Παροχή ισότιμων πτυχίων γλωσσομάθειας μέσω εξετάσεων σε διαφορετικό αριθμό δεξιοτήτων

Η πιστοποίηση γλωσσομάθειας στη χώρα μας διέπεται από τις διατάξεις  του άρθρου 13 του Νόμου 3149/2003 και από το Π.Δ 146/2007 σε συνδυασμό  με το άρθρο 1 του Π.Δ. 116/2006. Στο τελευταίο αυτό άρθρο ο τότε νομοθέτης  προέβλεψε μεταβατικό χρονικό διάστημα «μέχρι τον καθορισμό των  πιστοποιημένων φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης  γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων….»

Δυστυχώς, 15 χρόνια μετά, η αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης  εξακολουθεί να μην υφίσταται, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να  αναπτύσσεται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο  εκμάθησης των ξένων γλωσσών και να εκδίδονται πιστοποιητικά που  αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες αλλά και  πιστοποιητικά που αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε δύο γλωσσικές  δεξιότητες. Τα πιστοποιητικά αυτά, παρά το προφανές διαφορετικό τους  επίπεδο δυσκολίας, θεωρούνται όλα ισότιμα με το θεσμοθετημένο Κρατικό  Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1, για την απόκτηση του  οποίου ρητώς προβλέπεται επιτυχής εξέταση και στις τέσσερις δεξιότητες  (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή  γραπτού λόγου).  

Επειδή η παροχή ισότιμων πτυχίων γλωσσομάθειας μέσω εξετάσεων σε  διαφορετικό αριθμό δεξιοτήτων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού  μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διδασκαλίας των  ξένων γλωσσών  

Επειδή δεν είναι δυνατόν πτυχία γλωσσομάθειας που έχουν αποκτηθεί μέσω  εξετάσεων σε δυο δεξιότητες να θεωρούνται ισότιμα με το Κρατικό  Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1, για την απόκτηση του  οποίου ρητώς προβλέπονται εξετάσεις σε τέσσερις δεξιότητες 

Επειδή τα πτυχία γλωσσομάθειας, ανεξάρτητα μέσω ποιων εξετάσεων  αποκτήθηκαν, αποτελούν μοριοδοτούμενο προσόν σχεδόν σε όλες τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (άρθρο 28, Π.Δ. 50/2001) αλλά και για την  υπηρεσιακή εξέλιξη όσων εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες

Επειδή δεν είναι δυνατόν μεταβατικές διατάξεις που προβλέφθηκαν από  Προεδρικό Διάταγμα το 2006 να εξακολουθούν να υφίστανται 15 χρόνια  αργότερα, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί 

Επειδή, στις 26-2-2021, 19 Βουλευτές και Βουλεύτριες της Κοινοβουλευτικής  Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών  και Παιδείας αναφορικά με τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης  γλωσσομάθειας αλλά το μεν Υπουργείο Εσωτερικών υπέδειξε ως αρμόδιο να  απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας, το δε Υπουργείο Παιδείας δεν απάντησε  ποτέ, επιδεικνύοντας περιφρόνηση προς τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες  ελέγχου 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1) Πότε θα υπάρξει συγκρότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων; 

2) Θα υπάρξει ρύθμιση στο νομικό πλαίσιο ώστε η πιστοποίηση  γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 από ιδιωτικούς φορείς να  αποκτάται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης σε τέσσερις δεξιότητες,  δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην  κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, όπως ακριβώς  προβλέπεται για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού  Γλωσσομάθειας; 

Scroll to Top