Άνάγκη άμεσης αποκατάστασης των εκπαιδευτικών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας και μεσογειακή αναιμία

Σε περίοδο υγειονομικής κρίσης το Υπουργείο Παιδείας αλλάζει τη διαδικασία  μετάθεσης, απόσπασης και τοποθέτησης αιφνιδιάζοντας κατηγορίες εκπαιδευτικών που  χρήζουν ειδικής φροντίδας και για τις οποίες το κράτος πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα  μέτρα για την αδιάλειπτη πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές και κοινωνικές υποδομές.  Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας1 και  Δευτεροβάθμιας2 Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022, με την αρ.πρωτ. 100239/Ε2/ 12- 8-2021 εγκύκλιο με θέμα “Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022”, αλλά και με ανακοινώσεις  συλλογικοτήτων οι εκπαιδευτικοί, νεοδιοριζόμενοι και μη που πάσχουν από μεσογειακή  αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και σκλήρυνση κατά πλάκας δεν υπάγονται όσον αφορά  την τοποθέτηση, μετάθεση και απόσπαση στις ειδικές κατηγορίες για λόγους υγείας.  Ενδεικτικά η Ελληνική Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας με την από 12.11.2021 επιστολή της  προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ζητά άμεση λύση στο δικαίωμα μετάθεσης  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

Η προκείμενη κατάσταση γεννά εύλογα ερωτήματα γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος, ήτοι η  διάταξη του άρθρου 1§8 του ν. 3194/2003 που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 9§2 του ν.  3391/2005 και κατά το μέρος που εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά  πλάκας και μεσογειακή αναιμία προτάσσονται στις μεταθέσεις, αποσπάσεις και  τοποθετήσεις. Η προαναφερθείσα διάταξη όπως και οι διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ.  50/1996 καθώς και του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 εφαρμόζονταν αδιάλειπτα. Κατά συνέπεια  οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί για πρώτη φορά φέτος δεν αντιμετωπίζονται αφενός σύμφωνα με το νόμο ως ειδική κατηγορία όσον αφορά τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και τοποθετήσεις  αφετέρου ισότιμα, καθώς όσοι εκπαιδευτικοί πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας,  δρεπανοκυτταρική αναιμία και μεσογειακή αναιμία και ανήκαν στους 4.500 που διορίστηκαν  το καλοκαίρι του 2020 στη γενική και ειδική αγωγή τοποθετήθηκαν ως εμπίπτοντες στην  ειδική κατηγορία για λόγους υγείας, ενώ όσοι διορίζονται φέτος στη γενική εκπαίδευση βάσει  του ίδιου θεσμικού πλαισίου δεν εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία για λόγους υγείας. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν  οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και  σκλήρυνση κατά πλάκας και ακολούθως να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες  τοποθέτησης, απόσπασης ή μετάθεσης για λόγους υγείας, στις οποίες υπάγονταν  μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021; 

Scroll to Top