Με αδιαφανή κριτήρια τέθηκε εκτός της δωρεάς ΜΕΘ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας

Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε στις 21/9/2018 η  κύρωση με τον ν. 4564/2018 της από 6.9.2018 Κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του  Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού  Δημοσίου. Δυνάμει της εμβληματικής αυτής συμβάσεως, που πέτυχε τότε το Ελληνικό  Δημόσιο, το ΙΣΝ αναλαμβάνει ιδίαις δαπάνες την υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως του  σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, του  Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική». Επίσης, ανέλαβε την χρηματοδότηση της  υλοποίησης εκπαιδευτικών ερευνητικών προγραμμάτων και την χορήγηση υποτροφιών.  

Σύμφωνα με την ίδια σύμβαση, τότε το ελληνικό δημόσιο διά του Υπουργείου Υγείας,  πέτυχε να συμπεριληφθεί ο όρος της επέκτασης της σύμβασης και της υλοποίησης και κάθε  άλλου συναφούς ή και αυτοτελούς έργου, σαν πρόσθετη δωρεά, σε περίπτωση νέων  δεδομένων ή και εκτάκτων και απρόβλεπτων εξαιρετικών συνθηκών.  

Τον Ιούνιο του έτους 2020, μετά την εμφάνιση και στο πλαίσιο των έκτακτων  αναγκών του κορονοϊού COVID-19, το ΙΣΝ, προκειμένου να καλύψει τις ελλείψεις που  διαπιστώθηκαν στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της εντατικής  θεραπείας, συμβλήθηκε εκ νέου με το δημόσιο, ώστε να συνδράμει για την ενίσχυση του  τομέα της υγείας, μέσω της χρηματοδότησης εργασιών κατασκευής, επισκευής,  ανακατασκευής και ανακαίνισης εγκαταστάσεων, για τη λειτουργία 155 κλινών Μονάδων  Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 19 κλινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15  δημόσια νοσοκομεία στην ελληνική επικράτεια. 

Τα Νοσοκομεία και η κατανομή των κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ ορίστηκαν στο παράρτημα  της πρόσθετης σύμβασης δωρεάς (ΕΡΓΟ ΙV), ενώ για την υλοποίηση του έργου συστήθηκε  ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε”. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, στα πλαίσια της επέκτασης της αρχικής σύμβασης δωρεάς και  αποσκοπώντας στο βέλτιστο συμφέρον της υγείας των ασθενών, λόγω των αυξημένων  αναγκών, υπερψήφισε την κύρωση της σύμβασης αυτής, επεσήμανε όμως την ανάγκη  διασφάλισης της ορθολογικής κατανομής των κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία της επικράτειας,  ώστε να γίνει η κατανομή σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και δυνατότητες  αξιοποίησης εκάστου νοσοκομείου. Ειδικότερα, διαπιστώσαμε ότι απουσίαζε από την  σύμβαση του εν λόγω έργου η θέσπιση επιμέρους κριτηρίων, στην βάση των οποίων έπρεπε  να γίνει η κατανομή των κλινών και η υλοποίηση του έργου, αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς  την διακριτική ευχέρεια στις διοικήσεις των Υγειονομικών μονάδων και των νοσοκομείων, να  διεκδικήσουν με ανύπαρκτα κριτήρια την ενίσχυση των μονάδων που διοικούν με κλίνες  ΜΕΘ και ΜΑΦ.  

Για να αποφευχθούν φαινόμενα “κατευθυνόμενων” αποφάσεων, χρησιμοποιώντας  την δωρεά των κλινών ΜΕΘ ως μέσο επικοινωνιακής πολιτικής, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως προκύπτει  και από τα τότε πρακτικά της επιτροπής για την συζήτηση της κύρωσης της επέκτασης της  συμβάσεως για την λειτουργία και κατασκευή κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ, είχαμε θέσει σε όλους  τους τόνους, την ανάγκη να τεθούν κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων νοσοκομείων ανά  την επικράτεια, που και θα αποδεχθούν την δωρεά του έργου αυτού, και θα συνδράμουν  στην υλοποίηση του έργου και επιπλέον, θα δύνανται να μετά την παράδοση του έργου να  εξασφαλίσουν την άρτια λειτουργία και συντήρηση των κλινών ΜΕΘ με τεχνικά μέσα και με  το αναγκαία κατάλληλα εκπαιδευμένα ιατρικό και πάσης φύσεως προσωπικό.  

Για την Περιφέρεια της Λάρισας όμως, παρόλο που βρίσκεται στο κέντρο της  Υγειονομικής Περιφέρειας, και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ως Τριτοβάθμιο  νοσοκομείο αναφοράς, κάλυπτε τις ανάγκες μεγάλης πληθυσμιακά περιφέρειας, εντούτοις,  παρατηρήθηκε η απουσία της από την κατανομή των κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία της  επικράτειας. Και 9 κλίνες ΜΕΘ, παραχωρήθηκαν στο Γενικό νοσοκομείο Λαμίας, παρά το  γεγονός, ότι τα πληθυσμιακά κριτήρια και οι ανάγκες σε κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ, ήταν σαφώς  μικρότερες συγκριτικά με τις αυξημένες ανάγκες του Τριτοβάθμιου Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου Λάρισας, το οποίο ανήκει στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, και το οποίο ως  Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καλύπτει υγειονομικά τον πληθυσμό ολόκληρης της 5ης  Υγειονομικής Περιφέρειας.  

Επειδή, η έλλειψη κριτηρίων για την κατανομή των κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ, είχε ως  συνέπεια να παρατηρείται η τάση να ενισχύονται συγκεκριμένα νοσοκομεία και να έχουν μια  προνομιακή μεταχείριση αναφορικά με την υλοποίηση των έργων αυτών.  

Επειδή, η άρτια και ομαλή λειτουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ, απαιτεί για το κάθε  νοσοκομείο να διαθέτει ιατρικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατάλληλα και επαρκώς  εκπαιδευμένο για το αντικείμενο της εντατικής θεραπείας, άρα απαιτείτο και η πρόσληψη  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας.  

Επειδή, σύμφωνα με την σύμβαση, είχε τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης του έργου των εργασιών κατασκευής, επισκευής, ανακατασκευής και  ανακαίνισης εγκαταστάσεων, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι και δυνάμει ποιου σχεδιασμού προκρίθηκε ένα επαρχιακό  νοσοκομείο έναντι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εντός της ίδιας Υγειονομικής  Περιφέρειας;  

2. Πότε ολοκληρώθηκε το ανωτέρω έργο για τη λειτουργία των κλινών Μονάδων  Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και κλινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στο  Νοσοκομείο Λαμίας; Και εάν, όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο; 

3. Ποια είναι η στελέχωση αυτών σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό;  

4. Ποια ήταν η συνεισφορά των ΜΕΘ στην κάλυψη των αναγκών κατά την περίοδο  της πανδημίας;  

Scroll to Top