Απαράδεκτη καθυστέρηση καταβολής των αποζημιώσεων σε δικηγόρους μέλη των επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων για τους Δασικούς χάρτες

Πληροφορούμαστε με έκπληξη, πως ένα πολύ μεγάλος αριθμός Δικηγόρων  σε όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξέτασης αντιρρήσεων  των αναμορφωμένων δασικών χαρτών, με αποφάσεις των διευθύνσεων  συντονισμού και επιθεώρησης δασών των αποκεντρωμένων διοικήσεων,  σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και  Περιβάλλοντος(ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/ΦΕΚ. 1106/31-12-2020), δεν έχει  αποζημιωθεί ακόμη για εργασία που προσέφερε από το 2021 έως σήμερα, αν  και η καταβολή της προβλεπόταν να γίνεται ανά εξάμηνο.  

Με ευθύνη της διοίκησης, παρατηρείται δηλαδή το απαράδεκτο φαινόμενο,  να μην τους έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση, παρά το  γεγονός ότι οι Δικηγόροι εργάστηκαν κανονικά και επιτέλεσαν τα καθήκοντά  τους, εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις, συντάσσοντας τα απαραίτητα  πρακτικά και διεκπεραιώνοντας τις απαραίτητες διαδικασίες. Είναι ενδεικτικό ότι  Δικηγόροι που διαμαρτυρήθηκαν εγγράφως για την αδικαιολόγητη αργοπορία  της διοίκησης τον Δεκέμβριο του 2022, σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα,  εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι. 

 Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό θέμα ερμηνείας, όσον αφορά τη  φύση της αποζημίωσης που έχει οριστεί. Όπως υποστηρίζουν Δικηγορικοί  Σύλλογοι, πρόσφατα, αναίτια και αδικαιολόγητα, για την καταβολή των  σχετικών ποσών αποζημίωσης που αφορούν τα έτη 2021 και 2022, για τα  οποία δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, απαιτήθηκε από τους ελεύθερους  επαγγελματίες, δηλαδή τους Δικηγόρους και τους Πολιτικούς Μηχανικούς που  μετέχουν στις παραπάνω Επιτροπές, η έκδοση σχετικού φορολογικού  παραστατικού, παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζουν Δικηγορικοί Σύλλογοι,  ότι εν προκειμένω πρόκειται για αποζημίωση και όχι για αμοιβή. Επικαλούνται μάλιστα αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης (Έγγραφα της Διεύθυνσης  Φορολογίας Εισοδήματος υπ. αριθ. 1000898/9/0015//13-1-1998 και  1083546/666/015/26-9-2001),σύμφωνα με τις οποίες η συμμετοχή ελευθέρων  επαγγελματιών σε επιτροπές που συγκροτήθηκαν με υπουργικές αποφάσεις,  δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί άσκηση επιχειρηματικής κερδοσκοπικής  δραστηριότητας κατά την έννοια του ΚΒΣ και κατά συνέπεια δεν προσδίδει σε  αυτούς την ιδιότητα του επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με  το σκεπτικό αυτό διεκδικούν, η καταβολή της αποζημίωσης να είναι  αφορολόγητη, ακατάσχετη κα χωρίς την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού, όπως τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

 Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι η διοίκηση έχει καθυστερήσει  αποδεδειγμένα και αδικαιολόγητα την καταβολή των αποζημιώσεων στους  δικηγόρους και τα άλλα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά των  αναρτημένων Δασικών χαρτών, γεγονός που προκαλεί σοβαρές  δυσλειτουργίες στην όλη διαδικασία, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 

1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν προκειμένου να  επισπευσθεί και να ολοκληρωθεί η εκκρεμής εδώ και τουλάχιστον δύο  χρόνια, καταβολή των αποζημιώσεων στους δικηγόρους που μετέχουν  στις Επιτροπές; 

2. Σε ποιο ποσοστό των Δικηγόρων, μελών των ως άνω Επιτροπών  έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα οι σχετικές αποζημιώσεις και ποιο χρονικό διάστημα αφορούν; 

3. Σκοπεύουν να εξετάσουν και να επιλύσουν ερμηνευτικά το αίτημα των  Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την φύση της αποζημίωσης που  καταβάλλεται; 

Scroll to Top