Ανάγκη ενίσχυσης της Ειδικής Αγωγής

Τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) και τα Ενιαία  Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) αποτελούν Σχολικές  Μονάδες Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  που προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο υψηλής ποιότητας και μεγάλης κοινωνικής  σημασίας σε ειδικές κατηγορίες μαθητών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και  ανάγκες.  

Ωστόσο, οι ελλείψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης  λειτουργίας των δομών αυτών είναι αναμφισβήτητες, ιδίως για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., με  αποτέλεσμα να περιορίζονται δραστικά οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές  προοπτικές των μαθητών τους. Δύο από τα πλέον κρίσιμα προβλήματα που  αντιμετωπίζουν οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. αφορούν αφενός στις περιορισμένες  επιλογές ειδικοτήτων που είναι διαθέσιμες σε αυτά, και αφετέρου στην απουσία  δομών Εξειδίκευσης και Κατάρτισης, όπου θα μπορούσαν να συνεχίσουν  περαιτέρω τις σπουδές τους μετά την αποφοίτησή τους, αλλά και Διά Βίου  Μάθησης και Υποστήριξης, για τους/τις νέους/ες με αναπηρία που το έχουν  ανάγκη. 

Αναφορικά με το πρώτο, θα μπορούσε να αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με το  θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., προβλέποντας ειδικότητες –όπως  αναλόγως ισχύει για τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.1–, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν  στα τεχνολογικά και επαγγελματικά δεδομένα της εποχής μας, αλλά και στο  εθνικό πλαίσιο προσόντων. Αναφορικά με το δεύτερο, το οποίο αποτελεί και  το βασικότερο αίτημα των μαθητών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., θα μπορούσαν να ιδρυθούν  Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία. 

Επίσης, κάτι το οποίο δυσχεραίνει στην παρούσα χρονική συγκυρία την ισότιμη  πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκε, για τους  μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και φοιτούν σε πλαίσια Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης, η λειτουργία διαδικτυακών τμημάτων όπως προβλέφθηκε πρόσφατα για τη Γενική Εκπαίδευση, με την Απόφαση με αρ.  πρωτ. 154326/ΓΔ4/29-11-2021.  

Τέλος, ειδικά για την περίπτωση της Βοιωτίας, η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα θεωρεί ύψιστης σημασίας την ίδρυση ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εντός του Νομού. Η  απουσία αυτής της δομής έχει ως αποτέλεσμα οι Βοιωτοί μαθητές να  αναγκάζονται να μετακινούνται είτε στην Άμφισσα είτε στη Χαλκίδα,  προκειμένου να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Επίσης, για  τους αποφοίτους των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., θα μπορούσε να ιδρυθεί  στη Βοιωτία: (α) ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να  εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα κατάρτισης και να αποκτήσουν  επιπλέον εφόδια για την ομαλή ένταξή τους στον επαγγελματικό βίο, και (β)  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Υποστήριξης ατόμων με Αναπηρία, για τη  συνεχιζόμενη απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σε προστατευμένα  εργαστήρια. 

Ως εκ τούτων:  

Επειδή ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. με νέες ειδικότητες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής μας, είναι  απολύτως αναγκαίος. 

Επειδή πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ώστε οι απόφοιτοι των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της  δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης να μπορούν συνεχίσουν  τις σπουδές τους μετά την αποφοίτησή τους, προκειμένου να ενισχύουν  περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να βελτιώνουν τις  επαγγελματικές προοπτικές τους.  

Επειδή η ίδρυση ενός ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. στη Βοιωτία είναι απαραίτητη ώστε να μην  χρειάζεται να μετακινούνται στη Φωκίδα ή στην Εύβοια οι μαθητές που  επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό.  

Επειδή για τους αποφοίτους των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της δευτεροβάθμιας ειδικής  επαγγελματικής εκπαίδευσης της Βοιωτίας θα ήταν σκόπιμη η ίδρυση ΔΙΕΚ  Ειδικής Αγωγής και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ειδικής Αγωγής, ώστε να  αποκτήσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους.  

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

(α) Προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των  Ε.Ε.Ε.ΕΚ., ώστε να προβλεφθούν νέες ειδικότητες που θα καλύψουν τις  σύγχρονες ανάγκες των μαθητών σε συνάφεια με την αγορά εργασίας;  

(β) Σκοπεύει να τροποποιήσει την Απόφαση 154326/ΓΔ4/29-11-2021,  ώστε να συγκροτηθούν διαπεριφερειακά διαδικτυακά τμήματα μαθητών ευπαθών ομάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  για τις δομές της Ειδικής Αγωγής; 

(γ) Σκοπεύει να προχωρήσει στην ίδρυση Ενιαίου Ειδικού  Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) στη Βοιωτία;  

(δ) Σκοπεύει να προχωρήσει στην ίδρυση ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και  Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και Υποστήριξης για άτομα με αναπηρία στη  Βοιωτία, ώστε οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. να μπορούν να συνεχίσουν τις  σπουδές τους και τη διά βίου ενίσχυση των προσόντων τους; 

Scroll to Top