Υποστελέχωση δασικών υπηρεσιών – Αναγκαιότητα κάλυψης κενών θέσεων Δασοπόνων Τ.Ε.

Σε δημοσίευμα ιστοσελίδας1, η οποία επιλαμβάνεται θεμάτων που  άπτονται της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, περιέχεται επιστολή – παρέμβαση του Διευθυντή Δασών Ευρυτανίας, ο οποίος επισημαίνει τον  κίνδυνο της μη κάλυψης των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο της  προκήρυξης 2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ με σκοπό τη στελέχωση των δασικών  υπηρεσιών της Ευρυτανίας με μόνιμο προσωπικό. Ειδικότερα, ανάμεσα σε  άλλα στην επιστολή του, αναφέρει:  

«Σας αναφέρουμε ότι στη δασική υπηρεσία του Νομού Ευρυτανίας  υφίσταται εντονότατη υποστελέχωση στο σύνολο των υπηρεσιών. Το  επιστημονικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ κρίνεται απαραίτητο γιατί  χρησιμοποιείται για την σύνταξη πάσης φύσεως μελετών. Είναι προφανές ότι  υπάρχει επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των Δασικών υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Δασών του Νομού Ευρυτανίας με μόνιμο προσωπικό. Σας  γνωρίζουμε ότι μετά και τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού  2Γ/2022 και σε συνέχεια της προκήρυξης 2ΓΒ/2022 (1.843 μόνιμες θέσεις σε  όλο το Δημόσιο), για την ειδικότητα των Δασοπόνων, σύμφωνα με το πίνακα  κατανομής θέσεων οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί ανέρχονται στις 188 από τις οποίες με βάση την προκήρυξη 2ΓΒ θα καλυφθούν μόνο με  επιτυχόντες του διαγωνισμού οι οποίοι ανέρχονται σε 72 άτομα. Αυτό  έχει ως επακόλουθο να μείνουν κενές 116 θέσεις και παραπάνω ανάλογα με τις επιλογές των υποψηφίων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα  καλυφθούν κυρίως οι θέσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα να  παραμείνουν κενές οι οργανικές θέσεις στις περιφερειακές δασικές  υπηρεσίες». Επιπροσθέτως, εντός της αναφερόμενης επιστολής – παρέμβασης διατυπώνεται και συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου οι  υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες της ελληνικής περιφέρειας να καλύψουν  επαρκώς τις προκηρυχθείσες θέσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Εφόσον  υπήρξε και προηγούμενο μείωσης βάσης με τον διαγωνισμό 1Γ/2022 όπου η  κυβέρνηση προκειμένου να δώσει λύση στο θέμα, αποφάσισε να καταθέσει  νομοσχέδιο (άρθρο 20) με το οποίο μειώνεται η συνολική βάση στο 50% και η  βάση στα επιμέρους μαθήματα στο 40%. Για τους παραπάνω λόγους, σας  καλούμε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων  (ΥΠΕΝ,ΥΠΕΣ) και τον ΑΣΕΠ ούτως ώστε να καλυφθούν οι εναπομείνασες  θέσεις και η στελέχωση να γίνει βάσει πίνακα φθίνουσας κατάταξης του  γενικού μέσου όρου και με ταυτόχρονη κατάργηση της βάσης ώστε να  επιτευχθεί ολική πλήρωση των κενών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί». 

Επειδή η κλιματική κρίση, την οποία βιώνουμε και έχει πλήξει καθοριστικά τη χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επιτάσσει την  άμεση στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, στις αρμοδιότητες των οποίων  ανήκουν σημαντικές δράσεις και ενέργειες για την αντιπυρική προστασία των  δασικών οικοσυστημάτων αλλά και για την αντιπλημμυρική προστασία των  ορεινών περιοχών της χώρας. 

Επειδή οι δασικές υπηρεσίες απαιτείται να έχουν τα κατάλληλα εφόδια,  στο επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού, προκειμένου να ανταπεξέλθουν  αποτελεσματικά απέναντι στις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις. 

Επειδή ο ανωτέρω αναφερόμενος αριθμός των κενών θέσεων που θα  προκύψουν συνιστά παράμετρο της οποίας η επίλυση καθίσταται  επιβεβλημένη, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των ανωτέρω αναφερομένων  κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, την οποία διέρχεται η χώρα  μας.

Επειδή κατά το παρελθόν έχουν λάβει χώρα συναφείς νομοθετικές  πρωτοβουλίες που επιχειρούν να θεραπεύσουν αντίστοιχες παθογένειες,  όπως π.χ. στην περίπτωση του άρθρου 21 του Ν. 5027/2023 όπου  αναφέρεται ότι: «Ειδικά για την υπό στοιχεία 1Γ/2022 προκήρυξη του  Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π. 9/2022) για την  πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου  προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων  Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), είναι δυνατή η  πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν μετά την έκδοση των  οριστικών αποτελεσμάτων, με υποψηφίους του εν λόγω διαγωνισμού κατά τη  φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους, εφόσον το άθροισμα της  σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους  μαθήματα είναι τουλάχιστον πενήντα (50) μονάδες, ανεξάρτητα από τη  βαθμολογία σε καθένα από αυτά. Η σχετική διαδικασία ξεκινά με αίτημα της  Α.Α.Δ.Ε. προς το Α.Σ.Ε.Π., το οποίο υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από  την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων». 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να προβούν προκειμένου να στελεχωθούν εγκαίρως και επαρκώς οι δασικές υπηρεσίες της  χώρας – και ιδίως αυτές της Περιφέρειας – για να μπορέσουν να  ανταπεξέλθουν στο σύνθετο, δύσκολο και σημαντικό έργο τους, που  έχει άμεση σχέση με την αντιμετώπιση των καταστροφικών  συνεπειών της κλιματικής κρίσης; 

2. Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να εργαστούν προς την  κατεύθυνση της υιοθέτησης της πρότασης του Διευθυντή Δασών  Ευρυτανίας, όπως αυτή διατυπώνεται ανωτέρω ή άλλων, για την  επίλυση του προβλήματος κατά το πνεύμα αντίστοιχων διατάξεων  του νόμου που εκτίθενται παραπάνω; 

Scroll to Top