Προστασία της υγείας των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών και ασφαλής λειτουργία των Ιδιωτικών Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συννοσηρότητας με άλλα σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα καθώς και με ψυχικές ασθένειες, εμφανίζουν σημαντική λει τουργική επιβάρυνση των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού τους και βιώνουν μια σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Σήμερα πάνω από το 50% των νεφροπαθών κάνουν αιμο κάθαρση σε ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης( ΜΧΑ) , λόγω της διαχρονικής αδυναμίας των δημόσιων Μονάδων Τεχνητού Νεφρού ( ΜΤΝ) να καλύψουν όλες τις ανάγκες . 

Η συνθήκη της πανδημίας SARS-Cov-2 επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της αιμοκά θαρσης. Παρότι εκδόθηκε οδηγία από τον ΕΟΔΥ (17/6/2020) με θέμα “Μέτρα πρόληψης και ελέγ χου κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε μονάδες αιμοκάθαρσης – MTN”, είναι ζητούμενο το εάν και πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα , καθώς και το ποιος εποπτεύει την τήρησή τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οδηγίας του ΕΟΔΥ, συμπεριλαμβάνεται η εξής σύσταση : “η λήψη τρο φής ή υγρών κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα πρέπει να αποφεύγεται και να υλοποιείται πριν ή μετά την ολοκλήρωσή της.” Είναι όμως γνωστό ότι για τους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε τακτική αιμοκάθαρση , η διατροφή συνιστά σημαντικό παράγοντα στην θεραπευτική τους προσέγ γιση, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει ΧΝΑ και σακχαρώδης διαβήτης . Άρα η απαγόρευση λήψης τρο φής κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμικά επεισόδια και άλλες σο βαρές παρενέργειες . 

Επιπλέον, σε επιστολή την οποία απέστειλε από 18/2/2021 προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και όλα τα Πολιτικά Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το επιστημονικό σωματείο “Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας & Υπέρτασης” εξέφρασε προβληματισμούς αναφορικά με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4771 (ΦΕΚ Α’ 16/1-2-2021), δυνάμει της οποίας επιτρέ πεται στις Ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, όταν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στελέχωσης τους με ειδικευμένους Νεφρολόγους , να προσλαμβάνουν Παθολόγους ή Καρδιολό γους μετά από τρίμηνη εκπαίδευση σε δημόσια ή ιδιωτική ΜΧΑ . 

Τέλος, σύμφωνα με διαμαρτυρίες νεφροπαθών και οικείων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι υγειονομικοί που εργάζονται στις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα , με σοβαρό κίνδυνο οι Μονάδες αυτές να λειτουργήσουν ως «ε στίες υπερμετάδοσης» της νόσου covid-19. 

Επειδή, οι άνθρωποι με νεφρική ανεπάρκεια αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθή πληθυσμιακή ομάδα με σημαντικά ποσοστά συννοσηρότητας και άρα έχουν ανάγκη εξειδικευμένης θεραπευτικής φροντί δας

Επειδή, η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των ιδιωτικών μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης είναι κομβικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των ασθενών και τη Δημόσια Υγεία 

Επειδή, οι εργαζόμενοι σε δομές υγείας , όπως οι Ιδιωτικές Μονάδες Αιμοκάθαρσης , θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην εμβολιαστική κάλυψη. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με την αναθεώρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ ως προς τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς ; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί αναφορικά με όσα επισημαίνει στην επιστολή του το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας & Υπέρτασης ; 

3. Ποια πρόβλεψη υπάρχει σχετικά με την εποπτεία των υγειονομικών μέτρων στις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης; 

Scroll to Top