Αναστολή πληρωμής κατά 75 ημέρες των αξιογράφων και ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στήριξης για τους λήπτες επιταγών

Οι συνέπειές της πανδημίας σε οικονομικό επίπεδο, οδήγησαν τη κυβέρνηση στη λήψη μίας σειράς μέτρων προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις των οποίων ανέστειλε τη λειτουργία καθώς και όσων, βάσει κριτηρίων, χαρακτήρισε ως πληττόμενες. Ωστόσο, έχει καταστεί εμφανές πλέον στον επιχειρηματικό κόσμο, και ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι τα μέτρα αυτά είναι, αποσπασματικά, ανεπαρκή και δεν τηρείται η αρχή της ισότητας έναντι του νόμου με αποτέλεσμα, να έχει αρχίσει να διαταράσσεται η όποια ισορροπία της αγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 35 του ν. 4753 (Α’227/18.11.2020), προβλέφθηκε η αναστολή στις προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία σε κάθε αξιόγραφο. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο μέτρο έχουν χορηγηθεί παρατάσεις ως προς τις προθεσμίες εξόφλησης των αξιόγραφων. Η προστασία αυτή για τις επιταγές των επιχειρήσεων, ισχύει αφενός αυτομάτως για τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, αφετέρου για όσες έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊου Covid-19. 

Ωστόσο, η κυβερνητική αυτή επιλογή φαίνεται να ευνοεί τους εκδότες εις βάρος των κομιστών επιταγών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν επιχειρηματικοί κλάδοι και επιχειρήσεις που εξαιρούνται του μέτρου καθώς, είτε δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, είτε δεν εμφανίζουν μείωση κύκλου εργασιών κατά 50% και οι οποίοι είναι λήπτες επιταγών, των οποίων οι εκδότες έχουν αναστείλει τη πληρωμή για 75 ημέρες. Έτσι, εντείνεται το πρόβλημα ρευστότητας που ήδη αντιμετωπίζουν και απειλείται η βιωσιμότητά τους. Διότι, από τη μία δε θα μπορούν να εισπράξουν το τίμημα για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που θα έχουν πουλήσει σε επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κυβερνητικού αυτού μέτρου και από την άλλη θα πρέπει να πληρώσουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω, το πρόβλημα ρευστότητας που εντείνεται για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους από την κυβερνητική μεταχρονολόγηση των επιταγών και σε συνδυασμό με την υποχρέωση αντιμετώπισης των επιχειρήσεων με τους ίδιους όρους, χωρίς να ευνοούνται κάποιοι εις βάρος κάποιων άλλων, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Προτίθεται να τροποποιήσει τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.4753 (Α’227/18.11.2020), ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της και οι επιχειρήσεις που παρότι δεν ανήκουν σε κλάδους των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία ή που δεν έχουν ποσοστό μείωσης κατά 50% του κύκλου εργασιών τους, εντούτοις είναι λήπτες αξιογράφων των οποίων έχει ανασταλεί η πληρωμή κατά 75 ημέρες; 

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να στηρίξει οικονομικά τους λήπτες επιταγών των οποίων έχει ανασταλεί η προθεσμία πληρωμής; 

Scroll to Top