Διορθώστε τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από την ΚΥΑ για την εκτέλεση του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ 6302/2021 (ΦΕΚ Β’ 1399), η οποία αφορά στην  τροποποίηση της υπ. Αρ.22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,  Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών  Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘Αντώνης Τρίτσης’ (Β’1386), προέκυψαν στρεβλώσεις και ερωτήματα ως προς την εφαρμογή  της.  

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα ενταγμένα έργα, που μεταφέρθηκαν από το  προηγούμενο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», αλλά και τα υπό ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης  Τρίτσης», θα συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού, για κάθε  κατηγορία (7 στο σύνολο). Επί της ουσίας, οι ΟΤΑ καλούνται να επιλέξουν μεταξύ αναγκαίων  έργων πνοης, προκειμένου να μην ξεπεράσουν αυτό το «πλαφόν», καθώς αν οι προτάσεις  δυνητικών δικαιούχων υπερβαίνουν τον καθοριζόμενο συνολικό προϋπολογισμό, τότε οφείλουν να προτεραιοποιήσουν τις προτάσεις τους. 

Παρά το πλαφόν όμως, στην συγκεκριμένη ΚΥΑ προβλέπεται και η «κατ εξαίρεση»  ένταξη προτάσεων που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό, κατόπιν εισήγησης της  Επιτροπής Αξιολόγησης και για τις οποίες αποφασίζει ο Υπουργός Εσωτερικών με την «ειδικώς  αιτιολογημένη απόφασή του». Στην Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ήδη προβλεφθεί να συμμετέχει  ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών (ν.4783/2021 αρ.15). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  πρώτα από όλα να μην εφαρμόζονται οι όροι που θέτει η ΚΥΑ και δεύτερον επαναφέρει  πελατειακές λογικές του παρελθόντος. 

Ειδικότερα, στην παρ.7 του αρ.6, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ.4 του αρ.1 της  νέας ΚΥΑ, ορίζεται ότι: 

« Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης , ο  Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη Απόφασή του, να  εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον  δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό,  υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση  των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη  συμμόρφωση της Χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία».

Επειδή, οι συμψηφισμοί των μεταφερόμενων έργων του Φιλόδημος Ι και των υπό  ένταξη έργων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης σε ένα «πλαφόν» αποκλείουν τελικά έργα  πνοής σε Δήμους της υπαίθρου. 

Επειδή, απαιτείται να συνυπολογιστούν οι πραγματικές ανάγκες των Δήμων ιδίως των  περιφερειακών, να υφίστανται αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες  εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών. 

Επειδή, δημιουργούνται ερωτηματικά, αναφορικά με την ενημέρωση και τη θέση της  τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς τα οριζόμενα από την ανωτέρω ΚΥΑ , 

Ερωτώνται οι Αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να τροποποιήσουν την εν λόγω ΚΥΑ, ώστε να αρθούν οι  συμψηφισμοί, ως προς το πλαφόν της χρηματοδότησης έργων, που αφορούν το  Φιλόδημος Ι και Αντώνης Τρίτσης, και να μην περιέλθουν οι Δήμοι στη δυσμενή  θέση να προτεραιοποιήσουν και να αποκλείσουν απαραίτητα για τις περιοχές  ευθύνης τους έργα; 

2. Προτίθενται να αυξήσουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος βάσει των  υποβληθεισών προτάσεων Δήμων, όπου οι προτάσεις είναι άρτιες από άποψη  μελετών και αδειών; 

3. Προτίθενται να άρουν την σύνδεση της δυνατότητας κατ’ εξαίρεσης ένταξης  έργων, με την αποκλειστική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,  ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, ώστε να μην υπάρχει  υπόνοια μιας πελατειακής λογικής; 

4. Είναι η συγκεκριμένη ΚΥΑ αποτέλεσμα διαβούλευσης με τα θεσμικά όργανα  εκπροσώπησης των ΟΤΑ Α βαθμού; 

Scroll to Top