Λίγες μέρες πριν λήξουν οι συμβάσεις προσωπικού στις Κοινωνικές Δομές, δεν φαίνεται να υπάρχει σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την επόμενη μέρα

Οι οχτώ δομές Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως και  δεκάδες άλλες δομές σε όλη τη Χώρα, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή  βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες, μεταξύ αυτών, στην εξυπηρέτηση ηλικιωμένων, που  δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, συνανθρώπων μας, που αντιμετωπίζουν  προβλήματα υγείας νοητικά ή κινητικά, που ζουν μόνοι τους, αλλά και γενικά ατόμων  με αναπηρία. 

Οι δομές αυτές στελεχώνονται, πέραν του μόνιμου προσωπικού, από  επικουρικό προσωπικό και συμβασιούχους. Διάφορες ειδικότητες, όπως  τραπεζοκόμοι, καθαριστές/στριες, φύλακες, εργαζόμενοι που συνέβαλαν τα μέγιστα  όλο το προηγούμενο διάστημα, θα χάσουν την θέση τους, με τη λήξη της σύμβασής  τους σε λίγες μέρες.  

Προς αποφυγή της καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων, κάτι το  οποίο διαπιστώθηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε  απομακρύνει τους “εργολάβους” και η ανάληψη της καθαριότητας, της φύλαξης και της  σίτισης των δημοσίων φορέων, γινόταν, από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με  απευθείας συμβάσεις. Προς τούτο διενεργήθηκε σειρά διαγωνισμών με κριτήρια  ΑΣΕΠ, όπως ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με στο άρθρο 8 του Ν. 4506/2017 και το  άρθρο 21 του Ν. 2190/1994. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε διατάξεις, αρχικά για τα Υπουργεία Εργασίας  και Υγείας (Ν. 4325/15, Ν. 4368 και Ν. 4369/16) που προέβλεπαν, τη σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου με τους εργαζόμενους που ήδη απασχολούνταν στα  εργολαβικά συνεργεία. 

Ακολούθησε η ψήφιση του νόμου 4430/2016, που προέβλεπε ατομικές  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 24μηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ (με  μοριοδότηση των ήδη απασχολούμενων), εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον  προσωπικό τους και συντρέχουν «απρόβλεπτες ή επείγουσες» περιστάσεις και  μάλιστα με καλύτερους όρους και αποδοχές, το άρθρο 8 του Ν. 4506/2017. 

Με την απόφαση C-260/17, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι ατομικές  συμβάσεις εργασίας για την καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη εξαιρούνται από την  «Οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων». Επίσης η απόφαση των νοσοκομείων να  συνάψουν συμβάσεις εργασίας δεν παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της  διαφάνειας και της αναλογικότητας.  

Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ωστόσο εμμένει να αναθέσει τις υπηρεσίες  καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης σε Ιδιώτες (εργολάβους), παρότι η εμπειρία έχει  δείξει ότι οι απευθείας συμβάσεις των υπηρεσιών με τους εργαζόμενους γίνονται με  διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης, είναι προς όφελος των εργαζομένων, με εγγυημένη  αμοιβή, σταθερό ωράριο, καλύτερες αμοιβές και ασφαλιστικά εισφορές. 

Επειδή, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση λήγει σε λίγες μέρες, θα  μείνουν άνεργοι, εν μέσω οικονομικής κρίσης που είναι απόρροια της πανδημίας

Επειδή, η ανάθεση υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης σε Ιδιώτες  (εργολάβους), είναι οπισθοδρόμηση για τα εργασιακά δικαιώματα και επιδιώκει την  εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.  

Επειδή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε εργολάβους, δεν απέδωσε σε  καμία περίπτωση, αντιθέτως, συνέβαλε καθοριστικά στην καταστρατήγηση των  δικαιωμάτων των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων ήταν ακόμα και η μη καταβολή  δεδουλευμένων; 

Επειδή, γνωρίζουμε όλοι ότι κατά το παρελθόν όταν το «τέρας της ανεργίας»  τρομοκρατούσε τους εργαζόμενους, όπως και σήμερα, η καταστρατήγηση των  εργασιακών δικαιωμάτων δεν καταγγέλλεται εύκολα προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να ανανεώσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων στις  Κοινωνικές Δομές, που λήγουν σε λίγες μέρες;  

2. Προτίθενται να συνεχίσουν το σύστημα ανάθεσης έργων σε εργολάβους; 

3. Σκοπεύουν να ακολουθήσουν την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, προκηρύσσοντας  διαγωνισμούς με κριτήρια ΑΣΕΠ, προκειμένου οι συμβάσεις να γίνονται  απευθείας μεταξύ εργαζομένων και φορέα;  

Scroll to Top