Η Κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά και ‘κωφεύει’ επικίνδυνα στις ε μπεριστατωμένες προειδοποιήσεις των αρμόδιων ερευνητών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗ ΤΡΑ για επικείμενη απώλεια του 20% των φυτογενετικών και ζωικών γενετικών πόρων της χώρας μας.

Η ανάγκη διατήρησης των φυτογενετικών και ζωικών γενετικών πόρων είναι επι βεβλημένη και καθοριστική για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, την αντιμετώ πιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το παρόν και το μέλλον της γεωργίας και η οποιαδήποτε απώλεια τους συνιστά τεράστια απειλή για κάθε χώρα. 

Στη χώρα μας, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο για την προστασία και διατή ρηση των φυτογενετικών πόρων της, είναι η Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού. Η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α. τον Φεβρουάριο του 2018 ολοκλήρωσε τη λειτουργία της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού στο Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτο γενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα, και παράλληλα τον Μάρτιο του 2019 ((ΦΕΚ  950/Β’/20.03.2019), η ίδια Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α., για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενέκρινε  μέσω του ΥπΑΑΤ το Ειδικό Πρόγραμμα Δημιουργίας Νέων Ποικιλιών Φυτικών Ειδών το  οποίο υλοποιείται από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Δυστυχώς όμως, η προηγούμενη διακυβέρνηση της Ν.Δ., αποδυναμώνοντας και απαξιώνοντας πλήρως τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στερώ ντας τους την απαιτούμενη μακροχρόνια και σταθερή χρηματοδότηση αλλά και την απα ραίτητη στελέχωση με το προβλεπόμενο ανθρώπινο δυναμικό, εγκατέλειψε στην τύχη της την λειτουργία της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ –Π.Σ. με την υπ ερ.2110/06-02-2023 εκφράσαμε την αγωνία και την έντονη ανησυχία μας για την έκδηλη απειλή του έργου της Τράπεζας Διατήρησης Γενετι κού Υλικού αλλά και του Ειδικού Προγράμματος Δημιουργίας Νέων Ποικιλιών Φυτικών Ειδών των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά μέχρι και σήμε ρα δεν λάβαμε ουδεμία απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Πρόσφατα , την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023,στη διάρκεια συνέντευξης που διοργανώ θηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, με θέμα: «Διατήρηση και αξιοποί ηση των εθνικών γενετικών πόρων: Ρόλος, δυνατότητες και υποδομές του ΕΛΓΟ – ΔΗ ΜΗΤΡΑ» επισημάνθηκε από τους αρμόδιους ερευνητές του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ ότι η κα τάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί απειλεί με απώλεια το 20% των δειγμάτων που διαθέτει σήμερα η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) μέσα στην επόμενη πενταετία. 

Για άλλη μια φορά όμως, η παρούσα πολιτική ηγεσία συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων της , υποτιμά τις εμπεριστατωμένες ανησυχίες και προειδοποιήσεις των αρ μοδίων επιστημόνων για τον αυξανόμενο κίνδυνο μείωσης της γενετικής ποικιλότητας καθώς από τις πολιτικές της αποφάσεις απουσιάζουν παντελώς όχι μόνο δράσεις σχετι κές με την προστασία της γενετικής ποικιλότητας αλλά ακόμη και στοιχειώδεις αναφορές αναγνώρισης και ανάδειξης του προβλήματος. 

Επειδή η λειτουργία της τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού αποτελεί εθνικό πλούτο, σε σύνδεση με την ιστορία και τον πολιτισμό και προασπίζει τα βασικά συμφέ ροντα της χώρας μας στον αγροτικό τομέα και στην πρωτογενή παραγωγή γενικότερα. 

Επειδή η διατήρηση της σημερινής κατάστασης λειτουργίας της Τράπεζας Γενετι κού Υλικού (ΤΓΥ) απειλεί με απώλεια το 20% των δειγμάτων που διαθέτει σήμερα μέσα στην επόμενη 5ετία. 

Επειδή κινδυνεύει με κατάρρευση η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) εξαιτίας της απουσίας σταθερής χρηματοδότησης, της συνεχούς υποστελέχωσης και αποδυνάμωσης των σχετικών υποδομών. 

Επειδή η αξία των γενετικών πόρων καθώς και η αυξημένη μείωση της γενετικής ποικιλότητας αποτελούν θέματα χαμηλής προτεραιότητας στις πολιτικές αποφάσεις της Κυβέρνησης. 

Επειδή αυξάνονται προς την Ελληνική κυβέρνηση οι εμπεριστατωμένες ανησυχί ες και προειδοποιήσεις των αρμόδιων ερευνητών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για τον ορατό κίνδυνο η Ελλάδα να απολέσει μεγάλο ποσοστό γενετικών φυτογενετικών πόρων καλ λιεργούμενων ειδών και ζωικών γενετικών πόρων. 

Επειδή επιβάλλεται η συλλογή, διάσωση, διατήρηση και προστασία των καλλιερ γούμενων ειδών και ζωικών γενετικών πόρων της χώρας μας μέσω ενός ολοκληρωμέ νου σχεδιασμού άμεσης προτεραιότητας για την Πολιτεία.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να ρυθμίσει το θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας Φυτικού Γενετικού Υλικού, και να θεσμοθετήσει την Τράπεζα Ζωικού Γενετικού Υλικού; 

2. Προτίθεται να χορηγήσει πάγια και επαρκή χρηματοδότηση, να στε λεχώσει με μόνιμο προσωπικό και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των υποδομών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να καταστεί εφικτή η απο τελεσματική λειτουργία των Τραπεζών Γενετικού Υλικού; 

Scroll to Top