνολική παρουσία του κ. Κοζομπόλη στο  Πανεπιστήμιο και ειδικότερα με ποια κριτήρια και ποιοι ήταν οι  λόγοι, που συνετέλεσαν στην πρόσφατη επάνοδο του κ. Β.  Καζομπόλη, ως Διευθυντή στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική  Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μετά  την επιβολή της εναντίον του πειθαρχικής αλλά και ποινικής ποινής;

Scroll to Top