Αναλγησία, εμπαιγμός και συνεχή εμπόδια για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Στο άρθρο 13 του Π.Δ 50/1996 ορίζονται οι ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και  τοποθέτησης των εκπαιδευτικών λειτουργών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η  κατά προτεραιότητα τοποθέτηση ή μετάθεσή, συγκρινόμενων μόνο μεταξύ τους,  όσων εκπαιδευτικών «α. […] που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική  θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά,  σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος,  λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης,  ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή  παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για  την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/ θμιας Υγειονομικής  Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας» και «γ. […] που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει  μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε  στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή  παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για  την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής  Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας». Η  προτεραιότητα, δε, για τις μεταθέσεις των ως άνω εκπαιδευτικών, σύμφωνα με  την παρ.2 του ίδιου άρθρου, ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε  περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας  περιοχής.

Ομοίως, στη παρ.8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 ορίζεται ότι « Οι  εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους  πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους  υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη  μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις  μεταθέσεων – αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, γινόμαστε δέκτες παραπόνων και καταγγελιών  από εκπαιδευτικούς που είτε οι ίδιοι, είτε ο/η σύζυγος, είτε κάποιο τέκνο τους, νοσούν με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ότι η, σύμφωνα με τον νόμο, προτεραιοποίησή τους στους σχετικούς πίνακες δεν εφαρμόστηκε φέτος κατά  τη προβλεπόμενη διαδικασία τοποθέτησης ή μετάθεσής τους στη Γενική  Εκπαίδευση. 

Επιπλέον, κατά τη φετινή διαδικασία της προσωρινής τοποθέτησης των  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης εστάλη από το  Υπουργείο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το με Αρ. Πρωτοκόλλου 100252/Ε2 έγγραφο, στο  οποίο δεν γίνεται καμία σαφής αναφορά στο ως άνω νομικό πλαίσιο περί  προτεραιοποίησης των ειδικών κατηγοριών, με αποτέλεσμα κάθε Περιφερειακή  Διεύθυνση, εξαιτίας της συγκεκριμένης ασάφειας, να ενεργήσει κατά το δοκούν κατά τη κατάρτιση των σχετικών πινάκων, προκαλώντας, με αυτό τον τρόπο,  περαιτέρω προβλήματα και ταλαιπωρία στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν  στις ειδικές κατηγορίες. 

Επισημαίνεται ότι η μη εφαρμογή της, κατά το νόμο, προτεραιοποίησης των  εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση  τους, έστω και προσωρινή, σε απομακρυσμένα σχολεία από το τόπο κατοικίας  τους, στερώντας τους, σε πολλές περιπτώσεις, τις αναγκαίες δομές και  υποδομές (νοσοκομεία, ιατροί, κέντρα φυσικοθεραπείας κ.α) που συμβάλλουν  στον περιορισμό των επιπτώσεων της επιβαρυμένης υγείας είτε των ίδιων είτε  των οικείων τους. Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί με σκλήρυνση  κατά πλάκας αντιμετωπίζουν σημαντική σωματική αδυναμία αλλά και  αντικειμενική δυσκολία οδήγησης προκειμένου να μεταβούν σε  απομακρυσμένες περιοχές.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Ποιός είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που  ανέκυψαν από την ασαφή εγκύκλιο, που εστάλη στις Περιφερειακές  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά  τη διαδικασία των φετινών προσωρινών τοποθετήσεων των  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση, που ανήκουν  σε ειδικές κατηγορίες; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην συμβεί το ίδιο  κατά την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων; 

3. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αναφορά στο ΠΔ 50/1996 περί  προτεραιότητας στην τοποθέτηση ή μετάθεσή των εκπαιδευτικών  λειτουργών των ειδικών κατηγοριών, συγκρινόμενων μόνο μεταξύ  τους, στο με Αρ. Πρωτοκόλλου 100252/Ε2 έγγραφο του Υπουργείου  προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; 

4. Προτίθεται το Υπουργείο να καταργήσει την πρόταξη στους  πίνακες κατάταξης των εν λόγω εκπαιδευτικών; 

Scroll to Top