Εναρμονισμός βαθμολογικής – μισθολογικής εξέλιξης Εθελοντών Μακράς Θητείας

Ο θεσμός των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) προήλθε από τον θεσμό  Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης (Ο.Π.Υ) , ο οποίος θεσπίσθηκε με τον Ν.  1513/1985 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Στρατού Ξηράς και με  το Ν1848/1989 ορίσθηκε ότι οι διατάξεις του ως άνω νόμου τυγχάνουν  αναλογικής εφαρμογής στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία.  Με σχετικό νόμο οι Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης μετονομάστηκαν σε  Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.). Μετά τη συμπλήρωση της  πενταετούς υποχρέωσης τους οι Ο.Π.Υ. και οι Ε.Π.Υ. είχαν την δυνατότητα να  συνεχίσουν να υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις ως Εθελοντές Μακράς  Θητείας (Ε.Μ.Θ.)  

Εν συνεχεία, με το Ν. 3883/2010 δόθηκε η δυνατότητα στους Ε.Μ.Θ, κατόπιν  αιτήσεώς τους, να μονιμοποιηθούν με τον βαθμό που φέρουν. Με το άρθ. 124  του Ν. 4472/2017 προβλέφθηκαν τέσσερις κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης  των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Ε.Μ.Θ., σύμφωνα με την  ως άνω νομοθετική διάταξη, κατατάσσονται στη Γ κατηγορία. Με το άρθρο 4  του Ν. 4609/2019 που τροποποίησε το άρθ. 13 του Ν 1848/1989 προβλέφθηκε  ότι οι Ε.Μ.Θ. εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του ανθυπολοχαγού και των αντίστοιχων άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εν συνεχεία, το  ως άνω άρθρο τροποποιήθηκε ξανά με το άρθρο 46 του Ν.5018/2023 με ισχύ  από 9.02.2023 στο οποίο και προβλέπεται ότι οι Ε.Μ.Θ. εξελίσσονται  βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντίστοιχων των άλλων  Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Ενώ λοιπόν παρατηρούμε ότι με διαφορετικούς νόμους έχει υπάρξει πρόβλεψη  για την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών που προέρχονται από τον θεσμό  των Ε.Μ.Θ. , δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για την μισθολογική εξέλιξη  των ως άνω στελεχών που ενώ φέρουν βαθμό αξιωματικών και υπαξιωματικών  και θα έπρεπε να αμείβονται ανάλογα με τον βαθμό τους, δεδομένου ότι οι  μισθολογικές απολαβές πρέπει να αντιστοιχούν στα ανατιθέμενα καθήκοντα,  μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για την επίλυση του  εν λόγω ζητήματος. Τα προερχόμενα στελέχη από τον θεσμό των Ε.Μ.Θ.  κατατάσσονται στην κατηγορία Γ του άρθ. 124 του Ν.4472 , ενώ, βάσει των  βαθμών που φέρουν, θα έπρεπε να γίνει υπαγωγή τους στην μισθολογική  κατηγορία Β.  

Με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία (άρθ. 91 Ν5063/2023) τροποποιήθηκε  το άρθ. 124 του Ν.4472/2017 και έγινε η υπαγωγή των μονιμοποιηθέντων  εθελοντών και εθελοντριών του Ν.Δ. 445/1974 (Α’ 160) και του Ν. 705/1977 (Α’  279). Έτσι, για άλλη μια φορά, δεν δόθηκε λύση στο πρόβλημα των Ε.Μ.Θ.  δηλαδή των στρατιωτικών των Νόμων 1848/1989 και 1513/1985, οι οποίοι  συνεχίζουν να μην αμείβονται με βάση τον βαθμό που φέρουν.  

Επειδή οι μισθολογικές απολαβές πρέπει να είναι αντίστοιχες των καθηκόντων  και των υποχρεώσεων που τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καλούνται να  φέρουν εις πέρας και που τους ανατίθενται ανάλογα με τον βαθμός τους. 

Επειδή από τις νομοθετικές προβλέψεις μονιμοποίησης και βαθμολογικής  εξέλιξης του προσωπικού, το οποίο προέρχεται από τον θεσμό των Ε.Μ.Θ,  αποδεικνύεται η αναγκαιότητα του εν λόγω προσωπικού για την στελέχωση  των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

Προτίθενται να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία για να υπάρξει  σχετική πρόβλεψη μισθολογικής εξέλιξης των προερχόμενων από τον  θεσμό των Ε.Μ.Θ. στελεχών ούτως ώστε να αρθεί η αδικία που υφίστανται  τα εν λόγω στελέχη, που αμείβονται με αποδοχές αναντίστοιχες του  βαθμού που φέρουν; 

Scroll to Top