Αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Στις λαϊκές αγορές, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το μέτρο της εκ περιτροπής  συμμετοχής των αδειούχων πωλητών – παραγωγών σε ποσοστό 50% του συνόλου  τους σε κάθε λαϊκή με κύριο στόχο την διατήρηση των πεντάμετρων αποστάσεων  μεταξύ των πάγκων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  

Παρά την επιβολή του μέτρου αυτού δεν αποφεύχθηκε ο συνωστισμός, και  αποδείχτηκε τελικά ένα μέτρο πρόληψης αποτυχημένο, στην ουσία του. Εκτός της  αποτυχίας του, όμως, το μέτρο αυτό προκάλεσε επιπλέον σημαντική επίπτωση στα  εισοδήματα παραγωγών και πωλητών, αφού περιόρισε στο μισό τις ημέρες εργασίας  τους. Ακόμη και στις περιπτώσεις που δόθηκε η δυνατότητα διενέργειας των λαϊκών  σε δύο διαφορετικά σημεία ενός Δήμου κατά την ίδια ημέρα, όπως συνέβη, για  παράδειγμα, στο Δήμο Σερρών, το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό,  αφού η «δεύτερη» λαϊκή, κατά κανόνα, δεν προσέλκυε μεγάλο κοινό αφήνοντας τους  επαγγελματίες σε αυτή με μικρούς τζίρους και αδιάθετα προϊόντα. 

Περαιτέρω και από το πόρισμα των Ομοσπονδιών των πωλητών και παραγωγών  λαϊκών αγορών, προκύπτει πλέον των ανωτέρω και το ακόλουθο πρόβλημα που  αφορά στους παραγωγούς. Η υπολειτουργία των λαϊκών δεν επιτρέπει την διάθεση  των παραγόμενων αγρο-διατροφικών προϊόντων με αποτέλεσμα αυτά να μένουν στο  χωράφι και να καταστρέφονται ή στην καλύτερη περίπτωση να διατίθενται έναντι  εξευτελιστικού τιμήματος σε εμπόρους και μεσάζοντες, χωρίς όμως να μειώνονται  αντίστοιχα οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου πρόκειται για ένα υγειονομικό προληπτικό μέτρο που ζημιώνει σημαντικά τόσο τους  επαγγελματίες των λαϊκών, όσο και τους καταναλωτές, πλήττει δηλ. σε κάθε  περίπτωση το λαϊκό εισόδημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το καθολικό άνοιγμα της αγοράς, όσο και τον υπαίθριο χαρακτήρα των λαϊκών που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης, είναι εύλογο  το αίτημα των Ομοσπονδιών παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών περί άρσης του μέτρου εκ περιτροπής συμμετοχής στις λαϊκές αγορές και τη αποκατάστασης της  εύρυθμης λειτουργίας τους. Με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων  προστασίας, μπορεί η άρση να οδηγήσει έτσι στην ενίσχυση του εισοδήματος των  επαγγελματιών των λαϊκών και στην μείωση των τιμών των προς διάθεση προϊόντων. 

ΕΠΕΙΔΗ το μέτρο του «50 – 50» δεν απέδωσε ουσιαστικά αφού δεν επιτεύχθηκε η  αποτροπή του συνωστισμού. 

ΕΠΕΙΔΗ η υπολειτουργία αυτή των αγορών οδήγησε στην απώλεια εισοδήματος για  χιλιάδες επαγγελματίες των λαϊκών, παραγωγούς και πωλητές. 

ΕΠΕΙΔΗ ο περιορισμός του δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές αγορές είχε ως  συνέπεια την αδυναμία διάθεσης πολύ μεγάλων ποσοτήτων αγροδιατροφικών  προϊόντων που είτε καταστράφηκαν, είτε διατέθηκαν σε εμπόρους έναντι πολύ  χαμηλών τιμών. 

ΕΠΕΙΔΗ το μέτρο αυτό, κατά το πόρισμα των Ομοσπονδιών, ενοχοποιείται για την  αύξηση των τιμών πολλών αγροδιατροφικών προϊόντων, αφού λόγω της διάθεσής  τους σε εμπόρους προστέθηκε στην τιμή το ποσοστό κέρδους του μεσάζοντα. ΕΠΕΙΔΗ οι λαϊκές αγορές έχουν υπαίθριο χαρακτήρα, γεγονός που περιορίζει  σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Εάν και πότε προτίθενται να καταργήσουν το μέτρο του «50 – 50» για τις  λαϊκές αγορές; 

2. Στην περίπτωση διατήρησης του μέτρου της εκ περιτροπής συμμετοχής των  επαγγελματιών στις λαϊκές αγορές, τι μέτρα προτίθενται να λάβουν  προκειμένου α) να ενισχυθεί το εισόδημα των παραγωγών και των πωλητών  λαϊκών αγορών, β) να μην παραμένουν οι τεράστιες αδιάθετες ποσότητες  προϊόντων και γ) να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται στον  τελικό καταναλωτή που επιβαρύνεται υπερβολικά από την ενδιάμεση  κερδοφορία;

Scroll to Top