Επιτακτική ανάγκη η απορρόφηση όλων των επιτυχόντων / επιλαχόντων της Γ1/2022 για την κάλυψη των κενών θέσεων της ΑΑΔΕ

Την 14η Ιουνίου 2023 αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  ο πίνακας νέων επιτυχόντων της υπ’ αριθ. 1Γ/2022 προκήρυξης γραπτού  διαγωνισμού, βάσει του αρ.21 του Ν.5027/2023, για την πρόσληψη μόνιμου  προσωπικού στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), ο  οποίος αφορά στην πλήρωση 822 θέσεων μόνιμου προσωπικού στις  κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, σε Εφορίες και Τελωνεία. 

Στον εν θέματι πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, υπήρξε συμμετοχή  άνω των 10.000 υποψηφίων, δηλαδή επρόκειτο για έναν ικανό αριθμό  υποψηφίων, ώστε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό, τόσο επιτυχόντων,  όσο και επιλαχόντων για να καλυφθούν, οι κενές θέσεις της ΑΑΔΕ, και έτσι να  αγγίξει την εκπλήρωση του σχεδιασμού κάλυψης των υπολειπόμενων 2.000  θέσεων. 

Σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα του ΑΣΕΠ ο αριθμός των  επιτυχόντων της υπ’ αριθμόν 1Γ/2022 προκήρυξης γραπτού διαγωνισμού  βάσει του αρ.21 του Ν.5027/2023, ανέρχονται σε α) χίλιοι τέσσερις (1.004)  νέοι επιτυχόντες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε) καθώς και β) εκατόν πενήντα εννιά (159) επιτυχόντες Τεχνολογικής εκπαίδευσης  (Τ.Ε).  

Οι δε θέσεις προς κάλυψη, όπως έχουν ανακοινωθεί επίσημα από  το ΑΣΕΠ, είναι τετρακόσιες (400) θέσεις Π.Ε. και εκατόν εξήντα πέντε  (165) θέσεις Τ.Ε, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο οι γενικές όσο και οι  θέσεις ειδικών κατηγοριών. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, είναι βέβαιον ότι  θα προκύψει μεγάλος αριθμός επιλαχόντων, κατά προσέγγιση  εξακόσιοι (600) περίπου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Αναφορικά με τις θεμελιώδεις ανάγκες σε προσωπικό, ικανό και με τις  απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση  από τον ίδιο τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά την 21η/02/2023, κατά την διάρκεια  της διαρκούς επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και  Δικαιοσύνης, σήμερα υπηρετούν στην ΑΑΔΕ 11.374 υπάλληλοι, ενώ ο  στρατηγικός στόχος της ΑΑΔΕ, είναι να καλυφθεί μέχρι το 2025, το 90% του  συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων της ΑΑΔΕ, οι οποίες ξεπερνούν τις  15.000 θέσεις, δηλαδή να καλυφθούν έως το 2025, 13.322 θέσεις, επομένως  ο υπολειπόμενος αριθμός υπαλλήλων προς πρόσληψη αντιστοιχεί  περίπου σε 2.000 υπαλλήλους.  

Συμπερασματικά, τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν ότι  Πρόκειται να καλυφθούν στην ΑΑΔΕ, τετρακόσιες (400) θέσεις Π.Ε. και  εκατόν εξήντα πέντε (165) θέσεις Τ.Ε, με την πρόσληψη ισάριθμων  επιτυχόντων από τους χίλιους τέσσερις (1.004) και τους εκατόν πενήντα εννιά  (159) νέους επιτυχόντες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε) και  Τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε) αντίστοιχα, αφήνοντας εκτός πρόσληψης  κατά προσέγγιση πάνω από εξακόσιους (600) επιλαχόντες, και αφήνοντας  συγχρόνως κενές κατά προσέγγιση 1600 κενές οργανικές θέσεις στον  νευραλγικό τομέα της ΑΑΔΕ.  

Επειδή, είναι προφανές ότι γεννάται ζήτημα και επιτακτική ανάγκη,  απορρόφησης των επιλαχόντων του ως άνω γραπτού διαγωνισμού.  

Επειδή, η απορρόφηση των επιλαχόντων, εξυπηρετεί το δημόσιο  συμφέρον, δεδομένου ότι η Α.Α.Δ.Ε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, ενώ έχει επιπλέον δρομολογηθεί συγκεκριμένος αριθμός  προσλήψεων για το έτος 2023, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία, 27- 09-2022 και με αριθμό 31 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό  με την από 01-03-2023 απάντηση της Α.Α.Δ.Ε με αριθμό πρωτοκόλλου  ΔΕΠΙΚ 1027782 ΕΞ 2023 προς το Υπουργείο Οικονομικών την Υπηρεσία  Συντονισμού και το Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, όπου  προβλέπεται η κάλυψη 979 θέσεων στην Α.Α.Δ.Ε εντός του έτους 2023. 

Επειδή, η απορρόφηση των επιλαχόντων του εν λόγω γραπτού  διαγωνισμού, είναι σύμφωνη με την αρχή της αξιοκρατίας, όπως  κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα στο άρθρο 103 παρ. 7, και με την αρχή της  αποτελεσματικότητας της διοίκησης, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά στο  άρθρο 10 και στοιχεία της μεταξύ άλλων αποτελούν η οικονομία χρόνου και  μέσων, η ταχύτητα και η ευελιξία, κατά την επιδίωξη προκαθορισμένων  στόχων.  

Επειδή, οι εν λόγω επιτυχόντες έχουν καταστεί όμηροι της εν λόγω  προκήρυξης για πάνω από ένα έτος αναμένοντας τον διορισμό τους και η μη  απορρόφηση τους μπορεί να οδηγήσει ευλόγως στο συμπέρασμα ότι  κατέστησαν υποχείρια προεκλογικών πολιτικών σκοπιμοτήτων, εξαιτίας των  διαβεβαιώσεων του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ο οποίος δημιούργησε τη εύλογη  πεποίθηση και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη από την πλευρά των  υποψηφίων ότι θα απορροφηθούν όλοι οι νέοι επιτυχόντες και δεν θα  υπάρξουν επιλαχόντες. 

Επειδή, οι νέοι επιτυχόντες της 1Γ/2022 έχουν επιτύχει στον πλέον δύσκολο και απαιτητικό διαγωνισμό, είναι οι πλέον καταρτισμένοι και  κατάλληλοι για να στελεχώσουν τις θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής  κατά προτεραιότητα.  

Επειδή, οι επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι πλέον  κατάλληλοι για την πλήρωση των θέσεων της Α.Α.Δ.Ε, δεδομένου ότι πέραν  των τυπικών προσόντων που διαθέτουν και απαιτούνταν από την προκήρυξη  προετοιμάστηκαν επί μακρού χρονικού διαστήματος σε γνωστικά πεδία  ανάλογα με εκείνα που πρέπει να διαθέτει κάθε μελλοντικός υπάλληλος – ελεγκτής της Ανεξάρτητης Αρχής. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι εν λόγω  επιτυχόντες – επιλαχόντες κατέχουν σε επαρκή βαθμό το αντικείμενο της  θέσης που θα κληθούν να αναλάβουν. 

Επειδή, είναι δίκαιο και νόμιμο το αίτημα για απορρόφηση των  επιλαχόντων του εν λόγω διαγωνισμού, ώστε η Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προχωρήσει σε αίτημα για την πλήρωση  των κενών θέσεων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας  αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2022, όπως έλαβε  χώρα ήδη με την Προκήρυξη 1Γ/2017 (ΦΕΚ 40/1.12.2017 Τεύχος  Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2190/1994, με τα ίδια  τυπικά και πρόσθετα προσόντα.  

Επειδή σήμερα ο νομοθέτης, μετά την μερική αναμόρφωση του  νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, προβλέπει στο  άρθρο 43 παρ. 16 του ν.4765/2021, το οποίο ρυθμίζει το πλαίσιο διεξαγωγής  του διαγωνισμού 1Γ/2022, ότι: «Το άρθρο 26 και η παρ. 4 του άρθρου 35  εφαρμόζονται και στους διαγωνισμούς του παρόντος άρθρου. Για θέματα που  δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται  αναλογικά τα άρθρα 10 και 16 έως 27».  

Επειδή, το άρθρο 25 παρ. 7 στο οποίο παραπέμπει η ως άνω λόγω  διάταξη, αποτελεί επανάληψη της ρύθμισης του ν.4537/2018 που επέτρεψε  τότε στην ΑΑΔΕ και το ΑΣΕΠ να αντλήσουν προσωπικό για την πλήρωση  συγκεκριμένων θέσεων από την λίστα επιλαχόντων του 1Γ/2017. Ορίζει δε  συγκεκριμένα ότι «Η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και  των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 με έναν από τους  τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 7 είναι δυνατό να πραγματοποιείται  μετά από αίτημα του φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα  επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την  προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους  ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για  έγκριση…. πριν παρέλθουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Έχουν την πολιτική βούληση να παρέμβουν, προκειμένου η ΑΑΔΕ  να καλύψει τις κενές θέσεις, που ήδη έχει εξαγγείλει, με αίτημα χωρίς  νέα προκήρυξη, αντλώντας τους υπαλλήλους από τους επιτυχόντες /  επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2022;  

2. Προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση τόσο των υφιστάμενων  όσο και των μελλοντικών κενών θέσεων που θα προκύψουν και οι  οποίες αφορούν όμοιους κλάδους – ειδικότητες και πρόσθετα  προσόντα κατά προτεραιότητα από τον πίνακα των νέων  επιτυχόντων της 1Γ/2022 και μέχρι την εξάντλησή του; 

Scroll to Top