Άρση των συνεπειών από την αναδρομική ανατροπή της κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων 2020

Με τον ν. 4440/2016 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε το Ενιαίο Σύστημα  Κινητικότητας για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη με  μετάταξη ή απόσπαση με σκοπό αφενός τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθολογική  κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου τη διευκόλυνση  των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν  εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική  σταδιοδρομία τους. 

Παράλληλα, προσπάθησε να παρέμβει στα κακώς κείμενα στον τομέα της κινητικότητας  του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, σε πλήθος ανικανοποίητα αιτήματα που  στοιβάζονταν στα γραφεία υπουργών και να αντιμετωπίσει δραστικά την πολυνομία, την  κακονομία, τις πολυδαίδαλες διαδικασίες και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων που υπήρχαν  στο θέμα της κινητικότητας δίνοντας τέλος στο κράτος των κομματικών διευθετήσεων και  των εξαρτήσεων των υπαλλήλων, επαναφέροντας το περί δικαίου αίσθημα στο θέμα  αυτό. Παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες αφού πρώτα αποκτήσουν  ψηφιακά οργανογράμματα να αναζητήσουν και μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία την κάλυψη  των αναγκαίων, αλλά κενών, οργανικών θέσεων.

Όμως, πρόσφατα, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την κατάθεση τροπολογίας  τροποποίησε το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄  31/28.2.2021: «……αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 για τους δήμους  με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.  4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης  μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%… η παρ. 3 του παρόντος σε  συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως διαμορφώνεται με την  παρ.1 εφαρμόζονται και για όσες αποφάσεις μετακίνησης έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του  Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες  εκκρεμούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου». 

Μετά την πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκαν ξαφνικά  σε αδιέξοδο οι Δημοτικοί υπάλληλοι – θύματα της εκπρόθεσμης τροπολογίας (άρθρο 490  του ν. 4781/2021) καθώς η συγκεκριμένη ανέτρεψε αναδρομικά την κινητικότητα,  οδηγώντας ακόμα και σε ανάκληση νομίμως ολοκληρωμένες μετατάξεις. 

Η συγκεκριμένη πρακτική νομοθέτησης αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και  διαρρηγνύει την εμπιστοσύνη του διοικούμενου καθώς ανακλήθηκαν ακόμα και πράξεις  αποσπάσεων και μετατάξεων δημοσίων υπαλλήλων που όχι μόνο είχαν εκδοθεί αλλά  είχαν δημοσιευθεί και είχαν οριστικοποιηθεί. 

Οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τους υπαλλήλους που τους βρήκε η συγκεκριμένη  ρύθμιση σε ώριμη φάση διεκπεραίωσης ή ακόμα και ολοκλήρωσης της διαδικασίας του  αιτήματος της απόσπασης ή μετάταξης. Έτσι υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες το  αίσθημα της απογοήτευσης λόγω της μη ικανοποίησης του αιτήματός τους έχει  μετατραπεί σε οργή και απόγνωση καθώς υπέστησαν βλαπτικές υπηρεσιακές,  οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Τρανταχτά παραδείγματα είναι περιπτώσεις  υπαλλήλων που έχουν ήδη ενοικιάσει σπίτι κι έχουν μεταφέρει την οικοσκευή τους, έχουν  πληρώσει ενοίκια και έχουν ήδη μεταγράψει τα παιδιά τους σε σχολείο του τόπου  απόσπασης ή μετάταξης. 

Επειδή αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η βλαπτική μεταβολή του  οικογενειακού και βιοτικού προγραμματισμού των υπαλλήλων αλλά και των οικογενειών τους λόγω της ανατροπής της βέβαιης, ολοκληρωμένης, δημοσιευμένης και  οριστικοποιημένης απόφασης απόσπασης ή μετάταξής τους 

Επειδή η αναδρομική αυτή διάταξη αγνοεί πλήρως την αρχή της χρηστής διοίκησης και  την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του υπαλλήλου προς τη Διοίκηση οι οποίες  δεν επιδέχονται απρόοπτες διοικητικές μεταβολές αλλά συνδέονται με την απαραίτητη  ασφάλεια δικαίου 

Επειδή εγείρονται και θέματα διεκδίκησης αποζημιώσεως στους διοικούμενους που  έχουν υποστεί τις βλαπτικές συνέπειες 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Εξετάζει το ζήτημα της άμεσης ανάκλησης της ρύθμισης του άρθρου 490 του  ν. 4781/2021 για αναδρομική ισχύ ως προς τον κύκλο κινητικότητας 2020;

2. Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να αναστρέψει τις συνέπειες που  προκλήθηκαν σε αυτό τον κύκλο κινητικότητας; 

3. Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να μην εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη  αναφορικά με τη μετάταξη υπαλλήλων εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του  Δημάρχου του Δήμου προέλευσης; 

4. Πόσες αποσπάσεις – μετατάξεις θα αναστείλει η εν λόγω τροπολογία;

5. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι φορείς υποδοχής να προκηρύξουν εκ νέου  τις θέσεις αυτές, οι οποίες δεν θα καλυφθούν από αυτόν τον κύκλο  κινητικότητας; 

6. Σε περιπτώσεις προσφυγών, όσων έχουν υποστεί βλαπτικές συνέπειες από  τη συγκεκριμένη τροπολογία και εν τέλει δικαίωσής τους, ποιος θα κληθεί να  πληρώσει τυχόν αποζημιώσεις δεδομένου ότι αναγκάζονται οι Δήμαρχοι να  υπογράψουν τις ανακλήσεις καθ’ όλα νόμιμων πράξεων;

Scroll to Top