Η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, πλήττει τη Δικαιοσύνη

Για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής  επιβάρυνσης. Κατά το μέρος που αφορά τα δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, η  αναστολή λειτουργίας τους, πλήττει τη Δικαιοσύνη και κάθε δικηγορικό λειτουργό, ο οποίος δεν  μπορεί να ασκήσει το δικηγορικό του λειτούργημα, αφού δεν μπορεί να παρασταθεί ενώπιον των  Ελληνικών Δικαστηρίων. Λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, ενώ έχουν  προσδιοριστεί να συζητηθούν υποθέσεις ενώπιων αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων  της χώρας, δεν θα συζητηθούν, με αποτέλεσμα να πλήττεται κάθε δικηγορικός λειτουργός, θίγοντας  την επαγγελματική του ελευθερία κατά το άρθρο 5.1 Σ, αλλά και τη Δικαιοσύνη, όπως αυτή  προστατεύεται από το Σύνταγμα (άρθρα 8, 20.1, 87επ.Σ), της οποίας είναι συλλειτουργοί. 

Η απόφαση αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων και κατ’ επέκταση της απονομής της  Δικαιοσύνης, αφού δεν είναι απόφαση των οικείων ανώτατων δικαστικών σχηματισμών,  ενδεχομένως παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Παραβιάζονται οι αρχές της  απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και δη αυτών που ανήκουν στο  σκληρό πυρήνα της πολιτειακής λειτουργίας, όπως είναι τα δικαστήρια, της αναλογικότητας και της  χρηστής διοίκησης και πλήττεται το συνταγματικό δικαίωμα στην απονομή δικαιοσύνης και  ειδικότερα το δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία. Η οριζόντια, σχεδόν ολική αναστολή  λειτουργίας των δικαστηρίων, δεν τεκμηριώνεται από επιστημονικά δεδομένα, ότι δηλαδή το  συγκεκριμένο περιοριστικό μέτρο συντείνει καταλυτικώς στη μείωση της διασποράς του COVID-19. Προσβάλλεται όμως, με αυτό το οριζόντιο μέτρο ευρύτατα, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και  εμποδίζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης. 

Οι δικηγορικοί λειτουργοί, δεν μπορούν να λάβουν τις οφειλόμενες αποδοχές τους, από τους  οφειλέτες εργοδότες τους, αφού μετατίθεται ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών τους, με αποτέλεσμα  να λαμβάνουν την αμοιβή τους σε σημαντικά μεταγενέστερο χρόνο, αφού είναι σε όλους γνωστές οι  μεγάλες καθυστερήσεις, ως προς το χρόνο συζήτησης των υποθέσεων. Οι καθυστερήσεις αυτές, κλονίζουν τόσο την επαγγελματική, όσο και την οικονομική κατάσταση των δικηγόρων, καθώς η αναστολή ή ο περιορισμός λειτουργίας των δικαστηρίων έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο 2020. Η  πολιτεία επικαλούμενη τη μερική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων, δεν έχει στηρίξει τους  δικηγόρους ούτε με οικονομική ενίσχυση, ούτε με απαλλαγή ή μείωση φορολογικών ή  ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ούτε με απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, παρά το γεγονός ότι  δεν ασκούν ουσιαστικά το επάγγελμά τους. Πολλοί δικηγόροι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε  βασικές βιοτικές τους υποχρεώσεις και σε αρκετούς υφίσταται κίνδυνος βιοπορισμού. 

Σε επίρρωση των παραπάνω, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  εξέδωσε σήμερα (13/03) ανακοίνωση – κόλαφο με την οποία ζητά την παραίτηση του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τονίζει: «τα δικαστήρια παραμένουν  κλειστά στις ουσιώδεις λειτουργίες τους, οι πολίτες δεν τυγχάνουν της δέουσας δικαστικής  προστασίας και οι δικηγόροι βρίσκονται σε επαγγελματική και οικονομική απόγνωση» ενώ δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις καθώς θεωρεί ότι «η Κυβέρνηση στα μάτια των  δικηγόρων κατέστη αναξιόπιστη». 

Επειδή πλήττεται το συνταγματικό δικαίωμα στην απονομή δικαιοσύνης και το δικαίωμα των  πολιτών σε δικαστική προστασία. 

Επειδή παραβιάζονται οι αρχές, της διάκρισης των εξουσιών, της συνεχούς και απρόσκοπτης  λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και δη αυτών που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της  πολιτειακής λειτουργίας, όπως είναι τα δικαστήρια, της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. 

Επειδή οι πολίτες δεν θα μπορέσουν να δικάσουν διοικητικής υφής υποθέσεις τους, αιτούμενοι  ακύρωση σημαντικών γι’ αυτούς διοικητικών πράξεων. 

Επειδή οι πολίτες δεν θα μπορέσουν να δικάσουν υποθέσεις εργατικού, οικογενειακού, αστικού  δικαίου, μέσω των οποίων διακυβεύονται κρίσιμα έννομα δικαιώματά τους. 

Επειδή η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών  Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, αφορά το διάστημα από το Νοέμβριο 2020 έως το Μάρτιο 2021. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να είναι η κατά το δυνατόν ευρύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης εφικτή, με τη λήψη  ηπιότερων περιοριστικών μέτρων, πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών, προσαρμοζόμενων στις ανάγκες κάθε δικαστηρίου ανά κατηγορία υποθέσεων; 

2. Προτίθεται να στηρίξει με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας τον επιστημονικό  κλάδο των δικηγόρων, συλλειτουργών της δικαιοσύνης, όπου η αξιοπρεπής διαβίωση  αποτελεί την ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση για την ανεξαρτησία του και την ορθή  επιτέλεση του θεσμικού του ρόλου;  

Scroll to Top