Να γίνει ακατάσχετη η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες λόγω Covid-19

Oι Αιρετές Περιφέρειες της χώρας, κάνοντας χρήση χρηματοδοτικών  εργαλείων που διαθέτουν, υλοποιούν πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που  επλήγησαν από τον κορονοϊό, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την  κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 

Οι Περιφέρειες έχουν προχωρήσει σε έκδοση προσκλήσεων με τίτλο  «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την  πανδημία Covid-19», ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις.  

Στην από 27/10/2020 ερώτησή μας για το αν προτίθεστε να προβείτε στις  ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή που θα χορηγηθεί  από τις Περιφέρειες να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με  οποιαδήποτε οφειλή, μας απαντήσατε ότι οι επιχορηγήσεις των εν θέματι  προκηρύξεων πραγματοποιούνται με μια τελική πληρωμή και συνεπώς σύμφωνα  με το νόμο το 70% της πληρωμής αυτής είναι ακατάσχετο. (Σχετικό έγγραφο της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με αριθμό πρωτοκόλλου:  122064 – 17-11-2020). Επιπλέον, στην απάντησή σας αναφέρατε χαρακτηριστικά «Το  υπουργείο μας περαιτέρω, εξετάζει μαζί και με τα συναρμόδια υπουργεία, το  ενδεχόμενο, για δράσεις μικρού προϋπολογισμού που υλοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται  σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της  έξαρσης της νόσου COVID-19, να προχωρήσει σε ειδική νομοθετική ρύθμιση  προκειμένου οι υπόψη επιχορηγήσεις να μην κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή  τρίτων, να μην υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και να μην  συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου  τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.» 

Επίσης με το έγγραφο – απάντηση της ΑΑΔΕ με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔEAΦ  B l129539 ΕΞ 2020, ενημερωθήκαμε ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για να  καταστεί η μη επιστρεπτέα ενίσχυση από τις Περιφέρειες προς των μικρές και  μεσαίες επιχειρήσεις ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με  οποιαδήποτε οφειλή. 

Παρόλα αυτά, στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και  αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες  ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες  διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» και συγκεκριμένα στο άρθρο 223,  προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που  καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, μόνο για τη  δράση «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων του κλάδου του  λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού  καταστήματος». 

Επειδή, υποτίθεται ότι ισχύει η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών  υποχρεώσεων  

Επειδή, η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω των συγκεκριμένων  προγραμμάτων, καλύπτει πραγματικές τρέχουσες ανάγκες τους, αφού δεν έχουν  άλλα έσοδα για μεγάλο διάστημα,  

Επειδή, υπάρχει κίνδυνος η ενίσχυση των Περιφερειών να μην εισπραχθεί  αμιγώς από τις επιχειρήσεις, όπως με την επιστρεπτέα προκαταβολή του κεντρικού  κράτους λόγω χρεών στο Δημόσιο,  

Επειδή, ήδη προωθείτε διάταξη για να καταστεί αφορολόγητη, ακατάσχετη  και ανεκχώρητη μόνο η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της  συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης e-λιανικό

Επειδή, αποδεικνύετε εμπράκτως ότι εφαρμόζετε πολιτικές πρακτικές δύο  ταχυτήτων 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο, ώστε η μη  επιστρεπτέα προκαταβολή που χορηγείται από τις Περιφέρειες να είναι  ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή,  παρομοίως με τις ενισχύσεις για τις οποίες προβλέπεται από την άνωθεν διάταξη  και οι οποίες προέρχονται από τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία; 

2. Εφόσον οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές είναι σε αναστολή λόγω  της πανδημίας, για ποιο λόγο σήμερα γίνεται παρακράτηση από την χορηγούμενη  ενίσχυση από τα εν λόγω προγράμματα των περιφερειών; 

Scroll to Top