Άμεση λήψη μέτρων για την εξαίρεση των Ελληνικών μήλων από δα σμούς της Αιγύπτου

Εμφανείς είναι πλέον για τη χώρα μας οι δυσκολίες στις εξαγωγές φρούτων και λα χανικών προς την Αίγυπτο καθώς στις 28 Μαΐου 2023 το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ενέ κρινε νέους φόρους, επιβάλλοντας τέλος 10% επί της αξίας του τιμολογίου για τελωνεια κούς σκοπούς, επιπλέον του τελωνειακού φόρου, για εισαγόμενα υλικά στα οποία συμπε ριλαμβάνονται και τα φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα. 

Ο πρόσθετος φόρος, παρόλο που αφορά όλη την ΕΕ, δημιουργεί σοβαρά προβλή ματα ανταγωνισμού στα υψηλού κόστους παραγωγής μήλα της χώρας μας έναντι των άλ λων Ευρωπαϊκών χωρών με σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής, όπως της Πο λωνίας, τα οποία έχουν και χαμηλότερες τιμές πώλησης. 

Δεδομένου ότι το 57% της παραγωγής των ελληνικών μήλων εξάγεται προς την Αίγυπτο, η κατάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί δυσκολεύει και επιδεινώνει τα ήδη υ πάρχοντα προβλήματα στις εξαγωγές της χώρας μας προς την Αίγυπτο. 

Ο κλάδος κινδυνεύει και έχει πληγεί βάναυσα από την περσινή χρονιά, καθώς τα σοβαρά προβλήματα εξαγωγής μήλων στην Αίγυπτο, ανάγκασαν πολλούς παραγωγούς ακόμη και να αφήσουν ασυγκόμιστη τη σοδειά τους. 

Επειδή ο κλάδος βρίσκεται στην πιο δύσκολη καμπή για την επιβίωση του.

Επειδή οι αιγυπτιακές τράπεζες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την εισαγωγή ελ ληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών λόγω των δαιδαλωδών διαδικασιών ολοκλήρω σης των αγορών. 

Επειδή έγιναν προσπάθειες επιβολής δασμών σε μήλα άλλων χωρών, εκτός Ε.Ε., αλλά απέτυχαν λόγω έντονων αντιδράσεων των Κυβερνήσεων τους 

Επειδή η άμεση παρέμβαση της Ελληνικής Πολιτείας στις Αιγυπτιακές Αρχές για την εξαίρεση, τουλάχιστον των μήλων, από το νέο φόρο αποτελεί μονόδρομο για την επι βίωση του κλάδου. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να εξαιρεθούν τα μήλα της Ελλάδας από την επιβολή δασμών κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο; 

Scroll to Top