Μικροχρηματοδοτήσεις, άδειες λειτουργίας και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασμός;

Από τις αρχές του 2020 η πανδημία αλλά και τα μέτρα περιορισμού της έχουν καταφέρει σημαντικό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα, προκαλώντας παράλληλα σημαντική αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας, που διατρέχει όλες σχεδόν τις πτυχές της. Η αύξηση της αβεβαιότητας έχει επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις ατόμων και επιχειρήσεων, οι οποίες λαμβάνονται με βάση τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας. Έτσι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον άσκησης δραστηριότητας μικροχρηματοδοτήσεων και ο θεσμός παραμένει αναξιοποίητος. Το κυβερνητικό επιτελείο ωστόσο, και ενώ ο νόμος 4701 που ρυθμίζει το πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων ισχύει από 30.06.2020, παρουσιάζεται αδρανές. 

Η «υιοθέτηση» του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις μικροχρηματοδοτήσεις, παρότι έγινε νόμος του κράτους επί κυβέρνησης ΝΔ, ήταν από τους πυλώνες της στρατηγικής της απελθούσας Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο θεσμός αυτός μπορεί να διευκολύνει την έναρξη και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ένταξη στο σύστημα παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας μεγάλου τμήματος ενεργού πληθυσμού και τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι μικροχρηματοδοτήσεις, όπως παραδέχτηκε και ο τέως Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Ζαββός μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία της καίριας αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος που είναι η προσαρμογή του στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε αυτή τη περίοδο, προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» του τραπεζικού μας συστήματος. Μέσω αυτού του θεσμού ο κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει συνολική χορήγηση, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, μέχρι του ποσού ύψους 25.000€ προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καλύψει επενδυτικές ανάγκες ή να το χρησιμοποιήσει ως κεφάλαιο κίνησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για να καρπωθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι τα οφέλη του θεσμού είναι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και να χορηγηθούν άδειες λειτουργίας σε ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων. Με το ν.4701 (Α’128/30.06.2020), ως αρμόδια αρχή, επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και την εποπτεία των εν λόγω ιδρυμάτων ορίστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, η ΤτΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εξέδωσε την υπ’αριθμ.178/1/02.10.2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) με την οποία εξειδικεύτηκαν η διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας. Σε απάντηση της με Αρ.Πρωτ. 7413/18.06.2021 ερώτησης το Υπουργείο Οικονομικών με το με Α.Π.98570 ΕΞ 2021/09.08.2021 έγγραφο μας γνώρισε ότι έχουν ήδη υποβληθεί δύο αιτήματα αδειοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, με το ως άνω απαντητικό έγγραφο μας πληροφορεί ότι εξετάζονται πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τη δημιουργία προγραμμάτων μικροχρηματοδοτήσεων με συνεπένδυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη λήψη εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το ότι οι μικροχρηματοδοτήσεις θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Έχει χορηγηθεί σε κάποια οντότητα άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων; 

2. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων με συνεπένδυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; Εμπλέκεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα και εάν όχι γιατί; 

3. Εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης του ν.4701/2020 εφόσον παρατηρούνται δυσχέρειες και καθυστερήσεις ούτως ώστε να τεθεί, εν τοις πράγμασι, σε εφαρμογή; 

Scroll to Top