Ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανείων υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των σεισμόπληκτων της Θεσσαλίας

Κ. Υπουργέ, 

Παρά την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο «πλαίσιο κρατικής αρωγής προς  επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες», και παρά τις  κυβερνητικές εξαγγελίες, ότι με το νομοσχέδιο επιτυγχάνεται μια συνολική θεσμική  προστασία υπέρ των πληττόμενων από θεομηνίες, εντούτοις, εξακολουθούν να  διαπιστώνονται κενά και παραλείψεις νομοθέτησης, εις βάρος ομάδων πληττόμενων  πολιτών, και δη εις βάρος φυσικών προσώπων και νοικοκυριών, τα οποία εξάλλου έμειναν  εκτός του πλαισίου κρατικής αρωγής από θεομηνίες.  

Χαρακτηριστικά στις σεισμόπληκτες περιοχές στην Ελασσόνα, στο Δαμάσι, αλλά και σε  περιοχές των όμορων περιφερειακών ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, οι πληττόμενοι,  ειδικά τα φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά, που έχουν καταστεί άστεγοι, αφού οι κατοικίες  τους κρίθηκαν μη κατάλληλες, χρήζουν ειδικής προστασίας, προκειμένου να ανορθώσουν τις  ζημίες και να επανέλθουν στην κανονικότητά τους. Πολλοί εξ αυτών έχουν δανειακές  υποχρεώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είχαν χορηγηθεί σε αυτούς με την εγγύηση  του Ελληνικού Δημοσίου, πλην όμως αδυνατούν να αποπληρώσουν τι μηνιαίες δόσεις, με  τον κίνδυνο, μετά την παρέλευση 90 ημερών, το πιστωτικό ίδρυμα να καταγγείλει την  δανειακή σύμβαση, να υποβάλλει αίτημα κατάπτωσης της εγγύησης, εν συνεχεία να  βεβαιωθεί η σχετική οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε βάρος του δανειολήπτη και έκτοτε για  την είσπραξη της οφειλής, η Δ.Ο.Υ. η οποία αξιοποιεί τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης  Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) να προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του  δανειολήπτη και των τυχόν λοιπών εγγυητών (κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις εις χείρας  τρίτων κτλ.

Και παρά το γεγονός, ότι σήμερα πράγματι έχει νομοθετηθεί, ύστερα και από παρέμβαση της  αξιωματικής αντιπολίτευσης η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος των  σεισμόπληκτων έως 30-9-2021, εντούτοις, τα δάνεια τα οποία καταγγέλθηκαν ή πρόκειται να  καταγγελθούν το διάστημα από την επέλευση του σεισμού και εντέυθεν και εξαιτίας του  σεισμού, θα πρέπει και μετά την παρέλευση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης, να τύχουν  ειδικής μεταχείρισης.  

Ειδικότερα, πρέπει, να προβλεφθεί η υπαγωγή σε ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών που  προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως  και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,  υπέρ των πληττόμενων στις σεισμόπληκτες περιοχές, με ευνοϊκούς όρους, ήτοι με μέγιστο  αριθμό μηνιαίων δόσεων έως και εκατόν είκοσι (120), με ελάχιστο ποσό δόσης τα  είκοσι ευρώ (20) € και απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις/τόκους  εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις βεβαιωμένες οφειλές αναλόγως του  επιλεγέντος αριθμού δόσεων, και κατά περίπτωση με διαγραφή ακόμη και μέρους του  κεφαλαίου.  

Πρόσθετα, τα φυσικά πρόσωπα στις σεισμόπληκτες περιοχές, πρέπει να προβούν σε  εργασίες ανακατασκευής της οικίας τους, ολόκληρης ή μέρους αυτής, πλην όμως, όπως ήδη  έχει συμβεί, λαμβάνουν την ενημέρωση, ότι η αποζημίωση που αφορά την στεγαστική  συνδρομή θα χορηγηθεί μετά την ανακατασκευή και επισκευή των ζημιών στα κτίρια και στις  κατοικίες, με συνέπεια να πρέπει να πληρωθούν οι επισκευές εξ ιδίων και εν συνεχεία να  λάβουν τις δικαιούμενες αποζημιώσεις στεγαστικής συνδρομής. Τούτο όμως πρακτικά  είναι δυσχερές ελλείψει ταμειακής ρευστότητας των φυσικών προσώπων, των  νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να ενισχυθεί με την πρόσβαση  στην παροχή ρευστότητας με τραπεζικό δανεισμό με την εγγύηση του ελληνικού  δημοσίου. Εξάλλου, το Δημόσιο πρέπει να ενισχύει την πιστοληπτική θέση των ιδιωτών με  σκοπό την βελτίωση της προσβασιμότητάς τους στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, ειδικά μετά από έκτακτα γεγονότα, το δημόσιο απαιτείται να σταθεί δίπλα σε ιδιώτες και  επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν τρωθεί οικονομικά για την αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας  θεομηνιών.  

Επειδή, το Δημόσιο θα πρέπει να ενισχύσει την πιστοληπτική ικανότητα των φυσικών  προσώπων και νοικοκυριών, που έχουν πληγεί από τον σεισμό και να παράσχει την εγγύησή  του με σκοπό την πρόσβαση στην ρευστότητα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 

Επειδή, πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάταξη σύμφωνα με την οποία «Ιδιώτες, επαγγελματίες,  επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν πληγεί από  θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή σοβαρές οικονομικές διαταραχές προς αποκατάσταση  των ζημιών τους και τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους¨, εντάσσονται στο πλαίσιο Παροχή  της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων.  

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: 

1. Προτίθεται να θεσμοθετήσει την υπαγωγή σε ρύθμιση με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς  όρους των βεβαιωμένων οφειλών και αυτών που θα βεβαιωθούν στο διάστημα  από την επέλευση του σεισμού και εντεύθεν (διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων  και μέρους κεφαλαίου) που προέρχονται από δάνεια φυσικών προσώπων με  την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, για την ανακούφιση των  πληγέντων φυσικών προσώπων στις σεισμόπληκτες περιοχές;  

2. Προτίθεται να ενισχύσει την πιστοληπτική ικανότητα των φυσικών  προσώπων – νοικοκυριών, πληγέντων στις σεισμόπληκτες περιοχές για την  πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό με την παροχή εγγύησης του ελληνικού  δημοσίου; 

Scroll to Top