Να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για την αντιστοίχιση και ισοτίμηση των πτυχίων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα (Α.Ε.Ι. Π.Τ.)

Με την ψήφιση του ν. 4610/2019 όλα τα πτυχία που παρέχουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (με  μοναδική εξαίρεση την ΑΣΠΑΙΤΕ) έχουν τον χαρακτηρισμό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), αφού δημιουργήθηκε  ένας ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων που εγγυάται υψηλό επίπεδο  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε όλους όσοι εισάγονται στα Τμήματα της προτίμησης τους. 

Σε ότι αφορά τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), η αντιστοίχιση και ισοτίμηση των πτυχίων  τους με αυτά που παρέχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι σε εκκρεμότητα, καθώς η Πολιτεία δεν μπορούσε να προβεί  σε καμία τέτοια ενέργεια, όσο ακόμα υπήρχαν ιδρύματα Τ.Ε.Ι. που παρείχαν αντίστοιχα προγράμματα σπουδών σε ενεργά  Τμήματα.  

Σήμερα δεν υπάρχουν ενεργά τμήματα Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και βάσει του ισχύοντος νόμου, μπορεί η  Πολιτεία να προχωρήσει στην επίλυση του θέματος. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (Υπ.Π.Ε.Θ.) της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία επιτρέπει την αντιστοίχιση και  ισοτίμηση με την ακόλουθη σταδιακή προσέγγιση:  

Α. Το Υπουργείο θα ορίσει επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ήτοι καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίες θα  μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών Τμημάτων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) ανά γνωστική περιοχή και θα τα  συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η σύγκριση ενδεχομένως να καταλήξει σε επιπλέον  μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα, ώστε να αντιστοιχίσει και να  ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο Τμήμα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως  διαφοροποιήσεις ως προς το πλήθος των μαθημάτων για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών,  σε συνάρτηση με τις διαχρονικές αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα  (Τ.Ε.Ι.).  

Β. Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον μαθημάτων που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικού  Τομέα Τ.Τ.. ώστε να αντιστοιχιστεί με παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακού Τομέα (Π.Τ.), το Υπ.Π.Ε.Θ. θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα που θα φιλοξενούνται από δομές υπαρχόντων Πανεπιστημίων, ώστε να  καλύπτεται γεωγραφικά με ικανοποιητικό τρόπο η επικράτεια.  

Γ. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι), που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της  αντιστοίχισης, εφόσον συνίσταται από τις προαναφερθείσες επιτροπές η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, θα  μπορούν άμεσα, χωρίς διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, να δηλώνουν δύο φορές τον χρόνο την επιθυμία τους να  συμμετέχουν σε ένα από τα ανακοινωθέντα εξεταστικά κέντρα και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν την  αντιστοίχιση σε διάστημα τεσσάρων ετών.  

Δ. Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή γνωστική  περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι. 

Επειδή, υπάρχει ήδη πρόταση, η οποία αποτελεί μία αδιάβλητη και αξιόπιστη διαδικασία που διασφαλίζει τους  αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) την δυνατότητα ισοτίμησης ή αντιστοίχισης των πτυχίων τους σε Α.Ε.Ι.  Πανεπιστημιακού Τομέα, χωρίς να εμπλακούν στις χρονοβόρες και αποκλειστικές διαδικασίες των κατατακτηρίων.  

Επειδή, δημιουργείται το πρόβλημα απόφοιτοι σχολών με παρόμοιο αντικείμενο σπουδών να μην έχουν τα ίδια  δικαιώματα, βάσει του διαφορετικού χαρακτηρισμού του πτυχίου τους. 

Επειδή, ο οποιοσδήποτε διαχωρισμός ανάμεσα σε τίτλους σπουδών Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  αντιτίθεται τόσο στο Ελληνικό Σύνταγμα όσο και στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός 

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού, ώστε να ολοκληρωθεί η  αντιστοίχιση και ισοτίμηση των πτυχίων των αποφοίτων του Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Τ.) της Ανώτατης  Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα Πανεπιστημιακού Τομέα των ομότιμων πανεπιστημίων;  

2. Επί τη βάσει των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρη  εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αίροντας κατά αυτό τον τρόπο τις όποιες αναχρονιστικές  διακρίσεις του παρελθόντος;  

3. Στα πλαίσια της άμεσης διευθέτησης του ζητήματος, προτίθεται να προβεί σε συνεχή διάλογο τόσο με  τους εκπροσώπους των Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όσο και με τα Πανεπιστήμια; 

Scroll to Top