Επιστροφή οφειλόμενης παρακράτησης υπέρ Μετοχικών Ταμείων στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά τα έτη 1985 έως και 1990 προσελήφθησαν για τις ανάγκες των Κλάδων  των Ενόπλων Δυνάμεων, Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ), οι οποίοι  χαρακτηρίστηκαν το έτος 1992 σε Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ)  και με την παρέλευση της πενταετίας αυτής σε Εθελοντές Μακράς Θητείας  (ΕΜΘ).  

Από την ημερομηνία κατάταξής τους κατέβαλαν, για τα πρώτα πέντε (5) έτη  υπηρεσίας τους, κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και υπέρ  επικουρικής σύνταξης (ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ), σε ποσοστά 14,25% και 6%  αντίστοιχα. Επίσης, από την ημερομηνία κατάταξής τους, κατέβαλαν εισφορές  υπέρ των οικείων κατά Κλάδο Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ), για ανάληψη  μερισμάτων και εισφορές υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας  (ΕΛΟΑ), για ανάληψη εφάπαξ βοηθήματος, όπως και όλοι οι λοιποί  στρατιωτικοί. 

Το έτος 2010 αποφασίστηκε η μονιμοποίησή τους και αφ΄ ενός η αναγνώριση  του χρόνου που χώρισε στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ να  θεωρηθεί ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και αφ΄  ετέρου η μεταφορά στο Δημόσιο (τότε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) των  αντίστοιχων εισφορών που είχαν καταβληθεί για τον κλάδο κύριας σύνταξης  και στα οικεία κατά Κλάδο Μετοχικών Ταμείων για τον κλάδο της επικουρικής  σύνταξης. 

Ενώ οι εισφορές για την κύρια σύνταξη αποδόθηκαν στο ΓΛΚ και τους  καταβλήθηκε «ενιαία» κύρια σύνταξη, οι αντίστοιχες εισφορές υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), μεταφέρθηκαν υπέρ των  Μετοχικών Ταμείων, χωρίς να τους αποδοθούν καθώς τα Μετοχικά Ταμεία,  στα οποία επιστράφηκαν τα ποσά από το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, αναγνώρισαν τα  ποσά αυτά, ως «κοινωνικούς πόρους», καθόσον δεν είχαν εγγεγραμμένα τα  στελέχη αυτά ως μετόχους τους, δηλαδή δεν τους αναγνώριζαν ως  στρατιωτικούς και τους επέβαλλαν μια ίδια ακριβώς κράτηση, προκειμένου να  τύχουν μερισμάτων και εφάπαξ βοηθημάτων για τα πέντε (5) πρώτα έτη τους  από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.  

Επειδή η μεταφορά των εισφορών τους, του κλάδου ΕΤΕΑΜ προς τα  Μετοχικά Ταμεία, παρόλο που τα Μετοχικά Ταμεία δεν προσφέρουν  επικουρική σύνταξη αλλά μερίσματα έως σήμερα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί,  προς όφελος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν τους έχουν  αποδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα  Μετοχικά Ταμεία, 

Επειδή σύμφωνα με την αρ. 29/19.4.2011 εγκύκλιο του ΙΚΑ, σε περίπτωση  μόνο που ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ, έχει υπολογιστεί ως συντάξιμος  στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης από τα Μετοχικά Ταμεία, τότε μόνο  δεν αναζητούνται οι εισφορές. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ο  συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης των στελεχών των Ε.Δ στο ΕΤΕΑΜ,  ελήφθη υπόψη από τα Μετοχικά Ταμεία, όχι στο πλαίσιο της διαδοχικής  ασφάλισης, αλλά με βάση την πραγματική μετοχική σχέση βάσει των  διατάξεων του ν.1513/1985 και ακολούθως του ν.2936/2001, όπως  τροποποιήθηκε με το ν. 3257/2004. 

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

Προτίθενται να ρυθμίσουν νομοθετικά το θέμα, προκειμένου  να αποδοθούν (επιστραφούν) από τα οικεία κατά Κλάδο Μετοχικά  Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων στα ως άνω στελέχη των Ενόπλων  Δυνάμεων – Εθελοντές Μακράς Θητείας, τα ποσά που τους  παρακρατήθηκαν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας  τους ως ασφαλισμένα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ και επιστράφηκαν από το  ΙΚΑ στα Μετοχικά Ταμεία; 

Scroll to Top