Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης νο μιμοποίησης των ορειβατικών καταφυγίων «Χρηστάκης» και «Τουρτοφωλιά» στο όρος Όλυμπος Π.Ε. Λάρισας

Με πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης δόθηκε λύση στο θέμα της απου σίας νομοθετικού πλαισίου για την νομιμοποίηση των ορεινών καταφυγίων που είχε ανα κύψει μετά την κατάργηση του άρθρου 40 του ν.3105/2003. Ειδικότερα, με το άρθρο 23  του ν.4519/2018 δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων που αποτε λούσαν προϋπόθεση και για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής απόφασης που θα καθο ρίζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας των ορειβατικών  καταφυγίων με τρόπο συμβατό με τις διατάξεις της δασικής περιβαλλοντικής και πολεοδο μικής νομοθεσίας.  

Τα ορειβατικά καταφύγια «Χρηστάκης» και «Τουρτοφωλιά» στο όρος Όλυμπος της  Π.Ε. Λάρισας , καλύπτουν τις προδιαγραφές νομιμοποίησης και ένταξης της λειτουργίας  σε ότι προβλέπετε στην κείμενη νομοθεσία. 

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλειος Κόκκαλης με αρ. 2278/28-11-2019, και θέμα  «Νομιμοποίηση ορειβατικού καταφυγίου ‘Χρηστάκης’ στο όρος Όλυμπος» αναφέρεται στο έγγραφο υπ.αρ.58/ 17.12.2019 του Υπουργείου Τουρισμού ότι ο φάκελος που έχει υποβληθεί για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη νομιμοποίηση του ορειβατικού  καταφυγίου «Χρηστάκης» στο όρος Όλυμπος παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και ασάφειες  και κατόπιν τούτου η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου απέστειλε το υπ’ αριθ.22089/12.12.2019 έγγραφο προς το Δήμο Ελασσόνας ζητώντας την προσκόμιση συμπλη ρωματικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η δια δικασία έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο Δήμος Ελασσόνας, υπέβαλε εκ νέου τον  πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη νομιμο ποίηση του ορειβατικού καταφυγίου «Χρηστάκης» (Αριθ. Πρωτ. 661/13-1-2021)καθώς α κόμη και ένα ακόμη αίτημα έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για τη νομιμοποίηση του ο ρειβατικού καταφυγίου «Τουρτοφωλιά» στο όρος Όλυμπος (Αριθ. Πρωτ. 689 / 14-1- 2021) με τον αντίστοιχο φάκελο δικαιολογητικών.  

Παρόλα αυτά, έχει υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διαδικασία ,αφού μέχρι σή μερα δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη και η υπουργική απόφαση τόσο για την νο μιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου «Χρηστάκης» όσο και . του ορειβατικού καταφυ γίου «Τουρτοφωλιά» στο όρος Όλυμπος Π.Ε. Λάρισας. 

Επειδή τα ορειβατικά καταφύγια του όρους Ολύμπου της Π.Ε. Λάρισας , μπορούν να α ποτελέσουν σημεία αναφοράς του περιηγητικού τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και η  ανάδειξη τους αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στην τουριστική προβολή και προώ θηση της περιοχής 

Επειδή στην περιοχή υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση εναλ λακτικών μορφών τουρισμού, η νομιμοποίηση των καταφυγίων δίνει τη δυνατότητα δη μιουργίας ενός τουριστικού πόλου έλξης που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη συμβάλλοντας τα μέγιστα στην τουριστική και οικονομική α νάπτυξη . 

Επειδή στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της ανταγωνιστικής ικανότητας του ελ ληνικού τουριστικού προϊόντος με έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απαιτείται  πλέον η ορθή τήρηση των διαδικασιών για την παροχή ενός ολοκληρωμένου και ασφα λούς τουριστικού προϊόντος με αξιώσεις. 

Επειδή έχουν γίνει πλέον όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται  από το Δήμο Ελασσόνας για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης νομιμοποίησης των ορει βατικών καταφυγίων «Χρηστάκης» και «Τουρτοφωλιά» στο όρος Όλυμπος Π.Ε.Λάρισας. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Προτίθενται να προβούν άμεσα στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης νομιμοποίη σης των ορειβατικών καταφυγίων «Χρηστάκης» και «Τουρτοφωλιά» στο όρος Ό λυμπος»;  

Scroll to Top